สัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง คือสัตว์ป่าที่มีชื่ออยู่ในบัญชีแนบท้าย กฎกระทรวง กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546 ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ประกอบด้วยสัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 201 ชนิด นก 952 ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน 91 ชนิด สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 20 ชนิด ปลา 14 ชนิด และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ 12 ชนิด

ข้อห้ามข้อบังคับบางประการจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่ควรทราบมีดังนี้

 • สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ป่าที่ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าไม่ว่าชนิดใด ห้ามล่าสัตว์ เก็บรัง ครอบครองที่ดิน แผ้วถาง หรือเปลี่ยนแปลงแหล่งน้ำ ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ห้ามครอบครองสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ในกรณีที่สัตว์ที่ครอบครองเป็นสัตว์ที่มาจากการเพาะพันธุ์ที่ไม่ถูกต้อง จะต้องโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ห้ามเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 • ในกรณีที่การล่าเป็นการล่าเพื่อปกป้องตนเองหรือผู้อื่นหรือทรัพย์สิน หรือเหตุอื่นที่เห็นว่าเป็นการกระทำที่ควรแก่เหตุ ไม่ต้องรับโทษ
 • การห้ามการครอบครองและห้ามค้า มีผลไปถึงไข่และซากของสัตว์เหล่านั้นด้วย
 • ห้ามเก็บหรือทำอันตรายรังของสัตว์ ยกเว้นรังนกอีแอ่น (นกแอ่นกินรัง) ซึ่งต้องได้รับอนุญาตเช่นกัน

รายชื่อสัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

 • กระจงควาย (Tragulus napu)
 • กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)
 • (Lepus pequensis)
 • กระทิงหรือเมย (Bos gaurus)
 • ๕ กระรอกขาว (Callosciurus finlaysoni finlaysoni)
 • ๖ กระรอกบินแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus)
 • ๗ กระรอกบินแก้มสีเทา (Hylopetes platyurus)
 • ๘ กระรอกบินเล็กแก้มขาว (Hylopetes phayrei)
 • ๙ กระรอกบินเล็กเขาสูง (Hylopetes alboniger)
 • ๑๐ กระรอกบินสีเขม่า (Pteromyscus pulverulentus)
 • ๑๑ กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii)
 • ๑๒ กระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus)
 • ๑๓ กระรอกหางม้าใหญ่ (Sundasciurus hippurus)
 • ๑๔ กวางป่า (Cervus unicolor)
 • ๑๕ ค่างดำ (Presbytis femoralis)
 • ๑๖ ค่างแว่นถิ่นใต้ (Presbytis obscurus)
 • ๑๗ ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Presbytis phayrei)
 • ๑๘ ค่างหงอก (Presbytis cristata)
 • ๑๙ ค้างคาวกินแมลงนิ้วสั้น (Nyctalus noctula)
 • ๒๐ ค้างคาวขุนช้าง (Cheiromeles torquatus)
 • ๒๑ ค้างคาวคุณกิตติ (Craseonycteris thonglongyai)
 • ๒๒ ค้างคาวจมูกหลอดท้องขาว (Murina leucogaster)
 • ๒๓ ค้างคาวจมูกหลอดสีทอง หรือ ค้างคาวจมูกหลอดเล็ก (Murina aurata)
 • ๒๔ ค้างคาวจมูกหลอดสีเทา หรือ ค้างคาวจมูกหลอดแดง (Murina tubinaris)
 • ๒๕ ค้างคาวจมูกหลอดหูยาว (Murina huttonii)
 • ๒๖ ค้างคาวจมูกหลอดหูสั้น (Murina cyclotis)
 • ๒๗ ค้างคาวดอย (Sphaerias blanfordi)
 • ๒๘ ค้างคาวดอยหลังลายขาว (Scotomanes ornatus)
 • ๒๙ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลสุราษฎร์ (Eptesicus demissus)
 • ๓๐ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลหูหนา (Eptesicus pachyotis)
 • ๓๑ ค้างคาวท้องสีน้ำตาลใหญ่ (Eptesicus serotinus)
 • ๓๒ ค้างคาวปากย่น (Tadarida plicata)
 • ๓๓ ค้างคาวปากย่นใหญ่ หรือ ค้างคาวปากย่นหูหนา (Tadarida teniotis)
 • ๓๔ ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia)
 • ๓๕ ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax)
 • ๓๖ ค้างคาวปีกจุด (Balionycteris maculata)
 • ๓๗ ค้างคาวปีกถุงเคราดำ (Taphozous melanopogon)
 • ๓๘ ค้างคาวปีกถุงต่อมคาง (Taphozous longimanus)
 • ๓๙ ค้างคาวปีกถุงปลอม (Taphozous saccolaimus)
 • ๔๐ ค้างคาวปีกถุงใหญ่ (Taphozous theobaldi)
 • ๔๑ ค้างคาวปีกพับกลาง (Miniopterus fuscus)
 • ๔๒ ค้างคาวปีกพับดำใหญ่ (Miniopterus magnater)
 • ๔๓ ค้างคาวปีกพับเล็ก (Miniopterus pusillus)
 • ๔๔ ค้างคาวปีกพับใหญ่ (Miniopterus schreibersii)
 • ๔๕ ค้างคาวไผ่หัวแบนเล็ก (Tylonycteris pachypus)
 • ๔๖ ค้างคาวไผ่หัวแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula)
 • ๔๗ ค้างคาวเพดานเล็ก (Scotophilus kuhlii)
 • ๔๘ ค้างคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii)
 • ๔๙ ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox)
 • ๕๐ ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเล็ก (Hesperoptenus blandfordi)
 • ๕๑ ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli)
 • ๕๒ ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวเล็ก (Rhinolophus pearsonii)
 • ๕๓ ค้างคาวมงกุฎจมูกยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis)
 • ๕๔ ค้างคาวมงกุฎจมูกแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus)
 • ๕๕ ค้างคาวมงกุฎเทาแดง (Rhinolophus affinis)
 • ๕๖ ค้างคาวมงกุฎปลอมเล็ก (Rhinolophus coelophyllus)
 • ๕๗ ค้างคาวมงกุฎปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli)
 • ๕๘ ค้างคาวมงกุฎมลายู (Rhinolophus malayanus)
 • ๕๙ ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นเล็ก (Rhinolophus thomasi)
 • ๖๐ ค้างคาวมงกุฎยอดสั้นใหญ่ (Rhinolophus acuminatus)
 • ๖๑ ค้างคาวมงกุฎเล็ก (Rhinolophus pusillus)
 • ๖๒ ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูเล็ก (Rhinolophus megaphyllus)
 • ๖๓ ค้างคาวมงกุฎเลียนมลายูหางสั้น (Rhinolophus stheno)
 • ๖๔ ค้างคาวมงกุฎสามใบพัด (Rhinolophus trifoliatus)
 • ๖๕ ค้างคาวมงกุฎหูโตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli)
 • ๖๖ ค้างคาวมงกุฎหูโตเล็ก (Rhinolophus macrotis)
 • ๖๗ ค้างคาวมงกุฎหูโตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus)
 • ๖๘ ค้างคาวมงกุฎใหญ่ (Rhinolophus luctus)
 • ๖๙ ค้างคาวมงกุฎอินเดีย (Rhinolophus rouxii)
 • ๗๐ ค้างคาวมือปุ่ม (Glischropus tylopus)
 • ๗๑ ค้างคาวแม่ไก่เกาะ (Pteropus hypomelanus)
 • ๗๒ ค้างคาวแม่ไก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius)
 • ๗๓ ค้างคาวแม่ไก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus)
 • ๗๔ ค้างคาวแม่ไก่ภาคกลาง (Pteropus lylei)
 • ๗๕ ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whiteheadi)
 • ๗๖ ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ม (Kerivoula papillosa)
 • ๗๗ ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii)
 • ๗๘ ค้างคาวยอดกล้วยผีเสื้อ (Kerivoula picta)
 • ๗๙ ค้างคาวยอดกล้วยเล็ก (Kerivoula minuta)
 • ๘๐ ค้างคาวลูกหนูกรามหน้าบนเล็ก (Pipistrellus cadornae)
 • ๘๑ ค้างคาวลูกหนูจิ๋ว (Pipistrellus tenuis)
 • ๘๒ ค้างคาวลูกหนูถ้ำ (Pipistrellus pulveratus)
 • ๘๓ ค้างคาวลูกหนูบ้าน (Pipistrellus javanicus)
 • ๘๔ ค้างคาวลูกหนูสีทอง หรือ ค้างคาวลูกหนูดำเหลือบ (Pipistrellus circumdatus)
 • ๘๕ ค้างคาวลูกหนูอินเดีย (Pipistrellus coromandra)
 • ๘๖ ค้างคาวเล็บกุด (Eonycteris spelaea)
 • ๘๗ ค้างคาวแวมไพร์แปลงเล็ก (Megaderma spasma)
 • ๘๘ ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra)
 • ๘๙ ค้างคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus)
 • ๙๐ ค้างคาวหน้ายักษ์กระบังหน้า (Hipposideros lylei)
 • ๙๑ ค้างคาวหน้ายักษ์กุมภกรรณ (Hipposideros turpis)
 • ๙๒ ค้างคาวหน้ายักษ์ทศกัณฐ์ (Hipposideros armiger)
 • ๙๓ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็ก (Hipposideros pomona)
 • ๙๔ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กจมูกปุ่ม (Hipposideros halophyllus)
 • ๙๕ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กดำ หรือ ค้างคาวหน้ายักษ์สีเขม่า (Hipposideros ater)
 • ๙๖ ค้างคาวหน้ายักษ์เล็กสองสี (Hipposideros bicolor)
 • ๙๗ ค้างคาวหน้ายักษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus)
 • ๙๘ ค้างคาวหน้ายักษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus)
