สัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง คือสัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด

ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควรทราบมีดังนี้

สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใด ห้ามล่าสัตว์ เก็บรัง ครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ
การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย
ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

รายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
๑ กระจงควาย (Tragulus napu)
๒ กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)
๓ กระต่ายป่า (Lepus pequensis)
๔ กระทิงหรือเมย (Bos gaurus)
๕ กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni)
๖ กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus)
๗ กระรอกบินแก้มสีเทา (Hylopetes platyurus)
๘ กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)
๙ กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)
๑๐ กระรอกบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverulentus)
๑๑ กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii)
๑๒ กระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus)
๑๓ กระรอกหางม้าใหญ่ (Sundasciurus hippurus)
๑๔ กวางป่า (Cervus unicolor)
๑๕ ค่างดำ (Presbytis femoralis)
๑๖ ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscurus)
๑๗ ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)
๑๘ ค่างหงอก (Presbytis cristata)
๑๙ ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น (Nyctalus noctula)
๒๐ ค้างคาวขุนช้าง (Cheiromeles torquatus)
๒๑ ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai)
๒๒ ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว (Murina leucogaster)
๒๓ ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก (Murina aurata)
๒๔ ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง (Murina tubinaris)
๒๕ ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว (Murina huttonii)
๒๖ ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis)
๒๗ ค้างคาวดอย (Sphaerias blanfordi)
๒๘ ค้างคาวดอยหลังลายขาว (Scotomanes ornatus)
๒๙ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์ (Eptesicus demissus)
๓๐ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา (Eptesicus pachyotis)
๓๑ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ (Eptesicus serotinus)
๓๒ ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata)
๓๓ ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา (Tadarida teniotis)
๓๔ ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia)
๓๕ ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax)
๓๖ ค้างคาวปีกจุด (Balionycteris maculata)
๓๗ ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Taphozous melanopogon)
๓๘ ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง (Taphozous longimanus)
๓๙ ค้างคาวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus)
๔๐ ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi)
๔๑ ค้างคาวปีกพับกลาง (Miniopterus fuscus)
๔๒ ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Miniopterus magnater)
๔๓ ค้างคาวปีกพับเล็ก (Miniopterus pusillus)
๔๔ ค้างคาวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii)
๔๕ ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus)
๔๖ ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula)
๔๗ ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii)
๔๘ ค้างคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii)
๔๙ ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox)
๕๐ ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi)
๕๑ ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli)
๕๒ ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsonii)
๕๓ ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis)
๕๔ ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus)
๕๕ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis)
๕๖ ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus)
๕๗ ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli)
๕๘ ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)
๕๙ ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi)
๖๐ ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus)
๖๑ ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus)
๖๒ ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus)
๖๓ ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno)
๖๔ ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (Rhinolophus trifoliatus)
๖๕ ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli)
๖๖ ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus macrotis)
๖๗ ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus)
๖๘ ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus)
๖๙ ค้างคาวมงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxii)
๗๐ ค้างคาวมือปุ่ม (Glischropus tylopus)
๗๑ ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus)
๗๒ ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius)
๗๓ ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus)
๗๔ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei)
๗๕ ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whiteheadi)
๗๖ ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa)
๗๗ ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii)
๗๘ ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta)
๗๙ ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta)
๘๐ ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก (Pipistrellus cadornae)
๘๑ ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis)
๘๒ ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (Pipistrellus pulveratus)
๘๓ ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus)
๘๔ ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ (Pipistrellus circumdatus)
๘๕ ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra)
๘๖ ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)
๘๗ ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma)
๘๘ ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra)
๘๙ ค้างคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus)
๙๐ ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei)
๙๑ ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis)
๙๒ ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger)
๙๓ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Hipposideros pomona)
๙๔ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus)
๙๕ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า (Hipposideros ater)
๙๖ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor)
๙๗ ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus)
๙๘ ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)
๙๙ ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus)
๑๐๐ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema)
๑๐๑ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli)
๑๐๒ ค้างคาวหน้ายาวเล็ก (Macroglossus minimus)
๑๐๓ ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus)
๑๐๔ ค้างคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata)
๑๐๕ ค้างคาวหัวดำ (Chironax melanocephalus)
๑๐๖ ค้างคาวหางโผล่ (Emballonura monticola)
๑๐๗ ค้างคาวหางหนู (Rhinopoma microphyllum)
๑๐๘ ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (Myotis altarium)
๑๐๙ ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii)
๑๑๐ ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii)
๑๑๑ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (Myotis muricola)
๑๑๒ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis)
๑๑๓ ค้างคาวหูหนูพม่า (Myotis montivagus)
๑๑๔ ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti)
๑๑๕ ค้างคาวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis)
๑๑๖ ค้างคาวหูหนูหน้าขน (Myotis annectans)
๑๑๗ ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io)
๑๑๘ ค้างคาวไอ้แหว่ง (Coelops frithii)
๑๑๙ ชะนีดำใหญ่ หรือ ไซแมง (Hylobates syndactylus)
๑๒๐ ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)
๑๒๑ ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus)
๑๒๒ ชะนีมือดำ (Hylobates agilis)
๑๒๓ ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis)
๑๒๔ ชะมดน้ำ หรือ อีเห็นน้ำ (Cynogale bennettii)
๑๒๕ ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila)
๑๒๖ ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
๑๒๗ ช้าง (Elephas maximus)
๑๒๘ ทราย หรือ เนื้อทราย หรือ ตามะแน (Axis porcinus หรือ Cervus porcinus)
๑๒๙ นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea)
๑๓๐ นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)
๑๓๑ นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana)
๑๓๒ นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)
๑๓๓ บ่าง หรือพุจง หรือ พะจง (Cynocephalus variegatus)
๑๓๔ พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)
๑๓๕ พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas)
๑๓๖ พญากระรอกบินหูขาว (Petaurista alborufus)
๑๓๗ พญากระรอกบินหูดำ (Petaurista elegans)
๑๓๘ พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)
๑๓๙ พญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis)
๑๔๐ พังพอนกินปู (Herpestes urva)
๑๔๑ พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
๑๔๒ เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudipes)
๑๔๓ เพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa)
๑๔๔ เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica)
๑๔๕ เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus)
๑๔๖ เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
๑๔๗ แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)
๑๔๘ แมวป่า หรือ เสือกระต่าย (Felis chaus)
๑๔๙ แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps)
๑๕๐ ลิงกัง (Macaca nemestrina)
๑๕๑ ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
๑๕๒ ลิงวอก (Macaca mulatta)
๑๕๓ ลิงเสน (Macaca arctoides)
๑๕๔ ลิงแสม (Macaca fascicularis)
๑๕๕ ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา (Macaca assamensis)
๑๕๖ ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla)
๑๕๗ ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
๑๕๘ โลมากระโดด (Stenella longirostris)
๑๕๙ โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba)
๑๖๐ โลมาธรรมดา (Delphinus delphis)
๑๖๑ โลมาปากขวด (Tursiops aduncus)
๑๖๒ โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei)
๑๖๓ โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis)
๑๖๔ โลมาลายจุด (Stenella attenuata)
๑๖๕ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis)
๑๖๖ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides)
๑๖๗ โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)
๑๖๘ วาฬคูเวียร์ (Ziphius carvirostris)
๑๖๙ วาฬนำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus)
๑๗๐ วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
๑๗๑ วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca)
๑๗๒ วาฬเพชรฆาตดำ (Pseudorca crassidens)
๑๗๓ วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuata)
๑๗๔ วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens)
๑๗๕ วาฬฟิน (Balaenoptera physaius)
๑๗๖ วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra)
๑๗๗ วาฬหัวทุย (Physeter macrocepalus)
๑๗๘ วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus)
๑๗๙ วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)
๑๘๐ วัวแดง หรือ วัวดำ หรือ วัวเพลาะ (Bos javanicus)
๑๘๑ เสือโคร่ง (Panthera tigris)
๑๘๒ เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus)
๑๘๓ เสือปลา (Felis viverrina)
๑๘๔ เสือไฟ (Felis temminckii)
๑๘๕ เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa)
๑๘๖ หนูเกาะ (Rattus remotus)
๑๘๗ หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon)
๑๘๘ หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli)
๑๘๙ หนูไผ่เล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus)
๑๙๐ หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
๑๙๑ หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)
๑๙๒ หมาไม้ (Martes flavigula)
๑๙๓ หมาหริ่ง (Melogale personata)
๑๙๔ หมีขอ หรือ บินตุรง (Arctictis binturong)
๑๙๕ หมีควาย หรือ หมีดำ (Ursus thibetanus)
๑๙๖ หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus)
๑๙๗ หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)
๑๙๘ อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
๑๙๙ อีเห็นลายเมฆ หรือ ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)
๒๐๐ อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)
๒๐๑ อีเห็นลายเสือโคร่ง หรือ อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)