 • ๙๙ ค้างคาวหน้ายักษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus)
 • ๑๐๐ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema)
 • ๑๐๑ ค้างคาวหน้ายักษ์หมอบุญส่ง (Hipposideros lekaguli)
 • ๑๐๒ ค้างคาวหน้ายาวเล็ก (Macroglossus minimus)
 • ๑๐๓ ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus)
 • ๑๐๔ ค้างคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata)
 • ๑๐๕ ค้างคาวหัวดำ (Chironax melanocephalus)
 • ๑๐๖ ค้างคาวหางโผล่ (Emballonura monticola)
 • ๑๐๗ ค้างคาวหางหนู (Rhinopoma microphyllum)
 • ๑๐๘ ค้างคาวหูหนูดอยอ่างขาง (Myotis altarium)
 • ๑๐๙ ค้างคาวหูหนูตีนโตเล็ก (Myotis horsfieldii)
 • ๑๑๐ ค้างคาวหูหนูตีนโตใหญ่ (Myotis hasseltii)
 • ๑๑๑ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวยาว (Myotis muricola)
 • ๑๑๒ ค้างคาวหูหนูตีนเล็กเขี้ยวสั้น (Myotis siligorensis)
 • ๑๑๓ ค้างคาวหูหนูพม่า (Myotis montivagus)
 • ๑๑๔ ค้างคาวหูหนูมือตีนปุ่ม (Myotis rosseti)
 • ๑๑๕ ค้างคาวหูหนูยักษ์ (Myotis chinensis)
 • ๑๑๖ ค้างคาวหูหนูหน้าขน (Myotis annectans)
 • ๑๑๗ ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io)
 • ๑๑๘ ค้างคาวไอ้แหว่ง (Coelops frithii)
 • ๑๑๙ ชะนีดำใหญ่ หรือ ไซแมง (Hylobates syndactylus)
 • ๑๒๐ ชะนีธรรมดา หรือ ชะนีมือขาว (Hylobates lar)
 • ๑๒๑ ชะนีมงกุฎ (Hylobates pileatus)
 • ๑๒๒ ชะนีมือดำ (Hylobates agilis)
 • ๑๒๓ ชะมดเช็ด หรือ ชะมดเชียง (Viverricula indica หรือ Viverricula malaccensis)
 • ๑๒๔ ชะมดน้ำ หรือ อีเห็นน้ำ (Cynogale bennettii)
 • ๑๒๕ ชะมดแผงสันหางดำ (Viverra megaspila)
 • ๑๒๖ ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha)
 • ๑๒๗ ช้าง (Elephas maximus)
 • ๑๒๘ ทราย หรือ เนื้อทราย หรือ ตามะแน (Axis porcinus หรือ Cervus porcinus)
 • ๑๒๙ นากเล็กเล็บสั้น (Aonyx cinerea)
 • ๑๓๐ นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata)
 • ๑๓๑ นากใหญ่จมูกขน หรือ นากใหญ่หัวปลาดุก (Lutra sumatrana)
 • ๑๓๒ นากใหญ่ธรรมดา (Lutra lutra)
 • ๑๓๓ บ่าง หรือพุจง หรือ พะจง (Cynocephalus variegatus)
 • ๑๓๔ พญากระรอกดำ (Ratufa bicolor)
 • ๑๓๕ พญากระรอกบินสีดำ (Aeromys tephromelas)
 • ๑๓๖ พญากระรอกบินหูขาว (Petaurista alborufus)
 • ๑๓๗ พญากระรอกบินหูดำ (Petaurista elegans)
 • ๑๓๘ พญากระรอกบินหูแดง (Petaurista petaurista)
 • ๑๓๙ พญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis)
 • ๑๔๐ พังพอนกินปู (Herpestes urva)
 • ๑๔๑ พังพอนธรรมดา (Herpestes javanicus)
 • ๑๔๒ เพียงพอนเล็กสีน้ำตาล (Mustela nudipes)
 • ๑๔๓ เพียงพอนเส้นหลังขาว (Mustela strigidorsa)
 • ๑๔๔ เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica)
 • ๑๔๕ เม่นหางพวง หรือ เม่นขนอ่อน หรือ อีแกะ หรือ ม้อก (Atherurus macrourus)
 • ๑๔๖ เม่นใหญ่ (Hystrix brachyura)
 • ๑๔๗ แมวดาว หรือ แมวแกว (Felis bengalensis)
 • ๑๔๘ แมวป่า หรือ เสือกระต่าย (Felis chaus)
 • ๑๔๙ แมวป่าหัวแบน (Felis planiceps)
 • ๑๕๐ ลิงกัง (Macaca nemestrina)
 • ๑๕๑ ลิงลม หรือ นางอาย (Nycticebus coucang)
 • ๑๕๒ ลิงวอก (Macaca mulatta)
 • ๑๕๓ ลิงเสน (Macaca arctoides)
 • ๑๕๔ ลิงแสม (Macaca fascicularis)
 • ๑๕๕ ลิงอ้ายเงี้ยะ หรือ ลิงอัสสัม หรือ ลิงภูเขา (Macaca assamensis)
 • ๑๕๖ ลิ่นพันธุ์จีน (Manis pentadactyla)
 • ๑๕๗ ลิ่นพันธุ์มลายู หรือ ลิ่นชวา (Manis javanica)
 • ๑๕๘ โลมากระโดด (Stenella longirostris)
 • ๑๕๙ โลมาแถบ (Stenella coeruleoalba)
 • ๑๖๐ โลมาธรรมดา (Delphinus delphis)
 • ๑๖๑ โลมาปากขวด (Tursiops aduncus)
 • ๑๖๒ โลมาฟราเซอร์ (Lagenodelphis hosei)
 • ๑๖๓ โลมาฟันห่าง (Steno bredanensis)
 • ๑๖๔ โลมาลายจุด (Stenella attenuata)
 • ๑๖๕ โลมาหลังโหนก (Sousa chinensis)
 • ๑๖๖ โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Neophocaena phocaenoides)
 • ๑๖๗ โลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris)
 • ๑๖๘ วาฬคูเวียร์ (Ziphius carvirostris)
 • ๑๖๙ วาฬนำร่องครีบสั้น (Globicephala macrorhynchus)
 • ๑๗๐ วาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
 • ๑๗๑ วาฬเพชรฆาต (Orcinus orca)
 • ๑๗๒ วาฬเพชรฆาตดำ (Pseudorca crassidens)
 • ๑๗๓ วาฬเพชรฆาตเล็ก (Feresa attenuata)
 • ๑๗๔ วาฬฟันสองซี่ (Mesoplodon ginkgodens)
 • ๑๗๕ วาฬฟิน (Balaenoptera physaius)
 • ๑๗๖ วาฬหัวแตงโม (Peponocephala electra)
 • ๑๗๗ วาฬหัวทุย (Physeter macrocepalus)
 • ๑๗๘ วาฬหัวทุยแคระ (Kogia simus)
 • ๑๗๙ วาฬหัวทุยเล็ก (Kogia breviceps)
 • ๑๘๐ วัวแดง หรือ วัวดำ หรือ วัวเพลาะ (Bos javanicus)
 • ๑๘๑ เสือโคร่ง (Panthera tigris)
 • ๑๘๒ เสือดาว หรือ เสือดำ (Panthera pardus)
 • ๑๘๓ เสือปลา (Felis viverrina)
 • ๑๘๔ เสือไฟ (Felis temminckii)
 • ๑๘๕ เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa)
 • ๑๘๖ หนูเกาะ (Rattus remotus)
 • ๑๘๗ หนูขนเสี้ยนเขาหินปูน (Niviventer hinpoon)
 • ๑๘๘ หนูถ้ำ (Leopoldamys neilli)
 • ๑๘๙ หนูไผ่เล็บแม่มือแบน (Hapalomys longicaudatus)
 • ๑๙๐ หมาจิ้งจอก (Canis aureus)
 • ๑๙๑ หมาใน หรือ หมาแดง (Cuon alpinus)
 • ๑๙๒ หมาไม้ (Martes flavigula)
 • ๑๙๓ หมาหริ่ง (Melogale personata)
 • ๑๙๔ หมีขอ หรือ บินตุรง (Arctictis binturong)
 • ๑๙๕ หมีควาย หรือ หมีดำ (Ursus thibetanus)
 • ๑๙๖ หมีหมา หรือ หมีคน (Ursus malayanus)
 • ๑๙๗ หมูหริ่ง (Arctonyx collaris)
 • ๑๙๘ อีเก้ง หรือ เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
 • ๑๙๙ อีเห็นลายเมฆ หรือ ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang)
 • ๒๐๐ อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจุด (Prionodon pardicolor)
 • ๒๐๑ อีเห็นลายเสือโคร่ง หรือ อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus)

นก

 • ๑ ไก่จุก (Rollulus rouloul )
 • ๒ ไก่นวล (Rhizothera longirostris )
 • ๓ ไก่ป่า (Gallus gallus)
 • ๔ ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi )
 • ๕ ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)
 • ๖ ไก่ฟ้าหลังขาว (Lophura nycthemera)
 • ๗ ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos หรือ Lophura leucomelana)
 • ๘ ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae )
 • ๙ นกกก หรือ นกกาฮัง หรือ นกกะวะ (Buceros bicornis)
 • ๑๐ นกกระจอกตาล (Passer flaveolus)
 • ๑๑ นกกระจอกป่าท้องเหลือง (Passer rutilans)
 • ๑๒ นกกระจอกใหญ่ (Passer domesticus)
 • ๑๓ นกกระจ้อยแก้มสีเทา (Seicercus poliogenys)
 • ๑๔ นกกระจ้อยเขาสูง (Bradypterus mandelli หรือ Bradypterus seebohmi)
 • ๑๕ นกกระจ้อยคอขาว (Abroscopus superciliaris)
 • ๑๖ นกกระจ้อยคอดำ (Abroscopus albogularis)
 • ๑๗ นกกระจ้อยนักร้อง (Cettia canturians )
 • ๑๘ นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone suphurea)
 • ๑๙ นกกระจ้อยพันธุ์จีน (Bradypterus tacsanowskius)
 • ๒๐ นกกระจ้อยวงตาสีทอง (Seicercus tephrocephalus หรือ Seicercus burkii)
 • ๒๑ นกกระจ้อยหางสีเรียบ (Seicercus soror)
 • ๒๒ นกกระจ้อยแถบปีกเหลือง (Seicercus valentini)
 • ๒๓ นกกระจ้อยสีน้ำตาล (Bradypterus luteoventris)
 • ๒๔ นกกระจ้อยสีไพล (Cettia pallidipes)
 • ๒๕ นกกระจ้อยหัวลาย (Urosphena squameiceps หรือ Cettia squameiceps)
 • ๒๖ นกกระจ้อยเหลืองไพล (Cettia flavolivacea )
 • ๒๗ นกกระจ้อยใหญ่ (Cettia major )
 • ๒๘ นกกระจ้อยอกเทา (Bradypterus davidi หรือ Bradypterus thoracicus)
 • ๒๙ นกกระจาบทอง (Ploceus hypoxanthus )
 • ๓๐ นกกระจาบธรรมดา (Ploceus philippinus)
 • ๓๑ นกกระจาบอกลาย (Ploceus manyar )
 • ๓๒ นกกระจิ๊ดขั้วโลกเหนือ (Phylloscopus borealis)
 • ๓๓ นกกระจิ๊ดขาสีเนื้อ (Phylloscopus tenellipes)
 • ๓๔ นกกระจิ๊ดเขียวคลํ้ า (Phylloscopus trochiloides )
 • ๓๕ นกกระจิ๊ดเขียวปีกสองแถบ (Phylloscopus plumbeitarsus)
 • ๓๖ นกกระจิ๊ดคอสีเทา (Phylloscopus maculipennis )
 • ๓๗ นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องขาว (Phylloscopus cantator)
 • ๓๘ นกกระจิ๊ดคิ้วดำท้องเหลือง (Phylloscopus ricketti)
 • ๓๙ นกกระจิ๊ดตะโพกเหลือง (Phylloscopus proregulus)
 • ๔๐ นกกระจิ๊ดแถบปีกสีส้ม (Phylloscopus pulcher)
 • ๔๑ นกกระจิ๊ดท้องสีน้ำตาล (Phylloscopus subaffinis)
 • ๔๒ นกกระจิ๊ดธรรมดา (Phylloscopus inornatus)
 • ๔๓ นกกระจิ๊ดปากหนา (Phylloscopus schwarzi)
 • ๔๔ นกกระจิ๊ดพันธุ์หิมาลัย (Phylloscopus humei)
 • ๔๕ นกกระจิ๊ดพันธุ์จีน (Phylloscopus sichuanensis)
 • ๔๖ นกกระจิ๊ดสีคล้ำ (Phylloscopus fuscatus)
 • ๔๗ นกกระจิ๊ดหัวมงกุฎ (Phylloscopus coronatus)
 • ๔๘ นกกระจิ๊ดหางขาวเล็ก (Phylloscopus davisoni )
 • ๔๙ นกกระจิ๊ดหางขาวใหญ่ (Phylloscopus reguloides)
 • ๕๐ นกกระจิ๊ดอกลายเหลือง (Phylloscopus armandii)
 • ๕๑ นกกระจิบกระหม่อมแดง (Orthotomus sericeus)
 • ๕๒ นกกระจิบคอดำ (Orthotomus atrogularis)
 • ๕๓ นกกระจิบธรรมดา (Orthotomus sutorius)
 • ๕๔ นกกระจิบภูเขา (Orthotomus cuculatus)
 • ๕๕ นกกระจิบหญ้าคิ้วขาว (Prinia atrogularis)
 • ๕๖ นกกระจิบหญ้าท้องเหลือง (Prinia flaviventris)
 • ๕๗ นกกระจิบหญ้าสีข้างแดง (Prinia rufescens)
 • ๕๘ นกกระจิบหญ้าสีน้ำตาล (Prinia polychroa)
 • ๕๙ นกกระจิบหญ้าสีเรียบ (Prinia inornata)
 • ๖๐ นกกระจิบหญ้าอกเทา (Prinia hodgsonii)
 • ๖๑ นกกระจิบหัวแดง (Orthotomus ruficeps หรือ Orthotomus sepium)
 • ๖๒ นกกระติ๊ดขี้หมู (Lonchura punctulata)
 • ๖๓ นกกระติ๊ดเขียวหรือนกไผ่ (Erythrura prasina)
 • ๖๔ นกกระติ๊ดแดง (Amandava amandava)
 • ๖๕ นกกระติ๊ดตะโพกขาว (Lonchura striata)
 • ๖๖ นกกระติ๊ดท้องขาว (Lonchura leucogastra)
 • ๖๗ นกกระติ๊ดสีอิฐ หรือ นกปากตะกั่ว (Lonchura malacca)
 • ๖๘ นกกระติ๊ดหัวขาว (Lonchura maja)
 • ๖๙ นกกระติ๊ดใหญ่ปากเหลือง (Eophona migratoria)
 • ๗๐ นกกระติ๊ดใหญ่ปีกลาย (Mycerobas melanozanthos)
 • ๗๑ นกกระติ๊ดใหญ่สร้อยคอเหลือง (Mycerobas affinis)
 • ๗๒ นกกระเต็นขาวดำใหญ่ หรือนกกะเต็นขาวดำใหญ่ (Megaceryle lugubris)
 • ๗๓ นกกระเต็นแดง หรือ นกกะเต็นแดง (Halcyon coromanda)
 • ๗๔ นกกระเต็นน้อยแถบอกดำ หรือ นกกะเต็นน้อยแถบอกดำ (Alcedo euryzona)
 • ๗๕ นกกระเต็นน้อยธรรมดา หรือ นกกะเต็นน้อยธรรมดา (Alcedo atthis)
 • ๗๖ นกกระเต็นน้อยหลังดำ หรือ นกกะเต็นน้อยหลังดำ (Ceyx erithacus)
 • ๗๗ นกกระเต็นน้อยหลังแดง หรือ นกกะเต็นน้อยหลังแดง (Ceyx rufidorsus)
 • ๗๘ นกกระเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน หรือ นกกะเต็นน้อยหลังสีน้ำเงิน (Alcedo meninting)
 • ๗๙ นกกระเต็นปักหลัก หรือ นกกะเต็นปักหลัก (Ceryle rudis)
 • ๘๐ นกกระเต็นลาย หรือ นกกะเต็นลาย (Lacedo pulchella)
 • ๘๑ นกกระเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นสร้อยคอสีน้ำตาล (Actenoides concretus)
 • ๘๒ นกกระเต็นหัวดำ หรือ นกกะเต็นหัวดำ (Halcyon pileata)
 • ๘๓ นกกระเต็นใหญ่ธรรมดา หรือ นกกะเต็นใหญ่ธรรมดา (Halcyon capensis)
 • ๘๔ นกกระเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล หรือ นกกะเต็นใหญ่ปีกสีน้ำตาล (Halcyon amauroptera)
 • ๘๕ นกกระเต็นอกขาว หรือ นกกะเต็นอกขาว (Halcyon smyrnensis)
 • ๘๖ นกกระเต็นเฮอคิวลิส หรือ นกกะเต็นเฮอคิวลิส (Alcedo hercules)
 • ๘๗ นกกระแตแต้แว๊ด หรือ นกต้อยตีวิด (Vanellus indicus)
 • ๘๘ นกกระแตผีชายหาด (Esacus magnirostris หรือ Esacus neglectus)
 • ๘๙ นกกระแตผีเล็ก (Burhinus oedicnemus)
 • ๙๐ นกกระแตผีใหญ่ (Esacus recurvirostris)
 • ๙๑ นกกระแตหงอน (Vanellus vanellus)
 • ๙๒ นกกระแตหัวเทา (Vanellus cinereus)
 • ๙๓ นกกระแตหาด (Vanellus duvaucelii)
 • ๙๔ นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)
 • ๙๕ นกกระทาดงคอสีแสด (Arborophila rufogularis)
 • ๙๖ นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Arborophila diversa หรือ Arborophila cambodiana)
 • ๙๗ นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii)
 • ๙๘ นกกระทาดงอกสีน้ำตาล (Arborophila brunneopectus)
 • ๙๙ นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
 • ๑๐๐ นกกระทาป่าไผ่ (Bambusicola fytchii)
 • ๑๐๑ นกกระทาสองเดือย หรือ นกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea)
 • ๑๐๒ นกกระทุง (Pelecanus philippensis)
 • ๑๐๓ นกกระเบื้องคอขาว (Monticola gularis)
 • ๑๐๔ นกกระเบื้องท้องแดง (Monticola rufiventris)
 • ๑๐๕ นกกระเบื้องผา (Monticola solitarius)
 • ๑๐๖ นกกระปูดนิ้วสั้น (Centropus rectunguis)
 • ๑๐๗ นกกระปูดเล็ก (Centropus bengalensis)
 • ๑๐๘ นกกระปูดใหญ่ (Centropus sinensis)
 • ๑๐๙ นกกระสาขาว (Ciconia ciconia)
 • ๑๑๐ นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus)
 • ๑๑๑ นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi)
 • ๑๑๒ นกกระสาคอดำ (Ephippiorhynchus asiaticus)
 • ๑๑๓ นกกระสาดำ (Ciconia nigra)
 • ๑๑๔ นกกระสาแดง (Ardea purpurea)
 • ๑๑๕ นกกระสานวล (Ardea cinerea)
 • ๑๑๖ นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea)
 • ๑๑๗ นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana)
 • ๑๑๘ นกกรีดน้ำ (Rynchops albicollis)
 • ๑๑๙ นกกวัก (Amaurornis phoenicurus)
 • ๑๒๐ นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix argentauris)
 • ๑๒๑ นกกะรางแก้มแดง (Liocichla phoenicea)
 • ๑๒๒ นกกะรางคอดำ หรือ นกซอฮู้ (Garrulax chinensis)
 • ๑๒๓ นกกะรางคิ้วขาว (Garrulax sannio)
 • ๑๒๔ นกกะรางดำ (Garrulax lugubris)
 • ๑๒๕ นกกะรางวงตาขาว หรือ นกกะรางกระหม่อมแดง (Garrulax mitratus)
 • ๑๒๖ นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)
 • ๑๒๗ นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis)
 • ๑๒๘ นกกะรางหัวขวาน (Upupa epops)
 • ๑๒๙ นกกะรางหัวแดง (Garrulax erythrocephalus)
 • ๑๓๐ นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
 • ๑๓๑ นกกะรางหางแดง (Garrulax milnei)
 • ๑๓๒ นกกะรางอกลาย (Garrulax merulinus)
 • ๑๓๓ นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ (Garrulax strepitans)
 • ๑๓๔ นกกะลิง หรือ นกกะแล (Psittacula finschii)
 • ๑๓๕ นกกะลิงเขียด (Dendrocitta vagabunda)
 • ๑๓๖ นกกะลิงเขียดสีเทา (Dendrocitta formosae)
 • ๑๓๗ นกกะลิงเขียดหางหนาม (Temnurus temnurus)
 • ๑๓๘ นกกางเขนดง หรือ นกบินหลาดง หรือ นกบินหลาควน หรือ นกจิงปุ๊ย (Copsychus malabaricus)
 • ๑๓๙ นกกางเขนดงหางแดง (Trichixos pyrropyga หรือ Copsychus pyrropygus)
 • ๑๔๐ นกกางเขนน้ำดำหลังแดง (Enicurus ruficapillus)
 • ๑๔๑ นกกางเขนน้ำหลังดำ (Enicurus immaculatus)
 • ๑๔๒ นกกางเขนน้ำหลังเทา (Enicurus schistaceus)
 • ๑๔๓ นกกางเขนน้ำหัวขาว (Enicurus leschenaulti)
 • ๑๔๔ นกกางเขนบ้าน หรือ นกบินหลาบ้าน หรือ นกอีแจ้บ หรือนกจีจู๊ (Copsychus saularis)
 • ๑๔๕ นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus)
 • ๑๔๖ นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus)
 • ๑๔๗ นกกาน้ำปากยาว (Phalacrocorax fuscicollis)
 • ๑๔๘ นกกาน้ำเล็ก (Phalacrocorax niger)
 • ๑๔๙ นกกาน้ำใหญ่ (Phalacrocorax carbo)
 • ๑๕๐ นกกาบบัว (Mycteria leucocephala)
 • ๑๕๑ นกกาฝากก้นเหลือง (Dicaeum chrysorrheum)
 • ๑๕๒ นกกาฝากท้องสีส้ม (Dicaeum trigonostigma)
 • ๑๕๓ นกกาฝากท้องเหลือง (Dicaeum melanoxanthum)
 • ๑๕๔ นกกาฝากปากหนา (Dicaeum agile)
 • ๑๕๕ นกกาฝากสีเรียบ (Dicaeum concolor)
 • ๑๕๖ นกกาฝากอกแดง (Prionochilus thoracicus)
 • ๑๕๗ นกกาฝากอกเพลิง (Dicaeum ignipectus)
 • ๑๕๘ นกกาฝากอกเหลือง (Prionochilus maculatus)
 • ๑๕๙ นกกาฝากอกสีเลือดหมู (Prionochilus percussus)
 • ๑๖๐ นกกาฝากอกสีเนื้อ (Dicaeum ignipectus cambodianum)
 • ๑๖๑ นกกาแวน (Crypsirina temia)
 • ๑๖๒ นกกาเหว่า หรือ นกดุเหว่า (Eudynamys scolopacea)
 • ๑๖๓ นกกิ้งโครงแก้มขาว (Sturnus cineraceus)
 • ๑๖๔ นกกิ้งโครงแกลบปีกขาว (Sturnia sinensis หรือ Sturnus sinensis)
 • ๑๖๕ นกกิ้งโครงแกลบหลังม่วงดำ (Sturnia sturnina หรือ Sturnus sturninus)
 • ๑๖๖ นกกิ้งโครงแกลบหัวเทา (Sturnia malabarica หรือ Sturnus malabaricus)
 • ๑๖๗ นกกิ้งโครงคอดำ (Gracupica nigricollis หรือ Sturnus nigricollis)
 • ๑๖๘ นกกิ้งโครงปีกลายจุด (Saroglossa spiloptera)
 • ๑๖๙ นกกิ้งโครงพันธุ์ยุโรป (Sturnus vulgaris)
 • ๑๗๐ นกกิ้งโครงสีกุหลาบ (Pastor roseus หรือ Sturnus roseus)
 • ๑๗๑ นกกิ้งโครงหัวสีนวล (Acridotheres burmannicus หรือ Sturnus burmannicus)