นก

๑ ไก่จุก (Rollulus rouloul )
๒ ไก่นวล (Rhizothera longirostris )
๓ ไก่ป่า (Gallus gallus)
๔ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi )
๕ ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)
๖ ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)
๗ ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana)
๘ ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae )
๙ นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis)
๑๐ นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)
๑๑ นกกระจอกป่าท้องเหลือง (Passer rutilans)
๑๒ นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus)
๑๓ นกกระจ้อยแก้มสีเทา (Seicercus poliogenys)
๑๔ นกกระจ้อยเขาสูง (Bradypterus mandelli หรือ Bradypterus seebohmi)
๑๕ นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus superciliaris)
๑๖ นกกระจ้อยคอดำ (Abroscopus albogularis)
๑๗ นกกระจ้อยนักร้อง (Cettia canturians )
๑๘ นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone suphurea)
๑๙ นกกระจ้อยพันธุ์จีน (Bradypterus tacsanowskius)
๒๐ นกกระจ้อยวงตาสีทอง (Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii)
๒๑ นกกระจ้อยหางสีเรียบ (Seicercus soror)
๒๒ นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง (Seicercus valentini)
๒๓ นกกระจ้อยสีน้ำตาล (Bradypterus luteoventris)
๒๔ นกกระจ้อยสีไพล (Cettia pallidipes)
๒๕ นกกระจ้อยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps)
๒๖ นกกระจ้อยเหลืองไพล (Cettia flavolivacea )
๒๗ นกกระจ้อยใหญ่ (Cettia major )
๒๘ นกกระจ้อยอกเทา (Bradypterus davidi หรือ Bradypterus thoracicus)
๒๙ นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus )
๓๐ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)
๓๑ นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar )
๓๒ นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)
๓๓ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)
๓๔ นกกระจิ๊ดเขียวคลํ้ า (Phylloscopus trochiloides )
๓๕ นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus)
๓๖ นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Phylloscopus maculipennis )
๓๗ นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว (Phylloscopus cantator)
๓๘ นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง (Phylloscopus ricketti)
๓๙ นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง (Phylloscopus proregulus)
๔๐ นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Phylloscopus pulcher)
๔๑ นกกระจิ๊ดท้องสีน้ำตาล (Phylloscopus subaffinis)
๔๒ นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
๔๓ นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)
๔๔ นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย (Phylloscopus humei)
๔๕ นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Phylloscopus sichuanensis)
๔๖ นกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloscopus fuscatus)
๔๗ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus)
๔๘ นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก (Phylloscopus davisoni )
๔๙ นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ (Phylloscopus reguloides)
๕๐ นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Phylloscopus armandii)
๕๑ นกกระจิบกระหม่อมแดง (Orthotomus sericeus)
๕๒ นกกระจิบคอดำ (Orthotomus atrogularis)
๕๓ นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
๕๔ นกกระจิบภูเขา (Orthotomus cuculatus)
๕๕ นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว (Prinia atrogularis)
๕๖ นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (Prinia flaviventris)
๕๗ นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens)
๕๘ นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล (Prinia polychroa)
๕๙ นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata)
๖๐ นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii)
๖๑ นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus ruficeps หรือ Orthotomus sepium)
๖๒ นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
๖๓ นกกระติ๊ดเขียวหรือนกไผ่ (Erythrura prasina)
๖๔ นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava)
๖๕ นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
๖๖ นกกระติ๊ดท้องขาว (Lonchura leucogastra)
๖๗ นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว (Lonchura malacca)
๖๘ นกกระติ๊ดหัวขาว (Lonchura maja)
๖๙ นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง (Eophona migratoria)
๗๐ นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย (Mycerobas melanozanthos)
๗๑ นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Mycerobas affinis)
๗๒ นกกระเต็นขาวดำใหญ่ หรือนกกะเต็นขาวดำใหญ่ (Megaceryle lugubris)
๗๓ นกกระเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda)
๗๔ นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona)
๗๕ นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
๗๖ นกกระเต็นน้อยหลังดำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังดำ (Ceyx erithacus)
๗๗ นกกระเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง (Ceyx rufidorsus)
๗๘ นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting)
๗๙ นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis)
๘๐ นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella)
๘๑ นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล (Actenoides concretus)
๘๒ นกกระเต็นหัวดำ หรือ นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata)
๘๓ นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis)
๘๔ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Halcyon amauroptera)
๘๕ นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
๘๖ นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Alcedo hercules)
๘๗ นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
๘๘ นกกระแตผีชายหาด (Esacus magnirostris หรือ Esacus neglectus)
๘๙ นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus)
๙๐ นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris)
๙๑ นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus)
๙๒ นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus)
๙๓ นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii)
๙๔ นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)
๙๕ นกกระทาดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis)
๙๖ นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Arborophila diversa หรือ Arborophila cambodiana)
๙๗ นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii)
๙๘ นกกระทาดงอกสีน้ำตาล (Arborophila brunneopectus)
๙๙ นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
๑๐๐ นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii)
๑๐๑ นกกระทาสองเดือย หรือ นกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea)
๑๐๒ นกกระทุง (Pelecanus philippensis)
๑๐๓ นกกระเบื้องคอขาว (Monticola gularis)
๑๐๔ นกกระเบื้องท้องแดง (Monticola rufiventris)
๑๐๕ นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius)
๑๐๖ นกกระปูดนิ้วสั้น (Centropus rectunguis)
๑๐๗ นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)
๑๐๘ นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
๑๐๙ นกกระสาขาว (Ciconia ciconia)
๑๑๐ นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus)
๑๑๑ นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi)
๑๑๒ นกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus)
๑๑๓ นกกระสาดำ (Ciconia nigra)
๑๑๔ นกกระสาแดง (Ardea purpurea)
๑๑๕ นกกระสานวล (Ardea cinerea)
๑๑๖ นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea)
๑๑๗ นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana)
๑๑๘ นกกรีดน้ำ (Rynchops albicollis)
๑๑๙ นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
๑๒๐ นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix argentauris)
๑๒๑ นกกะรางแก้มแดง (Liocichla phoenicea)
๑๒๒ นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis)
๑๒๓ นกกะรางคิ้วขาว (Garrulax sannio)
๑๒๔ นกกะรางดำ (Garrulax lugubris)
๑๒๕ นกกะรางวงตาขาว หรือ นกกะรางกระหม่อมแดง (Garrulax mitratus)
๑๒๖ นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)
๑๒๗ นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis)
๑๒๘ นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
๑๒๙ นกกะรางหัวแดง (Garrulax erythrocephalus)
๑๓๐ นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
๑๓๑ นกกะรางหางแดง (Garrulax milnei)
๑๓๒ นกกะรางอกลาย (Garrulax merulinus)
๑๓๓ นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ (Garrulax strepitans)
๑๓๔ นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii)
๑๓๕ นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda)
๑๓๖ นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae)
๑๓๗ นกกะลิงเขียดหางหนาม (Temnurus temnurus)
๑๓๘ นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย (Copsychus malabaricus)
๑๓๙ นกกางเขนดงหางแดง (Trichixos pyrropyga หรือ Copsychus pyrropygus)
๑๔๐ นกกางเขนน้ำดำหลังแดง (Enicurus ruficapillus)
๑๔๑ นกกางเขนน้ำหลังดำ (Enicurus immaculatus)
๑๔๒ นกกางเขนน้ำหลังเทา (Enicurus schistaceus)
๑๔๓ นกกางเขนน้ำหัวขาว (Enicurus leschenaulti)
๑๔๔ นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ (Copsychus saularis)
๑๔๕ นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus)
๑๔๖ นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus)