 • ๑๗๒ นกกินปลีแก้มสีทับทิม (Anthreptes singalensis)
 • ๑๗๓ นกกินปลีคอแดง (Aethopyga siparaja)
 • ๑๗๔ นกกินปลีคอม่วง (Nectarinia sperata)
 • ๑๗๕ นกกินปลีคอสีทองแดง (Nectarinia calcostetha)
 • ๑๗๖ นกกินปลีคอสีน้ำตาล (Anthreptes malacensis)
 • ๑๗๗ นกกินปลีคอสีน้ำตาลแดง (Anthreptes rhodolaema)
 • ๑๗๘ นกกินปลีดำม่วง (Nectarinia asiatica)
 • ๑๗๙ นกกินปลีแดง (Aethopyga temminckii)
 • ๑๘๐ นกกินปลีแดงหัวไพลิน (Aethopyga ignicauda)
 • ๑๘๑ นกกินปลีท้ายทอยสีน้ำเงิน (Hypogramma hypogrammicum)
 • ๑๘๒ นกกินปลีสีเรียบ (Anthreptes simplex)
 • ๑๘๓ นกกินปลีหางยาวเขียว (Aethopyga nipalensis)
 • ๑๘๔ นกกินปลีหางยาวคอดำ (Aethopyga saturata)
 • ๑๘๕ นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้า (Aethopyga gouldiae)
 • ๑๘๖ นกกินปลีอกเหลือง (Nectarinia jugularis)
 • ๑๘๗ นกกินเปี้ยว (Todiramphus chloris หรือ Halcyon chloris)
 • ๑๘๘ นกกินแมลงกระหม่อมแดง (Timalia pileata)
 • ๑๘๙ นกกินแมลงคอดำ (Stachyris nigricollis)
 • ๑๙๐ นกกินแมลงคอเทา (Stachyris nigriceps)
 • ๑๙๑ นกกินแมลงคอลาย (Stachyris striolata)
 • ๑๙๒ นกกินแมลงเด็กแนน (Stachyris rodolphei)
 • ๑๙๓ นกกินแมลงตะโพกแดง (Stachyris maculata)
 • ๑๙๔ นกกินแมลงตาขาว (Stachyris poliocephala)
 • ๑๙๕ นกกินแมลงตาเหลือง (Chrysomma sinense)
 • ๑๙๖ นกกินแมลงปากหนา (Malacocincla sepiarium หรือ Trichastoma sepiarium)
 • ๑๙๗ นกกินแมลงป่าโกงกาง (Trichastoma rostratum)
 • ๑๙๘ นกกินแมลงป่าฝน หรือ นกกินแมลงป่าดิบ (Malacocincl abbotti หรือ Trichastoma abbotti)
 • ๑๙๙ นกกินแมลงป่าสีน้ำตาลแดง (Trichastoma bicolor)
 • ๒๐๐ นกกินแมลงป่าหางสั้น (Malacocincla malaccense หรือ Trichastoma malaccensis)
 • ๒๐๑ นกกินแมลงป่าอกสีน้ำตาล (Trichastoma tickelli)
 • ๒๐๒ นกกินแมลงปีกแดง (Stachyris erythroptera)
 • ๒๐๓ นกกินแมลงหน้าผากน้ำตาล (Stachyris rufifrons)
 • ๒๐๔ นกกินแมลงหลังฟู (Macronous ptilosus)
 • ๒๐๕ นกกินแมลงหัวแดงเล็ก (Malacopteron cinereum)
 • ๒๐๖ นกกินแมลงหัวแดงใหญ่ (Malacopteron magnum)
 • ๒๐๗ นกกินแมลงหัวสีคล้ำ (Malacopteron affine)
 • ๒๐๘ นกกินแมลงหัวสีทอง (Stachyris chrysaea)
 • ๒๐๙ นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล (Malacopteron magnirostre)
 • ๒๑๐ นกกินแมลงหูขาว (Stachyris leucotis)
 • ๒๑๑ นกกินแมลงอกเหลือง (Macronous gularis)
 • ๒๑๒ นกแก๊ก หรือ นกแกง (Anthracoceros albirostris)
 • ๒๑๓ นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)
 • ๒๑๔ นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)
 • ๒๑๕ นกโกงกางหัวโต (Pachycephala grisola)
 • ๒๑๖ นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)
 • ๒๑๗ นกขมิ้นขาว (Oriolus mellianus)
 • ๒๑๘ นกขมิ้นแดง (Oriolus traillii)
 • ๒๑๙ นกขมิ้นท้ายทอยดำ (Oriolus chinensis)
 • ๒๒๐ นกขมิ้นน้อยธรรมดา หรือ นกขมิ้นสวน (Aegithina tiphia)
 • ๒๒๑ นกขมิ้นน้อยปีกสีเรียบ (Aegithina lafresnayei)
 • ๒๒๒ นกขมิ้นน้อยสีเขียว (Aegithina viridissima)
 • ๒๒๓ นกขมิ้นปากเรียว (Oriolus tenuirostris)
 • ๒๒๔ นกขมิ้นหัวดำเล็ก (Oriolus xanthonotus)
 • ๒๒๕ นกขมิ้นหัวดำใหญ่ (Oriolus xanthornus)
 • ๒๒๖ นกขัติยา (Cutia nipalensis)
 • ๒๒๗ นกขี้เถ้าพันธุ์ชวา (Coracina javensis)
 • ๒๒๘ นกขี้เถ้าลายขวาง (Coracina striata)
 • ๒๒๙ นกขี้เถ้าใหญ่ (Coracina macei)
 • ๒๓๐ นกขุนทอง (Gracula religiosa)
 • ๒๓๑ นกขุนแผน (Urocissa erythrorhyncha)
 • ๒๓๒ นกขุนแผนตะโพกแดง (Harpactes duvaucelii)
 • ๒๓๓ นกขุนแผนตะโพกสีน้ำตาล (Harpactes orrhophaeus)
 • ๒๓๔ นกขุนแแผนท้ายทอยแดง (Harpactes kasumba)
 • ๒๓๕ นกขุนแผนหัวดำ (Harpactes diardii)
 • ๒๓๖ นกขุนแผนหัวแดง (Harpactes erythrocephalus)
 • ๒๓๗ นกขุนแผนอกสีส้ม (Harpactes oreskios)
 • ๒๓๘ นกเขนท้องแดง (Phoenicurus auroreus)
 • ๒๓๙ นกเขนเทาหางแดง (Rhyacornis fuliginosus)
 • ๒๔๐ นกเขนน้อยข้างสีส้ม (Tarsiger cyanurus)
 • ๒๔๑ นกเขนน้อยคิ้วขาว (Lalage nigra)
 • ๒๔๒ นกเขนน้อยไซบีเรีย (Luscinia cyane)
 • ๒๔๓ นกเขนน้อยปีกดำ (Hemipus hirundinaceus)
 • ๒๔๔ นกเขนน้อยปีกแถบขาว (Hemipus picatus)
 • ๒๔๕ นกเขนน้อยพันธุ์ญี่ปุ่น (Erithacus akahige)
 • ๒๔๖ นกเขนน้อยสีทอง (Tarsiger chrysaeus)
 • ๒๔๗ นกเขนน้อยหัวดำ (Luscinia obscura)
 • ๒๔๘ นกเขนน้อยหางแดง (Luscinia sibilans)
 • ๒๔๙ นกเขนน้ำเงิน (Cinclidium frontale)
 • ๒๕๐ นกเขนแปลง (Hodgsonius phaenicuroides)
 • ๒๕๑ นกเขนสีฟ้าท้ายสีน้ำตาล (Phoenicurus frontalis)
 • ๒๕๒ นกเขนสีฟ้าหางขาว (Cinclidium leucurum)
 • ๒๕๓ นกเขนหัวขาวท้ายแดง (Chaimarrornis leucocephalus)
 • ๒๕๔ นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)
 • ๒๕๕ นกเขาเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra)
 • ๒๕๖ นกเขาพม่า (Streptopelia orientalis)
 • ๒๕๗ นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)
 • ๒๕๘ นกเขาลายเล็ก (Macropygia ruficeps)
 • ๒๕๙ นกเขาลายใหญ่ (Macropygia unchall)
 • ๒๖๐ นกเขียวก้านตองท้องสีส้ม (Chloropsis hardwickii)
 • ๒๖๑ นกเขียวก้านตองปีกสีฟ้า (Chloropsis cochinchinensis)
 • ๒๖๒ นกเขียวก้านตองเล็ก (Chloropsis cyanopogon)
 • ๒๖๓ นกเขียวก้านตองหน้าผากสีทอง (Chloropsis aurifrons)
 • ๒๖๔ นกเขียวก้านตองใหญ่ (Chloropsis sonnerati)
 • ๒๖๕ นกเขียวคราม (Irena puella)
 • ๒๖๖ นกเขียวปากงุ้ม (Calyptomena viridis)
 • ๒๖๗ นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
 • ๒๖๘ นกแขวก (Nycticorax nycticorax)
 • ๒๖๙ นกคอขาวน้อย (Sylvia curruca)
 • ๒๗๐ นกคอทับทิม (Luscinia calliope)
 • ๒๗๑ นกคอทับทิมอกดำ (Luscinia pectoralis)
 • ๒๗๒ นกคอพัน (Jynx torquilla)
 • ๒๗๓ นกคอมรกต (Luscinia svecica)
 • ๒๗๔ นกคอสั้นตีนไว (Calidris alba)
 • ๒๗๕ นกคอสามสี (Eupetes macrocerus)
 • ๒๗๖ นกคัคคูแซงแซว (Surniculus lugubris)
 • ๒๗๗ นกคัคคูด่าง (Clamator jacobinus)
 • ๒๗๘ นกคัคคูพันธุ์ยุโรป (Cuculus canorus)
 • ๒๗๙ นกคัคคูพันธุ์หิมาลัย (Cuculus saturatus)
 • ๒๘๐ นกคัคคูพันธุ์อินเดีย (Cuculus micropterus)
 • ๒๘๑ นกคัคคูมรกต (Chrysococcyx maculatus)
 • ๒๘๒ นกคัคคูลาย (Cacomantis sonneratii)
 • ๒๘๓ นกคัคคูเล็ก (Cuculus poliocephalus)
 • ๒๘๔ นกคัคคูสีทองแดง (Chrysococcyx minutillus)
 • ๒๘๕ นกคัคคูสีม่วง (Chrysococcyx xanthorhynchus)
 • ๒๘๖ นกคัคคูหงอน (Clamator coromandus)
 • ๒๘๗ นกคัคคูหางแพน (Cacomantis sepulcralis)
 • ๒๘๘ นกคัคคูเหยี่ยวพันธุ์อินเดีย (Cuculus varius)
 • ๒๘๙ นกคัคคูเหยี่ยวเล็ก (Cuculus vagans)
 • ๒๙๐ นกคัคคูเหยี่ยวใหญ่ (Cuculus sparverioides)
 • ๒๙๑ นกคัคคูเหยี่ยวอกแดง (Cuculus fugax)
 • ๒๙๒ นกคิตติเวคขาดำ (Rissa tridactyla)
 • ๒๙๓ นกคุ่มสี (Coturnix chinensis)
 • ๒๙๔ นกคุ่มอกดำ (Coturnix coromandelica)
 • ๒๙๕ นกคุ่มอกลาย (Turnix suscitator)
 • ๒๙๖ นกคุ่มอืดเล็ก (Turnix sylvatica)
 • ๒๙๗ นกคุ่มอืดใหญ่ (Turnix tanki)
 • ๒๙๘ นกคู๊ท (Fulica atra)
 • ๒๙๙ นกเค้าแคระ (Glaucidium brodiei)
 • ๓๐๐ นกเค้าจุด (Athene brama)
 • ๓๐๑ นกเค้าแดง (Otus rufescens)
 • ๓๐๒ นกเค้าป่าสีน้ำตาล (Strix leptogrammica)
 • ๓๐๓ นกเค้าป่าหลังจุด (Strix seloputo)
 • ๓๐๔ นกเค้าภูเขา (Otus spilocephalus)
 • ๓๐๕ นกเค้าแมวหูสั้น (Asio flammeus)
 • ๓๐๖ นกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว (Glaucidium cuculoides)
 • ๓๐๗ นกเค้าหน้าผากขาว (Otus sagittatus)
 • ๓๐๘ นกเค้าหูยาวเล็ก (Otus sunia)
 • ๓๐๙ นกเค้าเหยี่ยว (Ninox scutulata)
 • ๓๑๐ นกเค้าใหญ่พันธุ์เนปาล (Bubo nipalensi)
 • ๓๑๑ นกเค้าใหญ่พันธุ์สุมาตรา (Bubo sumatranus)
 • ๓๑๒ นกเค้าใหญ่สีคล้ำ (Bubo coromandus)
 • ๓๑๓ นกเงือกกรามช้าง หรือ นกกู๋กี๋ (Aceros undulatus หรือ Rhyticeros undulatus)
 • ๓๑๔ นกเงือกกรามช้างปากเรียบ (Aceros subruficollis หรือ Rhyticeros subruficollis)
 • ๓๑๕ นกเงือกคอแดง (Aceros nipalensis)
 • ๓๑๖ นกเงือกดำ (Anthracoceros malayanus)
 • ๓๑๗ นกเงือกปากดำ หรือ นกกาเขา (Anorrhinus galeritus)
 • ๓๑๘ นกเงือกปากย่น (Rhyticeros corrugatus)
 • ๓๑๙ นกเงือกสีน้ำตาล (Anorrhinus tickelli หรือ Ptilolaemus tickelli)
 • ๓๒๐ นกเงือกสีน้ำตาลคอขาว (Anorrhinus austeni หรือ Ptilolaemus austeni)
 • ๓๒๑ นกเงือกหัวแรด (Buceros rhinoceros)
 • ๓๒๒ นกเงือกหัวหงอก (Aceros comatus หรือ Berenicornis comatus)
 • ๓๒๓ นกจมูกหลอดลาย (Calonectris leucomelas)
 • ๓๒๔ นกจมูกหลอดหางสั้น (Puffinus tenuirostris)
 • ๓๒๕ นกจอกป่าหัวโต (Calorhamphus fuliginosus)
 • ๓๒๖ นกจับแมลงคอขาวหน้าแดง (Ficedula solitaris)
 • ๓๒๗ นกจับแมลงคอแดง (Ficedula parva)
 • ๓๒๘ นกจับแมลงคอน้ำตาลแดง (Cyornis banyumas)
 • ๓๒๙ นกจับแมลงคอสีน้ำเงินเข้ม (Cyornis rubeculoides)
 • ๓๓๐ นกจับแมลงคิ้วเหลือง (Ficedula narcissina)
 • ๓๓๑ นกจับแมลงจุกดำ (Hypothymis azurea)
 • ๓๓๒ นกจับแมลงดำอกสีส้ม (Ficedula mugimaki)
 • ๓๓๓ นกจับแมลงตะโพกเหลือง (Ficedula zanthopygia)
 • ๓๓๔ นกจับแมลงพันธุ์จีน (Cyornis rubeculoides)
 • ๓๓๕ นกจับแมลงแถบคอสีส้ม (Ficedula strophiata)
 • ๓๓๖ นกจับแมลงท้องลาย (Muscicapa griseisticta)
 • ๓๓๗ นกจับแมลงป่าชายเลน หรือ นกจับแมลงป่าโกงกาง (Cyornis rufigastra)
 • ๓๓๘ นกจับแมลงป่าพรุ หรือ นกจับแมลงคอสีฟ้าสด (Cyornis turcosa)
 • ๓๓๙ นกจับแมลงปีกน้ำตาลแดง (Philentoma pyrhopterum)
 • ๓๔๐ นกจับแมลงเล็กขาวดำ (Ficedula westermanni)
 • ๓๔๑ นกจับแมลงสร้อยคอขาว (Ficedula monileger)
 • ๓๔๒ นกจับแมลงสีคราม (Ficedula superciliaris)
 • ๓๔๓ นกจับแมลงสีคล้ำ (Muscicapa sibirica)
 • ๓๔๔ นกจับแมลงสีคล้ำหางแถบขาว (Cyornis concreta)
 • ๓๔๕ นกจับแมลงสีน้ำตาล (Muscicapa dauurica)
 • ๓๔๖ นกจับแมลงสีน้ำตาลแดง (Muscicapa ferruginea)
 • ๓๔๗ นกจับแมลงสีน้ำตาลท้องลาย (Muscicapa williamsoni)
 • ๓๔๘ นกจับแมลงสีฟ้า (Eumyias thalassina)
 • ๓๔๙ นกจับแมลงสีฟ้าจิ๋ว (Muscicapella hodgsoni)
 • ๓๕๐ นกจับแมลงสีฟ้าท้องขาว (Cyanoptila cyanomelana)
 • ๓๕๑ นกจับแมลงสีฟ้าอ่อน (Cyornis unicolor)
 • ๓๕๒ นกจับแมลงหน้าดำคอขาว (Ficedula tricolor)
 • ๓๕๓ นกจับแมลงหน้าผากขาว (Ficedula hyperythra)
 • ๓๕๔ นกจับแมลงหลังสีเขียว (Ficedula elisae)
 • ๓๕๕ นกจับแมลงหลังสีเทา (Ficedula hodgsonii)
 • ๓๕๖ นกจับแมลงหัวเทา (Culicicapa ceylonensis)
 • ๓๕๗ นกจับแมลงหัวสีฟ้า (Ficedula sapphira)
 • ๓๕๘ นกจับแมลงอกแดง (Philentoma velatum)
 • ๓๕๙ นกจับแมลงอกเทา (Rhinomyias umbratilis)
 • ๓๖๐ นกจับแมลงอกส้มท้องขาว (Cyornis tickelliae)
 • ๓๖๑ นกจับแมลงอกสีน้ำตาล (Muscicapa muttui)
 • ๓๖๒ นกจับแมลงอกสีน้ำตาลอ่อน (Rhinomyias brunneata)
 • ๓๖๓ นกจับแมลงอกสีเนื้อ (Rhinomyias olivacea)
 • ๓๖๔ นกจับแมลงอกสีฟ้า (Cyornis hainana)
 • ๓๖๕ นกจับแมลงอกสีส้ม (Ficedula dumetoria)
 • ๓๖๖ นกจาบคาคอสีฟ้า (Merops viridis)
 • ๓๖๗ นกจาบคาเคราแดง (Nyctyornis amictus)
 • ๓๖๘ นกจาบคาเคราน้ำเงิน (Nyctyornis athertoni)
 • ๓๖๙ นกจาบคาเล็ก (Merops orientalis)
 • ๓๗๐ นกจาบคาหัวเขียว (Merops philippinus)
 • ๓๗๑ นกจาบคาหัวสีส้ม (Merops leschenaulti)
 • ๓๗๒ นกจาบดินสีน้ำตาลคอลาย (Pellorneum albiventre)
 • ๓๗๓ นกจาบดินหัวดำ (Pellorneum capistratum)
 • ๓๗๔ นกจาบดินอกลาย (Pellorneum ruficeps)
 • ๓๗๕ นกจาบปีกอ่อนเขียว (Carduelis ambigua)
 • ๓๗๖ นกจาบปีกอ่อนตะโพกชมพู (Carpodacus eos)
 • ๓๗๗ นกจาบปีกอ่อนเล็ก (Emberiza pusilla)
 • ๓๗๘ นกจาบปีกอ่อนสีกุหลาบ (Carpodacus erythrinus)
 • ๓๗๙ นกจาบปีกอ่อนสีชมพูคล้ำ (Carpodacus nipalensis)
 • ๓๘๐ นกจาบปีกอ่อนสีแดง (Haematospiza sipahi)
 • ๓๘๑ นกจาบปีกอ่อนสีตาล (Emberiza rutila)
 • ๓๘๒ นกจาบปีกอ่อนหงอน (Melophus lathami)
 • ๓๘๓ นกจาบปีกอ่อนหน้าดำ (Emberiza spodocephala)
 • ๓๘๔ นกจาบปีกอ่อนหัวดำ (Emberiza melanocephala)
 • ๓๘๕ นกจาบปีกอ่อนหัวดำขาว (Emberiza tristrami)
 • ๓๘๖ นกจาบปีกอ่อนหัวเทา (Emberiza fucata)
 • ๓๘๗ นกจาบปีกอ่อนหัวเทาอกชมพู (Fringilla coelebs)
 • ๓๘๘ นกจาบปีกอ่อนอกส้ม (Fringilla montifringilla)
 • ๓๘๙ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง (Emberiza aureola)
 • ๓๙๐ นกจาบฝนปีกแดง (Mirafra assamica)
 • ๓๙๑ นกจาบฝนเสียงสวรรค์ (Alauda gulgula)
 • ๓๙๒ นกจาบฝนเสียงใส (Mirafra javanica)
 • ๓๙๓ นกจุนจู๋ หรือ นกจุนจู๋ท้องเทาหัวเหลือง (Tesia olivea)
 • ๓๙๔ นกจุนจู๋ท้องเทา (Tesia cyaniventer)
 • ๓๙๕ นกจุนจู๋หัวสีตาล (Tesia castaneocoronata)
 • ๓๙๖ นกจู๋เต้นเขาปูน (Napothera crispifrons)
 • ๓๙๗ นกจู๋เต้นคิ้วยาว (Napothera epilepidota)
 • ๓๙๘ นกจู๋เต้นจิ๋ว (Pnoepyga pusilla)
 • ๓๙๙ นกจู๋เต้นตีนใหญ่ (Napothera macrodactyla)
 • ๔๐๐ นกจู๋เต้นลาย (Kenopia striata)
 • ๔๐๑ นกจู๋เต้นหางสั้น (Nepothera brevicaudata)
 • ๔๐๒ นกโจรสลัดเกาะคริสต์มาส (Fregata andrewsi)
 • ๔๐๓ นกโจรสลัดเล็ก (Fregata ariel)
 • ๔๐๔ นกโจรสลัดใหญ่ (Fregata minor)
 • ๔๐๕ นกเฉี่ยวดงธรรมดา (Tephrodornis pondicerianus)
 • ๔๐๖ นกเฉี่ยวดงหางสีน้ำตาล (Tephrodornis virgatus)
 • ๔๐๗ นกเฉี่ยวบุ้งกลาง (Coracina polioptera)
 • ๔๐๘ นกเฉี่ยวบุ้งเล็ก (Coracina fimbriata)
 • ๔๐๙ นกเฉี่ยวบุ้งใหญ่ (Coracina melaschista)
 • ๔๑๐ นกชนหิน หรือ นกหิน (Buceros vigil หรือ Rhinoplax vigil)
 • ๔๑๑ นกช้อนหอยขาว หรือ นกกุลาขาว (Threskiornis melanocephalus)
 • ๔๑๒ นกช้อนหอยดำ หรือ นกกุลาดำ (Pseudibis davisoni)
 • ๔๑๓ นกช้อนหอยดำเหลือบ (Plegadis falcinellus)
 • ๔๑๔ นกช้อนหอยใหญ่ หรือ นกกุลาใหญ่ (Pseudibis gigantea)
 • ๔๑๕ นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)
 • ๔๑๖ นกชายเลนกระหม่อมแดง (Calidris acuminata)
 • ๔๑๗ นกชายเลนเขียว (Tringa ochropus)
 • ๔๑๘ นกชายเลนท้องดำ (Calidris alpina)
 • ๔๑๙ นกชายเลนน้ำจืด (Tringa glareola)
 • ๔๒๐ นกชายเลนบึง (Tringa stagnatilis)
 • ๔๒๑ นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus)
 • ๔๒๒ นกชายเลนปากโค้ง (Calidris ferruginea)
 • ๔๒๓ นกชายเลนปากช้อน (Eurynorhynchus pygmeus)
 • ๔๒๔ นกชายเลนปากแอ่น (Xenus cinereus)
 • ๔๒๕ นกซ่อมทะเลปากยาว (Limnodromus scolopaceus)
 • ๔๒๖ นกซ่อมทะเลอกแดง (Limnodromus semipalmatus)
 • ๔๒๗ นกแซงแซวปากกา (Dicrurus annectans)
 • ๔๒๘ นกแซงแซวเล็กเหลือบ (Dicrurus aeneus)
 • ๔๒๙ นกแซงแซวสีเทา (Dicrurus leucophaeus)
 • ๔๓๐ นกแซงแซวหงอนขน (Dicrurus hottentottus)
 • ๔๓๑ นกแซงแซวหางบ่วงเล็ก (Dicrurus remifer)
 • ๔๓๒ นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่ (Dicrurus paradiseus)
 • ๔๓๓ นกแซงแซวหางปลา (Dicrurus macrocercus)
 • ๔๓๔ นกแซวสวรรค์ (Terpsiphone paradisi)
 • ๔๓๕ นกแซวสวรรค์หางดำ (Terpsiphone atrocaudata)
 • ๔๓๖ นกเด้าดิน (Actitis hypoleucos)
 • ๔๓๗ นกเด้าดินทุ่ง หรือ นกเด้าดินทุ่งใหญ่ (Anthus richardi หรือ Anthus novaeseelandiae)
 • ๔๓๘ นกเด้าดินทุ่งเล็ก (Anthus rufulus)
 • ๔๓๙ นกเด้าดินพันธุ์จีน หรือ นกเด้าดินนิ้วสั้น (Anthus godlewskii)
 • ๔๔๐ นกเด้าดินพันธุ์ไซบีเรีย (Anthus rubescens)
 • ๔๔๑ นกเด้าดินสวน (Anthus hodgsoni)
 • ๔๔๒ นกเด้าดินอกแดง (Anthus cervinus)
 • ๔๔๓ นกเด้าดินอกสีชมพู (Anthus roseatus)
 • ๔๔๔ นกเด้าลมดง (Dendronanthus indicus)
 • ๔๔๕ นกเด้าลมหลังเทา (Motacilla cinerea)
 • ๔๔๖ นกเด้าลมหัวเหลือง (Motacilla citrieola)
 • ๔๔๗ นกเด้าลมเหลือง (Motacilla flava)
 • ๔๔๘ นกเดินดงญี่ปุ่น (Turdus cardis)
 • ๔๔๙ นกเดินดงคอแดง หรือ นกเดินดงคอดำ (Turdus ruficollis)
 • ๔๕๐ นกเดินดงดำปีกเทา (Turdus boulboul)
 • ๔๕๑ นกเดินดงลายเสือ (Zoothera dauma)
 • ๔๕๒ นกเดินดงเล็กปากยาว (Zoothera marginata)
 • ๔๕๓ นกเดินดงสีคล้ำ (Turdus obscurus)
 • ๔๕๔ นกเดินดงสีดำ (Turdus merula)
 • ๔๕๕ นกเดินดงสีเทาดำ (Zoothera sibirica)
 • ๔๕๖ นกเดินดงสีน้ำตาลแดง (Turdus rubrocanus)
 • ๔๕๗ นกเดินดงหลังสีไพล (Zoothera dixoni)
 • ๔๕๘ นกเดินดงหัวน้ำตาลแดง (Zoothera interpres)
 • ๔๕๙ นกเดินดงหัวสีส้ม (Zoothera citrina)
 • ๔๖๐ นกเดินดงอกดำ (Turdus dissimilis)
 • ๔๖๑ นกเดินดงอกเทา (Turdus feae)
 • ๔๖๒ นกเดินดงอกลาย (Turdus naumanni)
 • ๔๖๓ นกตบยุงป่าโคก (Caprimulgus affinis)
 • ๔๖๔ นกตบยุงพันธุ์มลายู (Eurostopodus temminckii)
 • ๔๖๕ นกตบยุงภูเขา (Caprimulgus indicus)
 • ๔๖๖ นกตบยุงยักษ์ (Eurostopodus macrotis)
 • ๔๖๗ นกตบยุงเล็ก (Caprimulgus asiaticus)
 • ๔๖๘ นกตบยุงหางยาว (Caprimulgus macrurus)