๑๔๗ นกกาน้ำปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis)
๑๔๘ นกกาน้ำเล็ก (Phalacrocorax niger)
๑๔๙ นกกาน้ำใหญ่ (Phalacrocorax carbo)
๑๕๐ นกกาบบัว (Mycteria leucocephala)
๑๕๑ นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum)
๑๕๒ นกกาฝากท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma)
๑๕๓ นกกาฝากท้องเหลือง (Dicaeum melanoxanthum)
๑๕๔ นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)
๑๕๕ นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)
๑๕๖ นกกาฝากอกแดง (Prionochilus thoracicus)
๑๕๗ นกกาฝากอกเพลิง (Dicaeum ignipectus)
๑๕๘ นกกาฝากอกเหลือง (Prionochilus maculatus)
๑๕๙ นกกาฝากอกสีเลือดหมู (Prionochilus percussus)
๑๖๐ นกกาฝากอกสีเนื้อ (Dicaeum ignipectus cambodianum)
๑๖๑ นกกาแวน (Crypsirina temia)
๑๖๒ นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea)
๑๖๓ นกกิ้งโครงแก้มขาว (Sturnus cineraceus)
๑๖๔ นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว (Sturnia sinensis หรือ Sturnus sinensis)
๑๖๕ นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ (Sturnia sturnina หรือ Sturnus sturninus)
๑๖๖ นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Sturnia malabarica หรือ Sturnus malabaricus)
๑๖๗ นกกิ้งโครงคอดำ (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)
๑๖๘ นกกิ้งโครงปีกลายจุด (Saroglossa spiloptera)
๑๖๙ นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป (Sturnus vulgaris)
๑๗๐ นกกิ้งโครงสีกุหลาบ (Pastor roseus หรือ Sturnus roseus)
๑๗๑ นกกิ้งโครงหัวสีนวล (Acridotheres burmannicus หรือ Sturnus burmannicus)
๑๗๒ นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthreptes singalensis)
๑๗๓ นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja)
๑๗๔ นกกินปลีคอม่วง (Nectarinia sperata)
๑๗๕ นกกินปลีคอสีทองแดง (Nectarinia calcostetha)
๑๗๖ นกกินปลีคอสีน้ำตาล (Anthreptes malacensis)
๑๗๗ นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง (Anthreptes rhodolaema)
๑๗๘ นกกินปลีดำม่วง (Nectarinia asiatica)
๑๗๙ นกกินปลีแดง (Aethopyga temminckii)
๑๘๐ นกกินปลีแดงหัวไพลิน (Aethopyga ignicauda)
๑๘๑ นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน (Hypogramma hypogrammicum)
๑๘๒ นกกินปลีสีเรียบ (Anthreptes simplex)
๑๘๓ นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalensis)
๑๘๔ นกกินปลีหางยาวคอดำ (Aethopyga saturata)
๑๘๕ นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า (Aethopyga gouldiae)
๑๘๖ นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)
๑๘๗ นกกินเปี้ยว (Todiramphus chloris หรือ Halcyon chloris)
๑๘๘ นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata)
๑๘๙ นกกินแมลงคอดำ (Stachyris nigricollis)
๑๙๐ นกกินแมลงคอเทา (Stachyris nigriceps)
๑๙๑ นกกินแมลงคอลาย (Stachyris striolata)
๑๙๒ นกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei)
๑๙๓ นกกินแมลงตะโพกแดง (Stachyris maculata)
๑๙๔ นกกินแมลงตาขาว (Stachyris poliocephala)
๑๙๕ นกกินแมลงตาเหลือง (Chrysomma sinense)
๑๙๖ นกกินแมลงปากหนา (Malacocincla sepiarium หรือ Trichastoma sepiarium)
๑๙๗ นกกินแมลงป่าโกงกาง (Trichastoma rostratum)
๑๙๘ นกกินแมลงป่าฝน หรือ นกกินแมลงป่าดิบ (Malacocincl abbotti หรือ Trichastoma abbotti)
๑๙๙ นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง (Trichastoma bicolor)
๒๐๐ นกกินแมลงป่าหางสั้น (Malacocincla malaccense หรือ Trichastoma malaccensis)
๒๐๑ นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล (Trichastoma tickelli)
๒๐๒ นกกินแมลงปีกแดง (Stachyris erythroptera)
๒๐๓ นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล (Stachyris rufifrons)
๒๐๔ นกกินแมลงหลังฟู (Macronous ptilosus)
๒๐๕ นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Malacopteron cinereum)
๒๐๖ นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ (Malacopteron magnum)
๒๐๗ นกกินแมลงหัวสีคล้ำ (Malacopteron affine)
๒๐๘ นกกินแมลงหัวสีทอง (Stachyris chrysaea)
๒๐๙ นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล (Malacopteron magnirostre)
๒๑๐ นกกินแมลงหูขาว (Stachyris leucotis)
๒๑๑ นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
๒๑๒ นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris)
๒๑๓ นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)
๒๑๔ นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)
๒๑๕ นกโกงกางหัวโต (Pachycephala grisola)
๒๑๖ นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)
๒๑๗ นกขมิ้นขาว (Oriolus mellianus)
๒๑๘ นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii)
๒๑๙ นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis)
๒๒๐ นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
๒๒๑ นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei)
๒๒๒ นกขมิ้นน้อยสีเขียว (Aegithina viridissima)
๒๒๓ นกขมิ้นปากเรียว (Oriolus tenuirostris)
๒๒๔ นกขมิ้นหัวดำเล็ก (Oriolus xanthonotus)
๒๒๕ นกขมิ้นหัวดำใหญ่ (Oriolus xanthornus)
๒๒๖ นกขัติยา (Cutia nipalensis)
๒๒๗ นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา (Coracina javensis)
๒๒๘ นกขี้เถ้าลายขวาง (Coracina striata)
๒๒๙ นกขี้เถ้าใหญ่ (Coracina macei)
๒๓๐ นกขุนทอง (Gracula religiosa)
๒๓๑ นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
๒๓๒ นกขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii)
๒๓๓ นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล (Harpactes orrhophaeus)
๒๓๔ นกขุนแแผนท้ายทอยแดง (Harpactes kasumba)
๒๓๕ นกขุนแผนหัวดำ (Harpactes diardii)
๒๓๖ นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes erythrocephalus)
๒๓๗ นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios)
๒๓๘ นกเขนท้องแดง (Phoenicurus auroreus)
๒๓๙ นกเขนเทาหางแดง (Rhyacornis fuliginosus)
๒๔๐ นกเขนน้อยข้างสีส้ม (Tarsiger cyanurus)
๒๔๑ นกเขนน้อยคิ้วขาว (Lalage nigra)
๒๔๒ นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane)
๒๔๓ นกเขนน้อยปีกดำ (Hemipus hirundinaceus)
๒๔๔ นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus)
๒๔๕ นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น (Erithacus akahige)
๒๔๖ นกเขนน้อยสีทอง (Tarsiger chrysaeus)
๒๔๗ นกเขนน้อยหัวดำ (Luscinia obscura)
๒๔๘ นกเขนน้อยหางแดง (Luscinia sibilans)
๒๔๙ นกเขนน้ำเงิน (Cinclidium frontale)
๒๕๐ นกเขนแปลง (Hodgsonius phaenicuroides)
๒๕๑ นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล (Phoenicurus frontalis)
๒๕๒ นกเขนสีฟ้าหางขาว (Cinclidium leucurum)
๒๕๓ นกเขนหัวขาวท้ายแดง (Chaimarrornis leucocephalus)
๒๕๔ นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
๒๕๕ นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra)
๒๕๖ นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)
๒๕๗ นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
๒๕๘ นกเขาลายเล็ก (Macropygia ruficeps)
๒๕๙ นกเขาลายใหญ่ (Macropygia unchall)
๒๖๐ นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii)
๒๖๑ นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)
๒๖๒ นกเขียวก้านตองเล็ก (Chloropsis cyanopogon)
๒๖๓ นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)
๒๖๔ นกเขียวก้านตองใหญ่ (Chloropsis sonnerati)
๒๖๕ นกเขียวคราม (Irena puella)
๒๖๖ นกเขียวปากงุ้ม (Calyptomena viridis)
๒๖๗ นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
๒๖๘ นกแขวก (Nycticorax nycticorax)
๒๖๙ นกคอขาวน้อย (Sylvia curruca)
๒๗๐ นกคอทับทิม (Luscinia calliope)
๒๗๑ นกคอทับทิมอกดำ (Luscinia pectoralis)
๒๗๒ นกคอพัน (Jynx torquilla)
๒๗๓ นกคอมรกต (Luscinia svecica)
๒๗๔ นกคอสั้นตีนไว (Calidris alba)
๒๗๕ นกคอสามสี (Eupetes macrocerus)
๒๗๖ นกคัคคูแซงแซว (Surniculus lugubris)
๒๗๗ นกคัคคูด่าง (Clamator jacobinus)
๒๗๘ นกคัคคูพันธุ์ยุโรป (Cuculus canorus)
๒๗๙ นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย (Cuculus saturatus)
๒๘๐ นกคัคคูพันธุ์อินเดีย (Cuculus micropterus)
๒๘๑ นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx maculatus)
๒๘๒ นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii)
๒๘๓ นกคัคคูเล็ก (Cuculus poliocephalus)
๒๘๔ นกคัคคูสีทองแดง (Chrysococcyx minutillus)
๒๘๕ นกคัคคูสีม่วง (Chrysococcyx xanthorhynchus)
๒๘๖ นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus)
๒๘๗ นกคัคคูหางแพน (Cacomantis sepulcralis)
๒๘๘ นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย (Cuculus varius)
๒๘๙ นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก (Cuculus vagans)
๒๙๐ นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ (Cuculus sparverioides)
๒๙๑ นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง (Cuculus fugax)
๒๙๒ นกคิตติเวคขาดำ (Rissa tridactyla)
๒๙๓ นกคุ่มสี (Coturnix chinensis)
๒๙๔ นกคุ่มอกดำ (Coturnix coromandelica)
๒๙๕ นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)
๒๙๖ นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica)
๒๙๗ นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)
๒๙๘ นกคู๊ท (Fulica atra)
๒๙๙ นกเค้าแคระ (Glaucidium brodiei)
๓๐๐ นกเค้าจุด (Athene brama)
๓๐๑ นกเค้าแดง (Otus rufescens)
๓๐๒ นกเค้าป่าสีน้ำตาล (Strix leptogrammica)
๓๐๓ นกเค้าป่าหลังจุด (Strix seloputo)
๓๐๔ นกเค้าภูเขา (Otus spilocephalus)
๓๐๕ นกเค้าแมวหูสั้น (Asio flammeus)
๓๐๖ นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
๓๐๗ นกเค้าหน้าผากขาว (Otus sagittatus)
๓๐๘ นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus sunia)
๓๐๙ นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata)
๓๑๐ นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensi)
๓๑๑ นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา (Bubo sumatranus)
๓๑๒ นกเค้าใหญ่สีคล้ำ (Bubo coromandus)
๓๑๓ นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู๋กี๋ (Aceros undulatus หรือ Rhyticeros undulatus)
๓๑๔ นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Aceros subruficollis หรือ Rhyticeros subruficollis)
๓๑๕ นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis)
๓๑๖ นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus)
๓๑๗ นกเงือกปากดำ หรือ นกกาเขา (Anorrhinus galeritus)
๓๑๘ นกเงือกปากย่น (Rhyticeros corrugatus)
๓๑๙ นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli หรือ Ptilolaemus tickelli)
๓๒๐ นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (Anorrhinus austeni หรือ Ptilolaemus austeni)
๓๒๑ นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros)
๓๒๒ นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus หรือ Berenicornis comatus)
๓๒๓ นกจมูกหลอดลาย (Calonectris leucomelas)
๓๒๔ นกจมูกหลอดหางสั้น (Puffinus tenuirostris)
๓๒๕ นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus fuliginosus)
๓๒๖ นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง (Ficedula solitaris)
๓๒๗ นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
๓๒๘ นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง (Cyornis banyumas)
๓๒๙ นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม (Cyornis rubeculoides)
๓๓๐ นกจับแมลงคิ้วเหลือง (Ficedula narcissina)
๓๓๑ นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea)
๓๓๒ นกจับแมลงดำอกสีส้ม (Ficedula mugimaki)
๓๓๓ นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia)
๓๓๔ นกจับแมลงพันธุ์จีน (Cyornis rubeculoides)
๓๓๕ นกจับแมลงแถบคอสีส้ม (Ficedula strophiata)
๓๓๖ นกจับแมลงท้องลาย (Muscicapa griseisticta)
๓๓๗ นกจับแมลงป่าชายเลน หรือ นกจับแมลงป่าโกงกาง (Cyornis rufigastra)
๓๓๘ นกจับแมลงป่าพรุ หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้าสด (Cyornis turcosa)
๓๓๙ นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง (Philentoma pyrhopterum)
๓๔๐ นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Ficedula westermanni)
๓๔๑ นกจับแมลงสร้อยคอขาว (Ficedula monileger)
๓๔๒ นกจับแมลงสีคราม (Ficedula superciliaris)
๓๔๓ นกจับแมลงสีคล้ำ (Muscicapa sibirica)
๓๔๔ นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว (Cyornis concreta)
๓๔๕ นกจับแมลงสีน้ำตาล (Muscicapa dauurica)
๓๔๖ นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง (Muscicapa ferruginea)
๓๔๗ นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย (Muscicapa williamsoni)
๓๔๘ นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassina)
๓๔๙ นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว (Muscicapella hodgsoni)
๓๕๐ นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cyanomelana)
๓๕๑ นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน (Cyornis unicolor)
๓๕๒ นกจับแมลงหน้าดำคอขาว (Ficedula tricolor)
๓๕๓ นกจับแมลงหน้าผากขาว (Ficedula hyperythra)
๓๕๔ นกจับแมลงหลังสีเขียว (Ficedula elisae)
๓๕๕ นกจับแมลงหลังสีเทา (Ficedula hodgsonii)
๓๕๖ นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)
๓๕๗ นกจับแมลงหัวสีฟ้า (Ficedula sapphira)
๓๕๘ นกจับแมลงอกแดง (Philentoma velatum)
๓๕๙ นกจับแมลงอกเทา (Rhinomyias umbratilis)
๓๖๐ นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Cyornis tickelliae)
๓๖๑ นกจับแมลงอกสีน้ำตาล (Muscicapa muttui)
๓๖๒ นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน (Rhinomyias brunneata)
๓๖๓ นกจับแมลงอกสีเนื้อ (Rhinomyias olivacea)
๓๖๔ นกจับแมลงอกสีฟ้า (Cyornis hainana)
๓๖๕ นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria)
๓๖๖ นกจาบคาคอสีฟ้า (Merops viridis)
๓๖๗ นกจาบคาเคราแดง (Nyctyornis amictus)
๓๖๘ นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni)
๓๖๙ นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
๓๗๐ นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus)
๓๗๑ นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti)
๓๗๒ นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย (Pellorneum albiventre)
๓๗๓ นกจาบดินหัวดำ (Pellorneum capistratum)
๓๗๔ นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)
๓๗๕ นกจาบปีกอ่อนเขียว (Carduelis ambigua)
๓๗๖ นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู (Carpodacus eos)
๓๗๗ นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Emberiza pusilla)
๓๗๘ นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ (Carpodacus erythrinus)
๓๗๙ นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ (Carpodacus nipalensis)
๓๘๐ นกจาบปีกอ่อนสีแดง (Haematospiza sipahi)
๓๘๑ นกจาบปีกอ่อนสีตาล (Emberiza rutila)
๓๘๒ นกจาบปีกอ่อนหงอน (Melophus lathami)
๓๘๓ นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ (Emberiza spodocephala)
๓๘๔ นกจาบปีกอ่อนหัวดำ (Emberiza melanocephala)
๓๘๕ นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว (Emberiza tristrami)
๓๘๖ นกจาบปีกอ่อนหัวเทา (Emberiza fucata)
๓๘๗ นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู (Fringilla coelebs)
๓๘๘ นกจาบปีกอ่อนอกส้ม (Fringilla montifringilla)
๓๘๙ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola)
๓๙๐ นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra assamica)
๓๙๑ นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula)
๓๙๒ นกจาบฝนเสียงใส (Mirafra javanica)
๓๙๓ นกจุนจู๋ หรือ นกจุนจู๋ท้องเทาหัวเหลือง (Tesia olivea)
๓๙๔ นกจุนจู๋ท้องเทา (Tesia cyaniventer)
๓๙๕ นกจุนจู๋หัวสีตาล (Tesia castaneocoronata)
๓๙๖ นกจู๋เต้นเขาปูน (Napothera crispifrons)
๓๙๗ นกจู๋เต้นคิ้วยาว (Napothera epilepidota)
๓๙๘ นกจู๋เต้นจิ๋ว (Pnoepyga pusilla)
๓๙๙ นกจู๋เต้นตีนใหญ่ (Napothera macrodactyla)
๔๐๐ นกจู๋เต้นลาย (Kenopia striata)
๔๐๑ นกจู๋เต้นหางสั้น (Nepothera brevicaudata)
๔๐๒ นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi)
๔๐๓ นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel)
๔๐๔ นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor)
๔๐๕ นกเฉี่ยวดงธรรมดา (Tephrodornis pondicerianus)
๔๐๖ นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล (Tephrodornis virgatus)
๔๐๗ นกเฉี่ยวบุ้งกลาง (Coracina polioptera)
๔๐๘ นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก (Coracina fimbriata)
๔๐๙ นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschista)
๔๑๐ นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil)
๔๑๑ นกช้อนหอยขาว หรือ นกกุลาขาว (Threskiornis melanocephalus)
๔๑๒ นกช้อนหอยดำ หรือ นกกุลาดำ (Pseudibis davisoni)
๔๑๓ นกช้อนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)
๔๑๔ นกช้อนหอยใหญ่ หรือ นกกุลาใหญ่ (Pseudibis gigantea)
๔๑๕ นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)
๔๑๖ นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata)
๔๑๗ นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus)
๔๑๘ นกชายเลนท้องดำ (Calidris alpina)
๔๑๙ นกชายเลนน้ำจืด (Tringa glareola)
๔๒๐ นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis)
๔๒๑ นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus)
๔๒๒ นกชายเลนปากโค้ง (Calidris ferruginea)
๔๒๓ นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmeus)
๔๒๔ นกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereus)
๔๒๕ นกซ่อมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus)
๔๒๖ นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus)
๔๒๗ นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans)
๔๒๘ นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)
๔๒๙ นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)
๔๓๐ นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)
๔๓๑ นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer)
๔๓๒ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)
๔๓๓ นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
๔๓๔ นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi)
๔๓๕ นกแซวสวรรค์หางดำ (Terpsiphone atrocaudata)
๔๓๖ นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
๔๓๗ นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
๔๓๘ นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus)
๔๓๙ นกเด้าดินพันธุ์จีน หรือ นกเด้าดินนิ้วสั้น (Anthus godlewskii)
๔๔๐ นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย (Anthus rubescens)
๔๔๑ นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni)
๔๔๒ นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus)
๔๔๓ นกเด้าดินอกสีชมพู (Anthus roseatus)
๔๔๔ นกเด้าลมดง (Dendronanthus indicus)
๔๔๕ นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea)
๔๔๖ นกเด้าลมหัวเหลือง (Motacilla citrieola)
๔๔๗ นกเด้าลมเหลือง (Motacilla flava)
๔๔๘ นกเดินดงญี่ปุ่น (Turdus cardis)
๔๔๙ นกเดินดงคอแดง หรือ นกเดินดงคอดำ (Turdus ruficollis)
๔๕๐ นกเดินดงดำปีกเทา (Turdus boulboul)
๔๕๑ นกเดินดงลายเสือ (Zoothera dauma)
๔๕๒ นกเดินดงเล็กปากยาว (Zoothera marginata)
๔๕๓ นกเดินดงสีคล้ำ (Turdus obscurus)
๔๕๔ นกเดินดงสีดำ (Turdus merula)
๔๕๕ นกเดินดงสีเทาดำ (Zoothera sibirica)
๔๕๖ นกเดินดงสีน้ำตาลแดง (Turdus rubrocanus)
๔๕๗ นกเดินดงหลังสีไพล (Zoothera dixoni)
๔๕๘ นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง (Zoothera interpres)
๔๕๙ นกเดินดงหัวสีส้ม (Zoothera citrina)
๔๖๐ นกเดินดงอกดำ (Turdus dissimilis)
๔๖๑ นกเดินดงอกเทา (Turdus feae)
๔๖๒ นกเดินดงอกลาย (Turdus naumanni)
๔๖๓ นกตบยุงป่าโคก (Caprimulgus affinis)
๔๖๔ นกตบยุงพันธุ์มลายู (Eurostopodus temminckii)