 • ๔๖๙ นกตะกราม (Leptoptilos dubius)
 • ๔๗๐ นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus)
 • ๔๗๑ นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)
 • ๔๗๒ นกตะขาบทุ่ง (Coracias benghalensis)
 • ๔๗๓ นกตั้งล้อ (Megalaima virens)
 • ๔๗๔ นกติ๊ดแก้มเหลือง (Parus spilonotus)
 • ๔๗๕ นกติ๊ดคิ้วเหลือง (Sylviparus modestus)
 • ๔๗๖ นกติ๊ดสุลต่าน (Melanochlora sultanea)
 • ๔๗๗ นกติ๊ดหน้าแดง (Cephalopyrus flammiceps)
 • ๔๗๘ นกติ๊ดหัวแดง (Aegithalos concinus)
 • ๔๗๙ นกติ๊ดใหญ่ (Parus major)
 • ๔๘๐ นกตีทอง (Megalaima haemacephala)
 • ๔๘๑ นกตีนเทียน (Himantopus himantopus)
 • ๔๘๒ นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes)
 • ๔๘๓ นกแต้วแล้วเขียวเขมร หรือนกแต้วแร้วเขียวเขมร (Pitta ellioti)
 • ๔๘๔ นกแต้วแล้วแดงมลายู หรือ นกแต้วแร้วแดงมลายู (Pitta granatina)
 • ๔๘๕ นกแต้วแล้วธรรมดา หรือ นกแต้วแร้วธรรมดา หรือ นกกอหลอ (Pitta moluccensis)
 • ๔๘๖ นกแต้วแล้วป่าโกงกาง หรือ นกแต้วแร้วป่าโกงกาง (Pitta megarhyncha)
 • ๔๘๗ นกแต้วแล้วยักษ์ หรือ นกแต้วแร้วยักษ์ หรือนกซุ้มหมู (Pitta caerulea)
 • ๔๘๘ นกแต้วแล้วลาย หรือ นกแต้วแร้วลาย (Pitta guajana)
 • ๔๘๙ นกแต้วแล้วสีน้ำเงิน หรือ นกแต้วแร้วสีน้ำเงิน (Pitta cyanea)
 • ๔๙๐ นกแต้วแล้วหูยาว หรือ นกแต้วแร้วหูยาว (Pitta phayrei)
 • ๔๙๑ นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำเงิน (Pitta soror)
 • ๔๙๒ นกแต้วแล้วใหญ่หัวสีน้ำตาล หรือ นกแต้วแร้วใหญ่หัวสีน้ำตาล (Pitta oatesi)
 • ๔๙๓ นกแต้วแล้วอกเขียว หรือ นกแต้วแร้วอกเขียว (Pitta sordida)
 • ๔๙๔ นกโต้คลื่นสีคล้ำ (Oceanodroma monorhis)
 • ๔๙๕ นกไต่ไม้ใต้โคนหางสีน้ำตาล (Sitta nagaensis)
 • ๔๙๖ นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม (Sitta castanea)
 • ๔๙๗ นกไต่ไม้สีสวย (Sitta formosa)
 • ๔๙๘ นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่ (Sitta frontalia)
 • ๔๙๙ นกไต่ไม้ใหญ่ (Sitta magna)
 • ๕๐๐ นกทะเลขาเขียว (Tringa nebularia)
 • ๕๐๑ นกทะเลขาเขียวลายจุด (Tringa guttifer)
 • ๕๐๒ นกทะเลขาแดงธรรมดา (Tringa totanus)
 • ๕๐๓ นกทะเลขาแดงลายจุด (Tringa erythropus)
 • ๕๐๔ นกทึดทือมลายู (Ketupa ketupu)
 • ๕๐๕ นกทึดทือพันธุ์เหนือ (Ketupa zeylonensis)
 • ๕๐๖ นกน็อดดี้ (Anous stolidus)
 • ๕๐๗ นกน็อทเล็ก (Calidris canutus)
 • ๕๐๘ นกน็อทใหญ่ (Calidris tenuirostris)
 • ๕๐๙ นกนางนวลแกลบคิ้วขาว (Sterna anaethetus)
 • ๕๑๐ นกนางนวลแกลบเคราขาว (Chlidonias hybridus)
 • ๕๑๑ นกนางนวลแกลบแคสเปียน (Sterna caspia)
 • ๕๑๒ นกนางนวลแกลบจีน (Sterna bernsteini)
 • ๕๑๓ นกนางนวลแกลบดำ (Sterna fuscata)
 • ๕๑๔ นกนางนวลแกลบดำปีกขาว (Chlidonias leucopterus)
 • ๕๑๕ นกนางนวลแกลบท้องดำ (Sterna acuticauda)
 • ๕๑๖ นกนางนวลแกลบท้ายทอยดำ (Sterna sumatrana)
 • ๕๑๗ นกนางนวลแกลบธรรมดา (Sterna hirundo)
 • ๕๑๘ นกนางนวลแกลบปากหนา (Gelochelidon nilotica)
 • ๕๑๙ นกนางนวลแกลบแม่น้ำ (Sterna aurantia)
 • ๕๒๐ นกนางนวลแกลบเล็ก (Sterna albifrons)
 • ๕๒๑ นกนางนวลแกลบสีกุหลาบ (Sterna dougallii)
 • ๕๒๒ นกนางนวลแกลบหงอนเล็ก (Sterna bengalensis)
 • ๕๒๓ นกนางนวลแกลบหงอนใหญ่ (Sterna bergii)
 • ๕๒๔ นกนางนวลขอบปีกขาว (Larus ridibundus)
 • ๕๒๕ นกนางนวลธรรมดา (Larus brunnicephalus)
 • ๕๒๖ นกนางนวลปากเรียว (Larus genei)
 • ๕๒๗ นกนางนวลหัวดำใหญ่ (Larus ichthyaetus)
 • ๕๒๘ นกนางนวลหางดำ (Larus crassirostris)
 • ๕๒๙ นกนางนวลแฮร์ริ่ง (Larus argentatus)
 • ๕๓๐ นกนางแอ่นตะโพกแดง (Hirundo daurica)
 • ๕๓๑ นกนางแอ่นลาย (Hirundo striolata)
 • ๕๓๒ นกนางแอ่นทรายสร้อยคอดำ (Riparia riparia)
 • ๕๓๓ นกนางแอ่นทรายสีน้ำตาล (Riparia paludicola)
 • ๕๓๔ นกนางแอ่นบ้าน (Hirundo rustica)
 • ๕๓๕ นกนางแอ่นแปซิฟิค (Hirundo tahitica)
 • ๕๓๖ นกนางแอ่นผาสีคล้ำ (Hirundo concolor)
 • ๕๓๗ นกนางแอ่นมาตินพันธุ์ไซบีเรีย (Delichon urbica)
 • ๕๓๘ นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เนปาล (Delichon nipalensis)
 • ๕๓๙ นกนางแอ่นมาตินพันธุ์เอเซียใต้ (Delichon dasypus)
 • ๕๔๐ นกนางแอ่นหางลวด (Hirundo smithii)
 • ๕๔๑ นกนิลตวาท้องสีส้ม (Niltava vivida)
 • ๕๔๒ นกนิลตวาท้องสีส้มคอดำ (Niltava sundara)
 • ๕๔๓ นกนิลตวาท้องสีส้มพันธุ์จีน (Niltava davidi)
 • ๕๔๔ นกนิลตวาเล็ก (Niltava macgrigoriae)
 • ๕๔๕ นกนิลตวาใหญ่ (Niltava grandis)
 • ๕๔๖ นกบั้งรอกเขียวอกแดง (Phaenicophaeus curvirostris)
 • ๕๔๗ นกบั้งรอกแดง (Phaenicophaeus chlorophaeus)
 • ๕๔๘ นกบั้งรอกปากแดง (Phaenicophaeus javanicus)
 • ๕๔๙ นกบั้งรอกเล็กท้องแดง (Phaenicophaeus sumatranus)
 • ๕๕๐ นกบั้งรอกเล็กท้องเทา (Phaenicophaeus diardi)
 • ๕๕๑ นกบั้งรอกใหญ่ (Phaenicophaeus tristis)
 • ๕๕๒ นกบู๊บบี้ตีนแดง (Sula sula)
 • ๕๕๓ นกบู๊บบี้สีน้ำตาล (Sula leucogaster)
 • ๕๕๔ นกบู๊บบี้หน้าดำ (Sula dactylatra)
 • ๕๕๕ นกปรอดคอลาย (Pycnonotus finlaysoni)
 • ๕๕๖ นกปรอดจีน (Pycnonotus sinensis)
 • ๕๕๗ นกปรอดดำ (Hypsipetes leucocephalus หรือ Hypsipetes madagascariensis)
 • ๕๕๘ นกปรอดดำปีกขาว (Pycnonotus melanoleucos)
 • ๕๕๙ นกปรอดทอง (Pycnonotus atriceps)
 • ๕๖๐ นกปรอดท้องสีเทา (Pycnonotus cyaniventris)
 • ๕๖๑ นกปรอดเทาหัวขาว (Hypsipetes thompsoni)
 • ๕๖๒ นกปรอดภูเขา (Hypsipetes mcclellandii)
 • ๕๖๓ นกปรอดแม่พะ หรือ นกปรอดแม่ทะ (Pycnonotus zeylanicus)
 • ๕๖๔ นกปรอดลาย (Pycnonotus striatus)
 • ๕๖๕ นกปรอดเล็กตาขาว (Iole propinquus หรือ Hypsipetes propinquus)
 • ๕๖๖ นกปรอดเล็กท้องเทา (Pycnonotus erythropthalmos)
 • ๕๖๗ นกปรอดเล็กสีไพลตาแดง (Iole viridescens หรือ Hypsipetes viridescens)
 • ๕๖๘ นกปรอดสวน (Pycnonotus blanfordi)
 • ๕๖๙ นกปรอดสีขี้เถ้า (Hemixos flavala หรือ Hypsipetes flavala)
 • ๕๗๐ นกปรอดสีคล้ำใต้คอเหลือง (Criniger finschii)
 • ๕๗๑ นกปรอดสีน้ำตาลตาขาว (Pycnonotus simplex)
 • ๕๗๒ นกปรอดสีน้ำตาลตาแดง (Pycnonotus brunneus)
 • ๕๗๓ นกปรอดสีไพลใหญ่ (Pycnonotus plumosus)
 • ๕๗๔ นกปรอดหงอนตาขาว (Iole olivacea หรือ Hypsipetes charlottae)
 • ๕๗๕ นกปรอดหงอนปากหนา (Spizixos canifrons)
 • ๕๗๖ นกปรอดหงอนหลังลาย (Pycnonotus eutilotus)
 • ๕๗๗ นกปรอดหน้านวล (Pycnonotus goiavier)
 • ๕๗๘ นกปรอดหลังเขียวอกลาย (Ixos malaccensis หรือ Hypsipetes malaccensis)
 • ๕๗๙ นกปรอดหลังฟู (Tricholestes criniger หรือ Hypsipetes criniger)
 • ๕๘๐ นกปรอดหัวโขน หรือ นกกรงหัวจุก (Pycnonotus jocosus)
 • ๕๘๑ นกปรอดหัวโขนก้นเหลือง (Pycnonotus xanthorrhous)
 • ๕๘๒ นกปรอดหัวตาขาว (Pycnonotus flavescens)
 • ๕๘๓ นกปรอดหัวสีเขม่า (Pycnonotus aurigaster)
 • ๕๘๔ นกปรอดเหลืองหัวจุก (Pycnonotus melanicterus)
 • ๕๘๕ นกปรอดอกลายเกล็ด (Pycnonotus squamatus)
 • ๕๘๖ นกปรอดโอ่งแก้มเทา (Criniger bres)
 • ๕๘๗ นกปรอดโอ่งท้องสีน้ำตาล (Criniger ochraceus)
 • ๕๘๘ นกปรอดโอ่งเมืองเหนือ (Criniger pallidus)
 • ๕๘๙ นกปรอดโอ่งไร้หงอน (Criniger phaeocephalus)
 • ๕๙๐ นกปรอดโอ่งหน้าผากเทา (Alophoixus flaveolus หรือ Criniger flaveolus)
 • ๕๙๑ นกปลีกล้วยท้องเทา (Arachnothera affinis)
 • ๕๙๒ นกปลีกล้วยปากยาว (Arachnothera robusta)
 • ๕๙๓ นกปลีกล้วยปากหนา (Arachnothera crassirostris)
 • ๕๙๔ นกปลีกล้วยลาย (Arachnothera magna)
 • ๕๙๕ นกปลีกล้วยเล็ก (Arachnothera longirostra)
 • ๕๙๖ นกปลีกล้วยหูเหลืองเล็ก (Arachnothera chrysogenys)
 • ๕๙๗ นกปลีกล้วยหูเหลืองใหญ่ (Arachnothera flavigaster)
 • ๕๙๘ นกปากกบปักษ์ใต้ (Batrachostomus stellatus)
 • ๕๙๙ นกปากกบพันธุ์ชวา (Batrachostomus javensis)
 • ๖๐๐ นกปากกบยักษ์ (Batrachostomus auritus)
 • ๖๐๑ นกปากกบลายดำ (Batrachostomus hodgsoni)
 • ๖๐๒ นกปากงอน (Recurvirostra avosetta)
 • ๖๐๓ นกปากช้อนหน้าขาว (Platalea leucorodia)
 • ๖๐๔ นกปากช้อนหน้าดำ (Platalea minor)
 • ๖๐๕ นกปากซ่อมดง (Scolopax rusticola)
 • ๖๐๖ นกปากซ่อมพง (Gallinago nemoricola)
 • ๖๐๗ นกปากซ่อมเล็ก (Lymnocryptes minimus)
 • ๖๐๘ นกปากซ่อมสวินโฮ (Gallinago megala)
 • ๖๐๙ นกปากซ่อมหางเข็ม (Gallinago stenura)
 • ๖๑๐ นกปากซ่อมหางพัด (Gallinago gallinago)
 • ๖๑๑ นกปากนกแก้วคิ้วดำ (Pradoxornis atrosuperciliaris)