๔๖๕ นกตบยุงภูเขา (Caprimulgus indicus)
๔๖๖ นกตบยุงยักษ์ (Eurostopodus macrotis)
๔๖๗ นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus asiaticus)
๔๖๘ นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus)
๔๖๙ นกตะกราม (Leptoptilos dubius)
๔๗๐ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus)
๔๗๑ นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)
๔๗๒ นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
๔๗๓ นกตั้งล้อ (Megalaima virens)
๔๗๔ นกติ๊ดแก้มเหลือง (Parus spilonotus)
๔๗๕ นกติ๊ดคิ้วเหลือง (Sylviparus modestus)
๔๗๖ นกติ๊ดสุลต่าน (Melanochlora sultanea)
๔๗๗ นกติ๊ดหน้าแดง (Cephalopyrus flammiceps)
๔๗๘ นกติ๊ดหัวแดง (Aegithalos concinus)
๔๗๙ นกติ๊ดใหญ่ (Parus major)
๔๘๐ นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
๔๘๑ นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)
๔๘๒ นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes)
๔๘๓ นกแต้วแล้วเขียวเขมร หรือนกแต้วแร้วเขียวเขมร (Pitta ellioti)
๔๘๔ นกแต้วแล้วแดงมลายู หรือ นกแต้วแร้วแดงมลายู (Pitta granatina)
๔๘๕ นกแต้วแล้วธรรมดา หรือ นกแต้วแร้วธรรมดา หรือ นกกอหลอ (Pitta moluccensis)
๔๘๖ นกแต้วแล้วป่าโกงกาง หรือ นกแต้วแร้วป่าโกงกาง (Pitta megarhyncha)
๔๘๗ นกแต้วแล้วยักษ์ หรือ นกแต้วแร้วยักษ์ หรือนกซุ้มหมู (Pitta caerulea)
๔๘๘ นกแต้วแล้วลาย หรือ นกแต้วแร้วลาย (Pitta guajana)
๔๘๙ นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน หรือ นกแต้วแร้วสีน้ำเงิน (Pitta cyanea)
๔๙๐ นกแต้วแล้วหูยาว หรือ นกแต้วแร้วหูยาว (Pitta phayrei)
๔๙๑ นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน (Pitta soror)
๔๙๒ นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำตาล (Pitta oatesi)
๔๙๓ นกแต้วแล้วอกเขียว หรือ นกแต้วแร้วอกเขียว (Pitta sordida)
๔๙๔ นกโต้คลื่นสีคล้ำ (Oceanodroma monorhis)
๔๙๕ นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล (Sitta nagaensis)
๔๙๖ นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม (Sitta castanea)
๔๙๗ นกไต่ไม้สีสวย (Sitta formosa)
๔๙๘ นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ (Sitta frontalia)
๔๙๙ นกไต่ไม้ใหญ่ (Sitta magna)
๕๐๐ นกทะเลขาเขียว (Tringa nebularia)
๕๐๑ นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)
๕๐๒ นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus)
๕๐๓ นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus)
๕๐๔ นกทึดทือมลายู (Ketupa ketupu)
๕๐๕ นกทึดทือพันธุ์เหนือ (Ketupa zeylonensis)
๕๐๖ นกน็อดดี้ (Anous stolidus)
๕๐๗ นกน็อทเล็ก (Calidris canutus)
๕๐๘ นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris)
๕๐๙ นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)
๕๑๐ นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)
๕๑๑ นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia)
๕๑๒ นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)
๕๑๓ นกนางนวลแกลบดำ (Sterna fuscata)
๕๑๔ นกนางนวลแกลบดำปีกขาว (Chlidonias leucopterus)
๕๑๕ นกนางนวลแกลบท้องดำ (Sterna acuticauda)
๕๑๖ นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Sterna sumatrana)
๕๑๗ นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)
๕๑๘ นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)
๕๑๙ นกนางนวลแกลบแม่น้ำ (Sterna aurantia)
๕๒๐ นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)
๕๒๑ นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)
๕๒๒ นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)
๕๒๓ นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)
๕๒๔ นกนางนวลขอบปีกขาว (Larus ridibundus)
๕๒๕ นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)
๕๒๖ นกนางนวลปากเรียว (Larus genei)
๕๒๗ นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Larus ichthyaetus)
๕๒๘ นกนางนวลหางดำ (Larus crassirostris)
๕๒๙ นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus)
๕๓๐ นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)
๕๓๑ นกนางแอ่นลาย (Hirundo striolata)
๕๓๒ นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia)
๕๓๓ นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล (Riparia paludicola)
๕๓๔ นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
๕๓๕ นกนางแอ่นแปซิฟิค (Hirundo tahitica)
๕๓๖ นกนางแอ่นผาสีคล้ำ (Hirundo concolor)
๕๓๗ นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย (Delichon urbica)
๕๓๘ นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล (Delichon nipalensis)
๕๓๙ นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้ (Delichon dasypus)
๕๔๐ นกนางแอ่นหางลวด (Hirundo smithii)
๕๔๑ นกนิลตวาท้องสีส้ม (Niltava vivida)
๕๔๒ นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ (Niltava sundara)
๕๔๓ นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน (Niltava davidi)
๕๔๔ นกนิลตวาเล็ก (Niltava macgrigoriae)
๕๔๕ นกนิลตวาใหญ่ (Niltava grandis)
๕๔๖ นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Phaenicophaeus curvirostris)
๕๔๗ นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus chlorophaeus)
๕๔๘ นกบั้งรอกปากแดง (Phaenicophaeus javanicus)
๕๔๙ นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus)
๕๕๐ นกบั้งรอกเล็กท้องเทา (Phaenicophaeus diardi)
๕๕๑ นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)
๕๕๒ นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula)
๕๕๓ นกบู๊บบี้สีน้ำตาล (Sula leucogaster)
๕๕๔ นกบู๊บบี้หน้าดำ (Sula dactylatra)
๕๕๕ นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)
๕๕๖ นกปรอดจีน (Pycnonotus sinensis)
๕๕๗ นกปรอดดำ (Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis)
๕๕๘ นกปรอดดำปีกขาว (Pycnonotus melanoleucos)
๕๕๙ นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)
๕๖๐ นกปรอดท้องสีเทา (Pycnonotus cyaniventris)
๕๖๑ นกปรอดเทาหัวขาว (Hypsipetes thompsoni)
๕๖๒ นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii)
๕๖๓ นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus)
๕๖๔ นกปรอดลาย (Pycnonotus striatus)
๕๖๕ นกปรอดเล็กตาขาว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus)
๕๖๖ นกปรอดเล็กท้องเทา (Pycnonotus erythropthalmos)
๕๖๗ นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง (Iole viridescens หรือ Hypsipetes viridescens)
๕๖๘ นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
๕๖๙ นกปรอดสีขี้เถ้า (Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)
๕๗๐ นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง (Criniger finschii)
๕๗๑ นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว (Pycnonotus simplex)
๕๗๒ นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus)
๕๗๓ นกปรอดสีไพลใหญ่ (Pycnonotus plumosus)
๕๗๔ นกปรอดหงอนตาขาว (Iole olivacea หรือ Hypsipetes charlottae)
๕๗๕ นกปรอดหงอนปากหนา (Spizixos canifrons)
๕๗๖ นกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus eutilotus)
๕๗๗ นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier)
๕๗๘ นกปรอดหลังเขียวอกลาย (Ixos malaccensis หรือ Hypsipetes malaccensis)
๕๗๙ นกปรอดหลังฟู (Tricholestes criniger หรือ Hypsipetes criniger)
๕๘๐ นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
๕๘๑ นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Pycnonotus xanthorrhous)
๕๘๒ นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)
๕๘๓ นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
๕๘๔ นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
๕๘๕ นกปรอดอกลายเกล็ด (Pycnonotus squamatus)
๕๘๖ นกปรอดโอ่งแก้มเทา (Criniger bres)
๕๘๗ นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล (Criniger ochraceus)
๕๘๘ นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)
๕๘๙ นกปรอดโอ่งไร้หงอน (Criniger phaeocephalus)
๕๙๐ นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา (Alophoixus flaveolus หรือ Criniger flaveolus)
๕๙๑ นกปลีกล้วยท้องเทา (Arachnothera affinis)
๕๙๒ นกปลีกล้วยปากยาว (Arachnothera robusta)
๕๙๓ นกปลีกล้วยปากหนา (Arachnothera crassirostris)
๕๙๔ นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna)
๕๙๕ นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)
๕๙๖ นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก (Arachnothera chrysogenys)
๕๙๗ นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster)
๕๙๘ นกปากกบปักษ์ใต้ (Batrachostomus stellatus)
๕๙๙ นกปากกบพันธุ์ชวา (Batrachostomus javensis)
๖๐๐ นกปากกบยักษ์ (Batrachostomus auritus)
๖๐๑ นกปากกบลายดำ (Batrachostomus hodgsoni)
๖๐๒ นกปากงอน (Recurvirostra avosetta)
๖๐๓ นกปากช้อนหน้าขาว (Platalea leucorodia)
๖๐๔ นกปากช้อนหน้าดำ (Platalea minor)
๖๐๕ นกปากซ่อมดง (Scolopax rusticola)
๖๐๖ นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola)
๖๐๗ นกปากซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus)
๖๐๘ นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala)
๖๐๙ นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura)
๖๑๐ นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago)
๖๑๑ นกปากนกแก้วคิ้วดำ (Pradoxornis atrosuperciliaris)
๖๑๒ นกปากนกแก้วหัวเทา (Paradoxornis gularis)
๖๑๓ นกปากนกแก้วหางสั้น (Paradoxornis davidianus)
๖๑๔ นกปากนกแก้วหูเทา (Paradoxornis nipalensis)
๖๑๕ นกปากนกแก้วอกลาย (Paradoxornis guttaticollis)
๖๑๖ นกปากห่าง (Anastomus oscitans)
๖๑๗ นกปากแอ่นหางดำ (Limosa limosa)
๖๑๘ นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica)
๖๑๙ นกปีกแพรสีเขียว (Cochoa viridis)
๖๒๐ นกปีกแพรสีม่วง (Cochoa purpurea)
๖๒๑ นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi)
๖๒๒ นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius)
๖๒๓ นกปีกสั้นเล็ก (Brachypteryx leucophrys)
๖๒๔ นกปีกสั้นสีน้ำเงิน (Brachypteryx montana)
๖๒๕ นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis)
๖๒๖ นกเป็ดผีใหญ่ (Podiceps cristatus)
๖๒๗ นกเปล้าขาเหลือง (Treron phoenicoptera)
๖๒๘ นกเปล้าคอสีม่วง (Treron vernans)
๖๒๙ นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis)
๖๓๐ นกเปล้าท้องขาว (Treron sieboldii)
๖๓๑ นกเปล้าเล็กหัวเทา (Treron olax)
๖๓๒ นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu)
๖๓๓ นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora)
๖๓๔ นกเปล้าหางเข็ม (Treron apicauda)
๖๓๕ นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง (Treron seimundi)
๖๓๖ นกเปล้าหางพลั่ว (Treron sphenura)
๖๓๗ นกเปล้าใหญ่ (Treron capellei)
๖๓๘ นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล (Treron bicincta)
๖๓๙ นกเปลือกไม้ (Certhia discolor)
๖๔๐ นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis)
๖๔๑ นกพงคิ้วดำ (Acrocephalus bistrigiceps)
๖๔๒ นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา (Locustella certhiola)
๖๔๓ นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolata)
๖๔๔ นกพงนาพันธุ์จีน (Acrocephalus concinens)
๖๔๕ นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย (Acrocephalus tangorum)
๖๔๖ นกพงนาหิมาลัย (Acrocephalus agricola)
๖๔๗ นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon)
๖๔๘ นกพงหญ้า (Graminicola bengalensis)
๖๔๙ นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น (Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus)
๖๕๐ นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย (Acrocephalus stentoreus)
๖๕๑ นกพญาปากกว้างท้องแดง (Cymbirhynchus macrorhynchos)
๖๕๒ นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus)
๖๕๓ นกพญาปากกว้างเล็ก (Eurylaimus ochromalus)
๖๕๔ นกพญาปากกว้างสีดำ (Corydon sumatranus)
๖๕๕ นกพญาปากกว้างหางยาว (Psarisomus dalhousiae)
๖๕๖ นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Serilophus lunatus)
๖๕๗ นกพญาไฟคอเทา (Pericrocotus solaris)
๖๕๘ นกพญาไฟพันธุ์เหนือ (Pericrocotus ethologus)
๖๕๙ นกพญาไฟแม่สะเรียง (Pericrocotus brevirostris)
๖๖๐ นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)
๖๖๑ นกพญาไฟเล็กคอดำ (Pericrocotus igneus)
๖๖๒ นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)
๖๖๓ นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)
๖๖๔ นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล (Pericrocotus cantonensis)
๖๖๕ นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)
๖๖๖ นกพรานผึ้ง (Indicator archipelagicus)
๖๖๗ นกพริก (Metopidius indicus)
๖๖๘ นกพลิกหิน (Arenaria interpres)
๖๖๙ นกพิราบเขาสูง (Columba pulchricollis)
๖๗๐ นกพิราบป่าอกลาย (Columba hodgsonii)
๖๗๑ นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)
๖๗๒ นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ (Megalaima incognita)
๖๗๓ นกโพระดกคางแดง (Megalaima mystacophanos)
๖๗๔ นกโพระดกคางเหลือง (Megalaima franklinii)
๖๗๕ นกโพระดกคิ้วดำ (Megalaima oorti)
๖๗๖ นกโพระดกเคราเหลือง (Megalaima chrysopogon)
๖๗๗ นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
๖๗๘ นกโพระดกหนวดแดง (Psilopogon pyrolophus)
๖๗๙ นกโพระดกหน้าผากดำ (Megalaima australis)
๖๘๐ นกโพระดกหลากสี (Megalaima rafflesii)
๖๘๑ นกโพระดกหัวเหลือง (Megalaima henricii)
๖๘๒ นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)
๖๘๓ นกฟินฟุท (Heliopais personata)
๖๘๔ นกภูหงอนท้องขาว (Yuhina zantholeuca)
๖๘๕ นกภูหงอนพม่า (Yuhina humilis)
๖๘๖ นกภูหงอนวงตาขาว (Yuhina flavicollis)
๖๘๗ นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง (Yuhina castaniceps)
๖๘๘ นกมุดน้ำ (Cinclus pallasii)
๖๘๙ นกมุ่นรกคอแดง (Alcippe rufogularis)
๖๙๐ นกมุ่นรกคิ้วดำ (Alcippe grotei)
๖๙๑ นกมุ่นรกตาขาว (Alcippe poioicephala)
๖๙๒ นกมุ่นรกตาแดง (Alcippe morrisonia)
๖๙๓ นกมุ่นรกภูเขา (Alcippe peracensis)
๖๙๔ นกมุ่นรกสีน้ำตาล (Alcippe brunneicauda)
๖๙๕ นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง (Alcippe castaneceps)
๖๙๖ นกมูม (Ducula badia)
๖๙๗ นกยอดข้าวหางแพนลาย (Cisticola juncidis)
๖๙๘ นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง (Cisticola exilis)
๖๙๙ นกยอดหญ้าสีดำ หรือ นกขี้หมา (Saxicola caprata)
๗๐๐ นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferrea)
๗๐๑ นกยอดหญ้าหลังดำ (Saxicola jerdoni)
๗๐๒ นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola torquata)
๗๐๓ นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
๗๐๔ นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa)
๗๐๕ นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii)
๗๐๖ นกยางเขียว (Butorides striatus)
๗๐๗ นกยางควาย (Bubulcus ibis)
๗๐๘ นกยางจีน (Egretta eulophotes)
๗๐๙ นกยางดำ (Dupetor flavicollis)
๗๑๐ นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris)
๗๑๑ นกยางทะเล (Egretta sacra)
๗๑๒ นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)
๗๑๓ นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)
๗๑๔ นกยางเปีย (Egretta garzetta)
๗๑๕ นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
๗๑๖ นกยางไฟหัวดำ (Ixobrychus sinensis)
๗๑๗ นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)
๗๑๘ นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)
๗๑๙ นกยูง (Pavo muticus)
๗๒๐ นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus)
๗๒๑ นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda)
๗๒๒ นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล (Pomatorhinus erythrogenys)
๗๒๓ นกระวังไพรปากแดงยาว (Pomatorhinus ochraceiceps)
๗๒๔ นกระวังไพรปากแดงสั้น (Pomatorhinus ferruginosus)
๗๒๕ นกระวังไพรปากยาว (Pomatorhinus hypoleucos)
๗๒๖ นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)
๗๒๗ นกระวังไพรหลังแดง (Pomatorhinus montanus)
๗๒๘ นกรัฟ (Philomachus pugnax)
๗๒๙ นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus)
๗๓๐ นกลุมพู หรือ นกกะลุมพู (Ducula aenea)
๗๓๑ นกลุมพูขาว หรือ นกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)
๗๓๒ นกลุมพูแดง หรือ นกกะลุมพูแดง (Columba punicea)
๗๓๓ นกแว่นตาขาวข้างแดง (Zosterops erythropleurus)
๗๓๔ นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus)
๗๓๕ นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้ (Zosterops everetti)
๗๓๖ นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)
๗๓๗ นกแว่นสีเทา หรือ นกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)
๗๓๘ นกแว่นสีน้ำตาล หรือ นกแว่นใต้ (Polyplectron malacense)
๗๓๙ นกศิวะปีกสีฟ้า (Minla cyanouroptera)
๗๔๐ นกศิวะหางสีตาล (Minla strigula)
๗๔๑ นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus)
๗๔๒ นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus)
๗๔๓ นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus)
๗๔๔ นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii)
๗๔๕ นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)
๗๔๖ นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta)
๗๔๗ นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta)
๗๔๘ นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)
๗๔๙ นกสาลิกาเขียวหางสั้น (Cissa hypoleuca)
๗๕๐ นกสาลิกาปากดำ (Pica pica)
๗๕๑ นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)
๗๕๒ นกเสือแมลงคอสีตาล (Pteruthius melanotis)
๗๕๓ นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius flaviscapis)
๗๕๔ นกเสือแมลงหน้าสีตาล (Pteruthius aenobarbus)
๗๕๕ นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus rufulus)
๗๕๖ นกแสก (Tyto alba)
๗๕๗ นกแสกแดง (Phodilus badius)
๗๕๘ นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)
๗๕๙ นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)
๗๖๐ นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)
๗๖๑ นกหนูแดง (Porzana fusca)
๗๖๒ นกหว้า (Argusianus argus)
๗๖๓ นกหัวขวานเขียวคอเขียว (Picus viridanus)
๗๖๔ นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)
๗๖๕ นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Picus xanthopygaeus)
๗๖๖ นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)
๗๖๗ นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus)
๗๖๘ นกหัวขวานคอลาย (Picus mentalis)
๗๖๙ นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente)
๗๗๐ นกหัวขวานแคระอกเทา (Hemicircus concretus)
๗๗๑ นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)
๗๗๒ นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย (Picumnus innominatus)
๗๗๓ นกหัวขวานจิ๋วอกแดง (Sasia abnormis)
๗๗๔ นกหัวขวานด่างแคระ (Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus)
๗๗๕ นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes jugularis)
๗๗๖ นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง (Dendrocopos hyperythrus หรือ Picoides hyperythrus)
๗๗๗ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Picoides mahrattensis)
๗๗๘ นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย (Picoides atratus)
๗๗๙ นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Picoides macei)
๗๘๐ นกหัวขวานแดง (Blythipicus rubiginosus)
๗๘๑ นกหัวขวานแดงลาย (Picus miniaceus)
๗๘๒ นกหัวขวานแดงหลังลาย (Blythipicus pyrrhotis)
๗๘๓ นกหัวขวานป่าไผ่ (Gecinulus viridis)
๗๘๔ นกหัวขวานปีกแดง (Picus puniceus)
๗๘๕ นกหัวขวานลายคอแถบขาว (Meiglyptes tukki)
๗๘๖ นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง (Meiglyptes tristis)