 • ๖๑๒ นกปากนกแก้วหัวเทา (Paradoxornis gularis)
 • ๖๑๓ นกปากนกแก้วหางสั้น (Paradoxornis davidianus)
 • ๖๑๔ นกปากนกแก้วหูเทา (Paradoxornis nipalensis)
 • ๖๑๕ นกปากนกแก้วอกลาย (Paradoxornis guttaticollis)
 • ๖๑๖ นกปากห่าง (Anastomus oscitans)
 • ๖๑๗ นกปากแอ่นหางดำ (Limosa limosa)
 • ๖๑๘ นกปากแอ่นหางลาย (Limosa lapponica)
 • ๖๑๙ นกปีกแพรสีเขียว (Cochoa viridis)
 • ๖๒๐ นกปีกแพรสีม่วง (Cochoa purpurea)
 • ๖๒๑ นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi)
 • ๖๒๒ นกปีกลายสก็อต (Garrulus glandarius)
 • ๖๒๓ นกปีกสั้นเล็ก (Brachypteryx leucophrys)
 • ๖๒๔ นกปีกสั้นสีน้ำเงิน (Brachypteryx montana)
 • ๖๒๕ นกเป็ดผีเล็ก (Tachybaptus ruficollis)
 • ๖๒๖ นกเป็ดผีใหญ่ (Podiceps cristatus)
 • ๖๒๗ นกเปล้าขาเหลือง (Treron phoenicoptera)
 • ๖๒๘ นกเปล้าคอสีม่วง (Treron vernans)
 • ๖๒๙ นกเปล้าแดง (Treron fulvicollis)
 • ๖๓๐ นกเปล้าท้องขาว (Treron sieboldii)
 • ๖๓๑ นกเปล้าเล็กหัวเทา (Treron olax)
 • ๖๓๒ นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu)
 • ๖๓๓ นกเปล้าหน้าเหลือง (Treron pompadora)
 • ๖๓๔ นกเปล้าหางเข็ม (Treron apicauda)
 • ๖๓๕ นกเปล้าหางเข็มหัวปีกแดง (Treron seimundi)
 • ๖๓๖ นกเปล้าหางพลั่ว (Treron sphenura)
 • ๖๓๗ นกเปล้าใหญ่ (Treron capellei)
 • ๖๓๘ นกเปล้าอกสีม่วงน้ำตาล (Treron bicincta)
 • ๖๓๙ นกเปลือกไม้ (Certhia discolor)
 • ๖๔๐ นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis)
 • ๖๔๑ นกพงคิ้วดำ (Acrocephalus bistrigiceps)
 • ๖๔๒ นกพงตั๊กแตนท้ายทอยสีเทา (Locustella certhiola)
 • ๖๔๓ นกพงตั๊กแตนอกลาย (Locustella lanceolata)
 • ๖๔๔ นกพงนาพันธุ์จีน (Acrocephalus concinens)
 • ๖๔๕ นกพงนาพันธุ์แมนจูเรีย (Acrocephalus tangorum)
 • ๖๔๖ นกพงนาหิมาลัย (Acrocephalus agricola)
 • ๖๔๗ นกพงปากหนา (Acrocephalus aedon)
 • ๖๔๘ นกพงหญ้า (Graminicola bengalensis)
 • ๖๔๙ นกพงใหญ่พันธุ์ญี่ปุ่น (Acrocephalus orientalis หรือ Acrocephalus arundinaceus)
 • ๖๕๐ นกพงใหญ่พันธุ์อินเดีย (Acrocephalus stentoreus)
 • ๖๕๑ นกพญาปากกว้างท้องแดง (Cymbirhynchus macrorhynchos)
 • ๖๕๒ นกพญาปากกว้างลายเหลือง (Eurylaimus javanicus)
 • ๖๕๓ นกพญาปากกว้างเล็ก (Eurylaimus ochromalus)
 • ๖๕๔ นกพญาปากกว้างสีดำ (Corydon sumatranus)
 • ๖๕๕ นกพญาปากกว้างหางยาว (Psarisomus dalhousiae)
 • ๖๕๖ นกพญาปากกว้างอกสีเงิน (Serilophus lunatus)
 • ๖๕๗ นกพญาไฟคอเทา (Pericrocotus solaris)
 • ๖๕๘ นกพญาไฟพันธุ์เหนือ (Pericrocotus ethologus)
 • ๖๕๙ นกพญาไฟแม่สะเรียง (Pericrocotus brevirostris)
 • ๖๖๐ นกพญาไฟเล็ก (Pericrocotus cinnamomeus)
 • ๖๖๑ นกพญาไฟเล็กคอดำ (Pericrocotus igneus)
 • ๖๖๒ นกพญาไฟสีกุหลาบ (Pericrocotus roseus)
 • ๖๖๓ นกพญาไฟสีเทา (Pericrocotus divaricatus)
 • ๖๖๔ นกพญาไฟตะโพกสีน้ำตาล (Pericrocotus cantonensis)
 • ๖๖๕ นกพญาไฟใหญ่ (Pericrocotus flammeus)
 • ๖๖๖ นกพรานผึ้ง (Indicator archipelagicus)
 • ๖๖๗ นกพริก (Metopidius indicus)
 • ๖๖๘ นกพลิกหิน (Arenaria interpres)
 • ๖๖๙ นกพิราบเขาสูง (Columba pulchricollis)
 • ๖๗๐ นกพิราบป่าอกลาย (Columba hodgsonii)
 • ๖๗๑ นกโพระดกคอสีฟ้า (Megalaima asiatica)
 • ๖๗๒ นกโพระดกคอสีฟ้าเคราดำ (Megalaima incognita)
 • ๖๗๓ นกโพระดกคางแดง (Megalaima mystacophanos)
 • ๖๗๔ นกโพระดกคางเหลือง (Megalaima franklinii)
 • ๖๗๕ นกโพระดกคิ้วดำ (Megalaima oorti)
 • ๖๗๖ นกโพระดกเคราเหลือง (Megalaima chrysopogon)
 • ๖๗๗ นกโพระดกธรรมดา (Megalaima lineata)
 • ๖๗๘ นกโพระดกหนวดแดง (Psilopogon pyrolophus)
 • ๖๗๙ นกโพระดกหน้าผากดำ (Megalaima australis)
 • ๖๘๐ นกโพระดกหลากสี (Megalaima rafflesii)
 • ๖๘๑ นกโพระดกหัวเหลือง (Megalaima henricii)
 • ๖๘๒ นกโพระดกหูเขียว (Megalaima faiostricta)
 • ๖๘๓ นกฟินฟุท (Heliopais personata)
 • ๖๘๔ นกภูหงอนท้องขาว (Yuhina zantholeuca)
 • ๖๘๕ นกภูหงอนพม่า (Yuhina humilis)
 • ๖๘๖ นกภูหงอนวงตาขาว (Yuhina flavicollis)
 • ๖๘๗ นกภูหงอนหัวน้ำตาลแดง (Yuhina castaniceps)
 • ๖๘๘ นกมุดน้ำ (Cinclus pallasii)
 • ๖๘๙ นกมุ่นรกคอแดง (Alcippe rufogularis)
 • ๖๙๐ นกมุ่นรกคิ้วดำ (Alcippe grotei)
 • ๖๙๑ นกมุ่นรกตาขาว (Alcippe poioicephala)
 • ๖๙๒ นกมุ่นรกตาแดง (Alcippe morrisonia)
 • ๖๙๓ นกมุ่นรกภูเขา (Alcippe peracensis)
 • ๖๙๔ นกมุ่นรกสีน้ำตาล (Alcippe brunneicauda)
 • ๖๙๕ นกมุ่นรกหัวน้ำตาลแดง (Alcippe castaneceps)
 • ๖๙๖ นกมูม (Ducula badia)
 • ๖๙๗ นกยอดข้าวหางแพนลาย (Cisticola juncidis)
 • ๖๙๘ นกยอดข้าวหางแพนหัวแดง (Cisticola exilis)
 • ๖๙๙ นกยอดหญ้าสีดำ หรือ นกขี้หมา (Saxicola caprata)
 • ๗๐๐ นกยอดหญ้าสีเทา (Saxicola ferrea)
 • ๗๐๑ นกยอดหญ้าหลังดำ (Saxicola jerdoni)
 • ๗๐๒ นกยอดหญ้าหัวดำ (Saxicola torquata)
 • ๗๐๓ นกยางกรอกพันธุ์จีน (Ardeola bacchus)
 • ๗๐๔ นกยางกรอกพันธุ์ชวา (Ardeola speciosa)
 • ๗๐๕ นกยางกรอกพันธุ์อินเดีย (Ardeola grayii)
 • ๗๐๖ นกยางเขียว (Butorides striatus)
 • ๗๐๗ นกยางควาย (Bubulcus ibis)
 • ๗๐๘ นกยางจีน (Egretta eulophotes)
 • ๗๐๙ นกยางดำ (Dupetor flavicollis)
 • ๗๑๐ นกยางแดงใหญ่ (Botaurus stellaris)
 • ๗๑๑ นกยางทะเล (Egretta sacra)
 • ๗๑๒ นกยางโทนน้อย (Mesophoyx intermedia หรือ Egretta intermedia)
 • ๗๑๓ นกยางโทนใหญ่ (Casmerodius albus หรือ Egretta alba)
 • ๗๑๔ นกยางเปีย (Egretta garzetta)
 • ๗๑๕ นกยางไฟธรรมดา (Ixobrychus cinnamomeus)
 • ๗๑๖ นกยางไฟหัวดำ (Ixobrychus sinensis)
 • ๗๑๗ นกยางไฟหัวเทา (Ixobrychus eurhythmus)
 • ๗๑๘ นกยางลายเสือ (Gorsachius melanolophus)
 • ๗๑๙ นกยูง (Pavo muticus)
 • ๗๒๐ นกร่อนทะเลหางขาว (Phaethon lepturus)
 • ๗๒๑ นกร่อนทะเลหางแดง (Phaethon rubricauda)
 • ๗๒๒ นกระวังไพรแก้มสีน้ำตาล (Pomatorhinus erythrogenys)
 • ๗๒๓ นกระวังไพรปากแดงยาว (Pomatorhinus ochraceiceps)
 • ๗๒๔ นกระวังไพรปากแดงสั้น (Pomatorhinus ferruginosus)
 • ๗๒๕ นกระวังไพรปากยาว (Pomatorhinus hypoleucos)
 • ๗๒๖ นกระวังไพรปากเหลือง (Pomatorhinus schisticeps)
 • ๗๒๗ นกระวังไพรหลังแดง (Pomatorhinus montanus)
 • ๗๒๘ นกรัฟ (Philomachus pugnax)
 • ๗๒๙ นกลอยทะเลคอแดง (Phalaropus lobatus)
 • ๗๓๐ นกลุมพู หรือ นกกะลุมพู (Ducula aenea)
 • ๗๓๑ นกลุมพูขาว หรือ นกกะลุมพูขาว (Ducula bicolor)
 • ๗๓๒ นกลุมพูแดง หรือ นกกะลุมพูแดง (Columba punicea)
 • ๗๓๓ นกแว่นตาขาวข้างแดง (Zosterops erythropleurus)
 • ๗๓๔ นกแว่นตาขาวสีทอง (Zosterops palpebrosus)
 • ๗๓๕ นกแว่นตาขาวสีเหลืองปักษ์ใต้ (Zosterops everetti)
 • ๗๓๖ นกแว่นตาขาวหลังเขียว (Zosterops japonicus)
 • ๗๓๗ นกแว่นสีเทา หรือ นกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)
 • ๗๓๘ นกแว่นสีน้ำตาล หรือ นกแว่นใต้ (Polyplectron malacense)
 • ๗๓๙ นกศิวะปีกสีฟ้า (Minla cyanouroptera)
 • ๗๔๐ นกศิวะหางสีตาล (Minla strigula)
 • ๗๔๑ นกสกัว หรือ นกสกัวหางช้อน (Stercorarius pomarinus)
 • ๗๔๒ นกสกัวขั้วโลกเหนือ (Stercorarius parasiticus)
 • ๗๔๓ นกสกัวหางยาว (Stercorarius longicaudus)
 • ๗๔๔ นกสติ๊นท์อกเทา (Calidris temminckii)
 • ๗๔๕ นกสติ๊นท์คอแดง (Calidris ruficollis)
 • ๗๔๖ นกสติ๊นท์นิ้วยาว (Calidris subminuta)
 • ๗๔๗ นกสติ๊นท์เล็ก (Calidris minuta)
 • ๗๔๘ นกสาลิกาเขียว (Cissa chinensis)
 • ๗๔๙ นกสาลิกาเขียวหางสั้น (Cissa hypoleuca)
 • ๗๕๐ นกสาลิกาปากดำ (Pica pica)
 • ๗๕๑ นกสีชมพูสวน (Dicaeum cruentatum)
 • ๗๕๒ นกเสือแมลงคอสีตาล (Pteruthius melanotis)
 • ๗๕๓ นกเสือแมลงปีกแดง (Pteruthius flaviscapis)
 • ๗๕๔ นกเสือแมลงหน้าสีตาล (Pteruthius aenobarbus)
 • ๗๕๕ นกเสือแมลงหัวขาว (Gampsorhynchus rufulus)
 • ๗๕๖ นกแสก (Tyto alba)
 • ๗๕๗ นกแสกแดง (Phodilus badius)
 • ๗๕๘ นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)
 • ๗๕๙ นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)
 • ๗๖๐ นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)
 • ๗๖๑ นกหนูแดง (Porzana fusca)
 • ๗๖๒ นกหว้า (Argusianus argus)
 • ๗๖๓ นกหัวขวานเขียวคอเขียว (Picus viridanus)
 • ๗๖๔ นกหัวขวานเขียวตะโพกแดง (Picus erythropygius)