๗๘๗ นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)
๗๘๘ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)
๗๘๙ นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii)
๗๙๐ นกหัวขวานสีตาล (Celeus brachyurus)
๗๙๑ นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)
๗๙๒ นกหัวขวานหลังสีส้ม (Reinwardtipicus validus)
๗๙๓ นกหัวขวานหัวเหลือง (Gecinulus grantia)
๗๙๔ นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis)
๗๙๕ นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus)
๗๙๖ นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)
๗๙๗ นกหัวขวานอกแดง (Dendrocopus cathpharius หรือ Picoides cathpharius)
๗๙๘ นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)
๗๙๙ นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus)
๘๐๐ นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus)
๘๐๑ นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus)
๘๐๒ นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii)
๘๐๓ นกหัวโตปากยาว (Charadrius placidus)
๘๐๔ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii)
๘๐๕ นกหัวโตเล็กขาสีส้ม (Charadrius hiaticula)
๘๐๖ นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius)
๘๐๗ นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola)
๘๐๘ นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva)
๘๐๙ นกหางนาก (Megalurus palustris)
๘๑๐ นกหางรำดำ (Heterophasia melanoleuca)
๘๑๑ นกหางรำหลังแดง (Heterophasia annectens)
๘๑๒ นกหางรำหางยาว (Heterophasia picaoides)
๘๑๓ นกออก (Haliaeetus leucogaster)
๘๑๔ นกอัญชันคิ้วขาว (Porzana cinerea)
๘๑๕ นกอัญชันจีน (Porzana paykullii)
๘๑๖ นกอัญชันป่าขาแดง (Rallina fasciata)
๘๑๗ นกอัญชันป่าขาเทา (Rallina eurizonoides)
๘๑๘ นกอัญชันเล็ก (Porzana pusilla)
๘๑๙ นกอัญชันเล็กลายจุด (Porzana porzana)
๘๒๐ นกอัญชันหางดำ (Porzana bicolor)
๘๒๑ นกอัญชันอกเทา (Rallus striatus)
๘๒๒ นกอัญชันอกสีไพล (Rallus aquaticus)
๘๒๓ นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster)
๘๒๔ นกอินทรีดำ (Ictinaetus malayensis)
๘๒๕ นกอินทรีแถบปีกดำ (Hieraaetus fasciatus)
๘๒๖ นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ปป์ (Aquila nipalensis)
๘๒๗ นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga)
๘๒๘ นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus)
๘๒๙ นกอินทรีสีน้ำตาล (Aquila rapax)
๘๓๐ นกอินทรีหัวนวล (Haliaeetus leucoryphus)
๘๓๑ นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Aquila heliaca)
๘๓๒ นกอินทรีหางขาว (Haliaeetus albicilla)
๘๓๓ นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus)
๘๓๔ นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล (Numenius madagascariensis)
๘๓๕ นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus)
๘๓๖ นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata)
๘๓๗ นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
๘๓๘ นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)
๘๓๙ นกอีแพรดคอขาว (Rhipidura albicollis)
๘๔๐ นกอีแพรดคิ้วขาว (Rhipidura aureola)
๘๔๑ นกอีแพรดแถบอกดำ (Rhipidura javanica)
๘๔๒ นกอีแพรดท้องเหลือง (Rhipidura hypoxantha)
๘๔๓ นกอีแพรดอกลาย (Rhipidura perlata)
๘๔๔ นกอีล้ำ หรือ นกอีดำ (Gallinula chloropus)
๘๔๕ นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)
๘๔๖ นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
๘๔๗ นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus)
๘๔๘ นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus)
๘๔๙ นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)
๘๕๐ นกอีเสือหลังเทา (Lanius tephronotus)
๘๕๑ นกอีเสือหัวดำ (Lanius schach)
๘๕๒ นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)
๘๕๓ นกเอี้ยงก้นลาย (Acridotheres cristatellus)
๘๕๔ นกเอี้ยงควาย (Acridotheres fuscus)
๘๕๕ นกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra)
๘๕๖ นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้ (Aplonis panayensis)
๘๕๗ นกเอี้ยงถ้ำ (Myiophoneus caeruleus)
๘๕๘ นกเอี้ยงพราหมณ์ (Temenuchus pagodarum หรือ Sturnus pagodarum)
๘๕๙ นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
๘๖๐ นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
๘๖๑ นกเอี้ยงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus)
๘๖๒ นกแอ่นกินรัง (Collocalia fuciphagus หรือ Aerodramus fuciphagus)
๘๖๓ นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)
๘๖๔ นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
๘๖๕ นกแอ่นท้องขาว (Collocalia esculenta)
๘๖๖ นกแอ่นท้องลาย (Apus acuticauda)
๘๖๗ นกแอ่นทุ่งเล็ก (Glareola lactea)
๘๖๘ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum)
๘๖๙ นกแอ่นบ้าน (Apus affinis)
๘๗๐ นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
๘๗๑ นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย (Collocalia brevirostris หรือ Aerodramus brevirostris)
๘๗๒ นกแอ่นฟ้าเคราขาว (Hemiprocne comata)
๘๗๓ นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา (Hemiprocne longipennis)
๘๗๔ นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)
๘๗๕ นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว (Rhaphidura leucopygialis)
๘๗๖ นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม หรือ นกแอ่นรังดำ (Collocalia maximus หรือ Aerodramus maximus)
๘๗๗ นกแอ่นใหญ่คอขาว (Hirundapus caudacutus)
๘๗๘ นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว (Hirundapus giganteus)
๘๗๙ นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ (Hirundapus cochinchinensis)
๘๘๐ นกฮูก หรือนกเค้ากู่ (Otus lempiji)
๘๘๑ เป็ดก่า (Cairina scutulata)
๘๘๒ เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus)
๘๘๓ เป็ดเชลดัก (Tadorna tadorna)
๘๘๔ เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri)
๘๘๕ เป็ดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca)
๘๘๖ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
๘๘๗ เป็ดเทา (Anas poecilorhyncha)
๘๘๘ เป็ดเทาก้นดำ (Anas strepera)
๘๘๙ เป็ดปากแดง (Netta rufina)
๘๙๐ เป็ดปากยาวข้างลาย (Mergus squamatus)
๘๙๑ เป็ดปากพลั่ว (Anas clypeata)
๘๙๒ เป็ดปากสั้น (Anas penelope)
๘๙๓ เป็ดปีกเขียว (Anas crecca)
๘๙๔ เป็ดเปีย (Aythya fuligula)
๘๙๕ เป็ดเปียหน้าเขียว (Anas falcata)
๘๙๖ เป็ดโปช๊าดหลังขาว (Aythya ferina)
๘๙๗ เป็ดพม่า (Tadorna ferruginea)
๘๙๘ เป็ดลาย (Anas querquedula)
๘๙๙ เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)
๙๐๐ เป็ดหน้าเหลือง (Anas formosa)
๙๐๑ เป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos)
๙๐๒ เป็ดหางแหลม (Anas acuta)
๙๐๓ พญาแร้ง (Sarcogyps calvus)
๙๐๔ ห่านเทาปากชมพู (Anser anser)
๙๐๕ ห่านเทาปากดำ หรือห่านคอขาว (Anser cygnoides)
๙๐๖ ห่านหัวลาย (Anser indicus)
๙๐๗ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes)
๙๐๘ เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล (Aviceda jerdoni)
๙๐๙ เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
๙๑๐ เหยี่ยวค้างคาว (Macheiramphus alcinus)
๙๑๑ เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus)
๙๑๒ เหยี่ยวด่างดำขาว (Circus melanoleucos)
๙๑๓ เหยี่ยวดำ (Milvus migrans)
๙๑๔ เหยี่ยวดำท้องขาว (Spizaetus alboniger)
๙๑๕ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus)
๙๑๖ เหยี่ยวต่างสี (Spizaetus cirrhatus)
๙๑๗ เหยี่ยวตีนแดง (Falco amurensis)
๙๑๘ เหยี่ยวท้องแดง (Hieraaetus kienerii)
๙๑๙ เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo buteo)
๙๒๐ เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus)
๙๒๑ เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ (Circus cyaneus)
๙๒๒ เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย (Circus aeruginosus)
๙๒๓ เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus)
๙๒๔ เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ (Accipiter nisus)
๙๒๕ เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
๙๒๖ เหยี่ยวนกเขาท้องขาว (Accipiter gentilis)
๙๒๗ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter soloensis)
๙๒๘ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis)
๙๒๙ เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)
๙๓๐ เหยี่ยวนิ้วสั้น (Circaetus gallicus)
๙๓๑ เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา (Ichthyophaga humilis)
๙๓๒ เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus)
๙๓๓ เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)
๙๓๔ เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)
๙๓๕ เหยี่ยวเพเรกริน (Falco peregrinus)
๙๓๖ เหยี่ยวภูเขา (Spizaetus nipalensis)
๙๓๗ เหยี่ยวเมอร์ลิน (Falco columbarius)
๙๓๘ เหยี่ยวแมลงปอขาดำ (Microhierax fringillarius)
๙๓๙ เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Microhierax caerulescens)
๙๔๐ เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)
๙๔๑ เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis)
๙๔๒ เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว (Spizaetus nanus)
๙๔๓ เหยี่ยวหน้าเทา (Butastur indicus)
๙๔๔ เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)
๙๔๕ เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)
๙๔๖ เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป (Falco subbuteo)
๙๔๗ อีกา (Corvus macrorhynchos)
๙๔๘ อีแก (Corvus splendens)
๙๔๙ อีแร้งดำหิมาลัย (Aegypius monachus)
๙๕๐ อีแร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis)
๙๕๑ อีแร้งสีน้ำตาล (Gyps indicus)
๙๕๒ อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (Gyps himalayensis)

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน

๑ กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma)
๒ กิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)
๓ กิ้งก่าเขาหนามยาว (Acanthosaura armata)
๔ กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera)
๕ กิ้งก่าดงคอสีฟ้า (Gonocephalus bellii)
๖ กิ้งก่าดงคิ้วสัน (Gonocephalus doriae)
๗ กิ้งก่าดงใหญ่ (Gonocephalus grandis)
๘ กิ้งก่าบินคอดำ (Draco melanopogon)
๙ กิ้งก่าบินคอแดง (Draco blanfordii)
๑๐ กิ้งก่าบินคอสีส้ม (Draco fimbriatus)
๑๑ กิ้งก่าบินปีกแดง (Draco haematopogon)
๑๒ กิ้งก่าบินปีกลาย (Draco taeniopterus)
๑๓ กิ้งก่าบินปีกส้ม (Draco maculatus)
๑๔ กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ (Draco quinquefasciatus)
๑๕ กิ้งก่าบินมลายู (Draco obscurus)
๑๖ กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า (Draco volans)
๑๗ กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน หรือ กิ้งก่าพระอินทร์ (Aphaniotis fusca)
๑๘ กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor)
๑๙ กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)
๒๐ งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)
๒๑ งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
๒๒ งูทางมะพร้าวเขียว (Gonyosoma prasina)
๒๓ งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน (Elaphe flavolineata)
๒๔ งูทางมะพร้าวแดง (Elaphe porphyracea)
๒๕ งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
๒๖ งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูใบ้ หรืองูทางมะพร้าวถ้ำ (Elaphe taeniura)
๒๗ งูสิง (Ptyas korros)
๒๘ งูสิงหางดำ (Ptyas carinatus)
๒๙ งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย (Ptyas mucosus)
๓๐ งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)
๓๑ งูหลาม (Python molurus bivittatus)
๓๒ งูหลามปากเป็ด (Python curtus)
๓๓ งูเหลือม (Python reticulatus)
๓๔ จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)
๓๕ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)
๓๖ จิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemaspis kumpoli)
๓๗ จิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis)
๓๘ จิ้งจกนิ้วยาวมลายู (Cnemaspis affinis)
๓๙ จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)
๔๐ ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
๔๑ ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincinus)
๔๒ ตะโขง (Tomistoma schlegelii)
๔๓ ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)
๔๔ ตะพาบแก้มแดง หรือ ปลาฝาดำ (Dogania subplana)
๔๕ ตะพาบข้าวตอก หรือ ตะพาบดาว (Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis)
๔๖ ตะพาบพม่า (Nilssonia formosa)
๔๗ ตะพาบม่านลาย หรือ กราวลาย หรือ กริวลาย (Chitra chitra)
๔๘ ตะพาบหัวกบ หรือ กราวเขียว หรือ กริวดาว (Pelochelys bibroni หรือ Pelochelys cantorii)
๔๙ ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus)
๕๐ ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii)
๕๑ ตุ๊กแกบินหางแผ่น (Ptychozoon kuhli)
๕๒ ตุ๊กแกบินหางเฟิน (Ptychozoon lionatum)
๕๓ ตุ๊กแกป่าคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami)
๕๔ ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด (Cyrtodactylus brevipalmatus)
๕๕ ตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini)
๕๖ ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ (Cyrtodactylus papilionoides)
๕๗ ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น (Cyrtodactylus angularis)
๕๘ ตุ๊กแกป่าตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius)
๕๙ ตุ๊กแกป่าใต้ (Cyrtodactylus pulchellus)
๖๐ ตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus feae)
๖๑ ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว (Cyrtodactylus interdigitalis)
๖๒ ตุ๊กแกป่าพม่า (Cyrtodactylus variegatus)
๖๓ ตุ๊กแกป่ามลายู (Cyrtodactylus consobrinus)
๖๔ ตุ๊กแกป่าลายจุด (Cyrtodactylus peguensis)
๖๕ ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus)
๖๖ ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gekko monarchus หรือ Gekko tuberculatus)
๖๗ ตุ๊กแกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus)
๖๘ ตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilii)
๖๙ เต่ากระ (Eretmochelys imbricata)
๗๐ เต่ากะอาน หรือ เต่าจาน (Batagur baska)
๗๑ เต่าจักร (Heosemys spinosa)
๗๒ เต่าดำ หรือ เต่ากา (Siebenrockiella crassicollis)
๗๓ เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Manouria impressa)
๗๔ เต่าตนุ (Chelonia mydas)
๗๕ เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่าหัวฆ้อน หรือ เต่าหัวโต (Caretta caretta)
๗๖ เต่าทับทิม (Notochelys platynota)
๗๗ เต่านา (Malayemys subtrijuga)
๗๘ เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ หรือเต่าวัดหัวเหลือง (Hieremys annandalii)
๗๙ เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง (Cyclemys dentata)
๘๐ เต่าปากเหลือง (Melanochelys trijuga)
๘๑ เต่าปูลู (Platysternon megacephalum)
๘๒ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
๘๓ เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง (Callagur borneoensis)
๘๔ เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง (Manouria emys)
๘๕ เต่าหญ้าตาแดง หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea)
๘๖ เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)
๘๗ เต่าหวาย (Heosemys grandis)
๘๘ เต่าหับ (Cuora amboinensis)
๘๙ เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata)
๙๐ เห่าช้าง (Varanus rudicollis)
๙๑ เหี้ย (Varanus salvator)

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

๑ กบเกาะช้าง (Linmonectes kohchangae หรือ Rana kohchangae)
๒ กบดอยช้าง (Chaparana aenea หรือRana aenea)
๓ กบท่าสาร (Ingerana tasanae)
๔ กบทูด หรือ เขียดแลว (Limnonectes blythii หรือ Rana blythii)
๕ กบอกหนาม (Paa fasciculispina หรือ Rana fasciculispina)
๖ กะทั่ง หรือ กะท่าง หรือ จักกิ้มน้ำ (Tylototriton verrucosus)
๗ คางคกขายาว (Leptophryne borbonica)
๘ คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii)
๙ คางคกเล็ก หรือ คางคกแคระ (Bufo parvus)
๑๐ คางคกห้วยมลายู (Ansonia malayana)
๑๑ คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis)
๑๒ จงโคร่ง (Bufo asper)

สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง แมลง

๑ ด้วงกว่างดาว (Cheirotonus parryi Gray)
๒ ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus (Cladognathusgiraffa Oliver)
๓ ด้วงดินขอบทองแดง (Mouhotia batesi Lewis)
๔ ด้วงดินปีกแผ่น (Mormolyce phyllodes Hagenbach)
๕ ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis Hope)
๖ ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ (Troides amphrysus Cramer)
๗ ผีเสื้อถุงทองป่าสูง (Troides helena Linnaeus)
๘ ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์ (Stichophthalma godfreyi Rothschild)
๙ ผีเสื้อนางพญาเขมร (Stichophthalma cambodia Hewitson)
๑๐ ผีเสื้อนางพญาพม่า (Stichophthalma louisa Wood-Mason)
๑๑ ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ (Stichophthalma camadeva Westwood)
๑๒ ผีเสื้อภูฐาน (Bhutanitis lidderdalii Atkinson)
๑๓ ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor Cramer)
๑๔ ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ (Meandrusa sciron Leech)
๑๕ ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง (Meandrusa payeni Boisduval)
๑๖ ผีเสื้อหางติ่งสพายเขียว (Papilio palinurus Fabricius)
๑๗ ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง (Actias rhodopneuma Röber)
๑๘ ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก (Actias maenas Doubleday)
๑๙ ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias selene Hübner)
๒๐ ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายหยัก (Actias sinensis Mell)

สัตว์ป่าจำพวกปลา

๑ ปลาจาดถ้ำ (Poropuntius speleops)
๒ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
๓ ปลาพลวงถ้ำ (Neolissochilus subterraneus)
๔ ปลาผีเสื้อถ้ำ (Cryptotora thamicola)
๕ ปลาค้อถ้ำ (Nemacheilus troglocataractus)
๖ ปลาค้อตาบอด (Schistura oedipus)
๗ ปลาค้อจารุธานินธร์ (Schistura jaruthanini)
๘ ปลาค้อถ้ำพระวังแดง (Schistura spiesi)
๙ ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม (Schistura deansmarti)
๑๐ ปลาชะโอนถ้ำ (Pterocryptis buccata)
๑๑ ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
๑๒ ปลาติดหิน หรือ ปลาค้างคาว (Oreoglanis siamensis)
๑๓ ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ หรือ ปลาลาด (Coius microlepis)
๑๔ ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii)

สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น 

๑ กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea
๒ กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia
๓ ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria
๔ ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina
๕ ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina
๖ ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea
๗ ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea
๘ ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn)
๙ ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn)
๑๐ ปูราชินี (Demanietta sirikit)
๑๑ หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ (Family) Tridacnidae
๑๒ หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)

หมายเหตุ

ชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ที่แสดงไว้ คัดมาโดยตรงจากบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ

อ่านเพิ่มเติม

สัตว์ป่าสงวน
กฎกระทรวง กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 27 ต.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 26 ธ.ค. 65

Powered by Wimut Wasalai