 • ๗๖๕ นกหัวขวานเขียวท้องลาย (Picus xanthopygaeus)
 • ๗๖๖ นกหัวขวานเขียวป่าไผ่ (Picus vittatus)
 • ๗๖๗ นกหัวขวานเขียวหัวดำ (Picus canus)
 • ๗๖๘ นกหัวขวานคอลาย (Picus mentalis)
 • ๗๖๙ นกหัวขวานแคระจุดรูปหัวใจ (Hemicircus canente)
 • ๗๗๐ นกหัวขวานแคระอกเทา (Hemicircus concretus)
 • ๗๗๑ นกหัวขวานจิ๋วคิ้วขาว (Sasia ochracea)
 • ๗๗๒ นกหัวขวานจิ๋วท้องลาย (Picumnus innominatus)
 • ๗๗๓ นกหัวขวานจิ๋วอกแดง (Sasia abnormis)
 • ๗๗๔ นกหัวขวานด่างแคระ (Dendrocopos canicapillus หรือ Picoides canicapillus)
 • ๗๗๕ นกหัวขวานด่างท้องดำ (Meiglyptes jugularis)
 • ๗๗๖ นกหัวขวานด่างท้องน้ำตาลแดง (Dendrocopos hyperythrus หรือ Picoides hyperythrus)
 • ๗๗๗ นกหัวขวานด่างหน้าผากเหลือง (Picoides mahrattensis)
 • ๗๗๘ นกหัวขวานด่างหัวแดงอกลาย (Picoides atratus)
 • ๗๗๙ นกหัวขวานด่างอกลายจุด (Picoides macei)
 • ๗๘๐ นกหัวขวานแดง (Blythipicus rubiginosus)
 • ๗๘๑ นกหัวขวานแดงลาย (Picus miniaceus)
 • ๗๘๒ นกหัวขวานแดงหลังลาย (Blythipicus pyrrhotis)
 • ๗๘๓ นกหัวขวานป่าไผ่ (Gecinulus viridis)
 • ๗๘๔ นกหัวขวานปีกแดง (Picus puniceus)
 • ๗๘๕ นกหัวขวานลายคอแถบขาว (Meiglyptes tukki)
 • ๗๘๖ นกหัวขวานลายตะโพกเหลือง (Meiglyptes tristis)
 • ๗๘๗ นกหัวขวานเล็กหงอนเหลือง (Picus chlorolophus)
 • ๗๘๘ นกหัวขวานสามนิ้วหลังทอง (Dinopium javanense)
 • ๗๘๙ นกหัวขวานสามนิ้วหลังสีไพล (Dinopium rafflesii)
 • ๗๙๐ นกหัวขวานสีตาล (Celeus brachyurus)
 • ๗๙๑ นกหัวขวานสี่นิ้วหลังทอง (Chrysocolaptes lucidus)
 • ๗๙๒ นกหัวขวานหลังสีส้ม (Reinwardtipicus validus)
 • ๗๙๓ นกหัวขวานหัวเหลือง (Gecinulus grantia)
 • ๗๙๔ นกหัวขวานใหญ่สีดำ (Dryocopus javensis)
 • ๗๙๕ นกหัวขวานใหญ่สีเทา (Muelleripicus pulverulentus)
 • ๗๙๖ นกหัวขวานใหญ่หงอนเหลือง (Picus flavinucha)
 • ๗๙๗ นกหัวขวานอกแดง (Dendrocopus cathpharius หรือ Picoides cathpharius)
 • ๗๙๘ นกหัวโตกินปู (Dromas ardeola)
 • ๗๙๙ นกหัวโตขาดำ (Charadrius alexandrinus)
 • ๘๐๐ นกหัวโตขายาว (Charadrius veredus)
 • ๘๐๑ นกหัวโตทรายเล็ก (Charadrius mongolus)
 • ๘๐๒ นกหัวโตทรายใหญ่ (Charadrius leschenaultii)
 • ๘๐๓ นกหัวโตปากยาว (Charadrius placidus)
 • ๘๐๔ นกหัวโตมลายู (Charadrius peronii)
 • ๘๐๕ นกหัวโตเล็กขาสีส้ม (Charadrius hiaticula)
 • ๘๐๖ นกหัวโตเล็กขาเหลือง (Charadrius dubius)
 • ๘๐๗ นกหัวโตสีเทา (Pluvialis squatarola)
 • ๘๐๘ นกหัวโตหลังจุดสีทอง (Pluvialis fulva)
 • ๘๐๙ นกหางนาก (Megalurus palustris)
 • ๘๑๐ นกหางรำดำ (Heterophasia melanoleuca)
 • ๘๑๑ นกหางรำหลังแดง (Heterophasia annectens)
 • ๘๑๒ นกหางรำหางยาว (Heterophasia picaoides)
 • ๘๑๓ นกออก (Haliaeetus leucogaster)
 • ๘๑๔ นกอัญชันคิ้วขาว (Porzana cinerea)
 • ๘๑๕ นกอัญชันจีน (Porzana paykullii)
 • ๘๑๖ นกอัญชันป่าขาแดง (Rallina fasciata)
 • ๘๑๗ นกอัญชันป่าขาเทา (Rallina eurizonoides)
 • ๘๑๘ นกอัญชันเล็ก (Porzana pusilla)
 • ๘๑๙ นกอัญชันเล็กลายจุด (Porzana porzana)
 • ๘๒๐ นกอัญชันหางดำ (Porzana bicolor)
 • ๘๒๑ นกอัญชันอกเทา (Rallus striatus)
 • ๘๒๒ นกอัญชันอกสีไพล (Rallus aquaticus)
 • ๘๒๓ นกอ้ายงั่ว (Anhinga melanogaster)
 • ๘๒๔ นกอินทรีดำ (Ictinaetus malayensis)
 • ๘๒๕ นกอินทรีแถบปีกดำ (Hieraaetus fasciatus)
 • ๘๒๖ นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ปป์ (Aquila nipalensis)
 • ๘๒๗ นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga)
 • ๘๒๘ นกอินทรีเล็ก (Hieraaetus pennatus)
 • ๘๒๙ นกอินทรีสีน้ำตาล (Aquila rapax)
 • ๘๓๐ นกอินทรีหัวนวล (Haliaeetus leucoryphus)
 • ๘๓๑ นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Aquila heliaca)
 • ๘๓๒ นกอินทรีหางขาว (Haliaeetus albicilla)
 • ๘๓๓ นกอีก๋อยจิ๋ว (Numenius minutus)
 • ๘๓๔ นกอีก๋อยตะโพกสีน้ำตาล (Numenius madagascariensis)
 • ๘๓๕ นกอีก๋อยเล็ก (Numenius phaeopus)
 • ๘๓๖ นกอีก๋อยใหญ่ (Numenius arquata)
 • ๘๓๗ นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio)
 • ๘๓๘ นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus)
 • ๘๓๙ นกอีแพรดคอขาว (Rhipidura albicollis)
 • ๘๔๐ นกอีแพรดคิ้วขาว (Rhipidura aureola)
 • ๘๔๑ นกอีแพรดแถบอกดำ (Rhipidura javanica)
 • ๘๔๒ นกอีแพรดท้องเหลือง (Rhipidura hypoxantha)
 • ๘๔๓ นกอีแพรดอกลาย (Rhipidura perlata)
 • ๘๔๔ นกอีล้ำ หรือ นกอีดำ (Gallinula chloropus)
 • ๘๔๕ นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea)
 • ๘๔๖ นกอีวาบตั๊กแตน (Cacomantis merulinus)
 • ๘๔๗ นกอีเสือลายเสือ (Lanius tigrinus)
 • ๘๔๘ นกอีเสือสีน้ำตาล (Lanius cristatus)
 • ๘๔๙ นกอีเสือหลังแดง (Lanius collurioides)
 • ๘๕๐ นกอีเสือหลังเทา (Lanius tephronotus)
 • ๘๕๑ นกอีเสือหัวดำ (Lanius schach)
 • ๘๕๒ นกอุ้มบาตร (Motacilla alba)
 • ๘๕๓ นกเอี้ยงก้นลาย (Acridotheres cristatellus)
 • ๘๕๔ นกเอี้ยงควาย (Acridotheres fuscus)
 • ๘๕๕ นกเอี้ยงด่าง (Gracupica contra หรือ Sturnus contra)
 • ๘๕๖ นกเอี้ยงดำปักษ์ใต้ (Aplonis panayensis)
 • ๘๕๗ นกเอี้ยงถ้ำ (Myiophoneus caeruleus)
 • ๘๕๘ นกเอี้ยงพราหมณ์ (Temenuchus pagodarum หรือ Sturnus pagodarum)
 • ๘๕๙ นกเอี้ยงสาริกา หรือ นกเอี้ยงสาลิกา (Acridotheres tristis)
 • ๘๖๐ นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres grandis หรือ Acridotheres javanicus)
 • ๘๖๑ นกเอี้ยงหัวสีทอง (Ampeliceps coronatus)
 • ๘๖๒ นกแอ่นกินรัง (Collocalia fuciphagus หรือ Aerodramus fuciphagus)
 • ๘๖๓ นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus)
 • ๘๖๔ นกแอ่นตาล (Cypsiurus balasiensis)
 • ๘๖๕ นกแอ่นท้องขาว (Collocalia esculenta)
 • ๘๖๖ นกแอ่นท้องลาย (Apus acuticauda)
 • ๘๖๗ นกแอ่นทุ่งเล็ก (Glareola lactea)
 • ๘๖๘ นกแอ่นทุ่งใหญ่ (Glareola maldivarum)
 • ๘๖๙ นกแอ่นบ้าน (Apus affinis)
 • ๘๗๐ นกแอ่นพง (Artamus fuscus)
 • ๘๗๑ นกแอ่นพันธุ์หิมาลัย (Collocalia brevirostris หรือ Aerodramus brevirostris)
 • ๘๗๒ นกแอ่นฟ้าเคราขาว (Hemiprocne comata)
 • ๘๗๓ นกแอ่นฟ้าตะโพกสีเทา (Hemiprocne longipennis)
 • ๘๗๔ นกแอ่นฟ้าหงอน (Hemiprocne coronata)
 • ๘๗๕ นกแอ่นเล็กหางหนามตะโพกขาว (Rhaphidura leucopygialis)
 • ๘๗๖ นกแอ่นหางสี่เหลี่ยม หรือ นกแอ่นรังดำ (Collocalia maximus หรือ Aerodramus maximus)
 • ๘๗๗ นกแอ่นใหญ่คอขาว (Hirundapus caudacutus)
 • ๘๗๘ นกแอ่นใหญ่หัวตาขาว (Hirundapus giganteus)
 • ๘๗๙ นกแอ่นใหญ่หัวตาดำ (Hirundapus cochinchinensis)
 • ๘๘๐ นกฮูก หรือนกเค้ากู่ (Otus lempiji)
 • ๘๘๑ เป็ดก่า (Cairina scutulata)
 • ๘๘๒ เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus)
 • ๘๘๓ เป็ดเชลดัก (Tadorna tadorna)
 • ๘๘๔ เป็ดดำหัวดำ (Aythya baeri)
 • ๘๘๕ เป็ดดำหัวสีน้ำตาล (Aythya nyroca)
 • ๘๘๖ เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
 • ๘๘๗ เป็ดเทา (Anas poecilorhyncha)
 • ๘๘๘ เป็ดเทาก้นดำ (Anas strepera)
 • ๘๘๙ เป็ดปากแดง (Netta rufina)
 • ๘๙๐ เป็ดปากยาวข้างลาย (Mergus squamatus)
 • ๘๙๑ เป็ดปากพลั่ว (Anas clypeata)
 • ๘๙๒ เป็ดปากสั้น (Anas penelope)
 • ๘๙๓ เป็ดปีกเขียว (Anas crecca)
 • ๘๙๔ เป็ดเปีย (Aythya fuligula)
 • ๘๙๕ เป็ดเปียหน้าเขียว (Anas falcata)
 • ๘๙๖ เป็ดโปช๊าดหลังขาว (Aythya ferina)
 • ๘๙๗ เป็ดพม่า (Tadorna ferruginea)
 • ๘๙๘ เป็ดลาย (Anas querquedula)
 • ๘๙๙ เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)
 • ๙๐๐ เป็ดหน้าเหลือง (Anas formosa)
 • ๙๐๑ เป็ดหัวเขียว (Anas platyrhynchos)
 • ๙๐๒ เป็ดหางแหลม (Anas acuta)
 • ๙๐๓ พญาแร้ง (Sarcogyps calvus)
 • ๙๐๔ ห่านเทาปากชมพู (Anser anser)
 • ๙๐๕ ห่านเทาปากดำ หรือห่านคอขาว (Anser cygnoides)
 • ๙๐๖ ห่านหัวลาย (Anser indicus)
 • ๙๐๗ เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ (Aviceda leuphotes)
 • ๙๐๘ เหยี่ยวกิ้งก่าสีน้ำตาล (Aviceda jerdoni)
 • ๙๐๙ เหยี่ยวขาว (Elanus caeruleus)
 • ๙๑๐ เหยี่ยวค้างคาว (Macheiramphus alcinus)
 • ๙๑๑ เหยี่ยวเคสเตรล (Falco tinnunculus)
 • ๙๑๒ เหยี่ยวด่างดำขาว (Circus melanoleucos)
 • ๙๑๓ เหยี่ยวดำ (Milvus migrans)
 • ๙๑๔ เหยี่ยวดำท้องขาว (Spizaetus alboniger)
 • ๙๑๕ เหยี่ยวแดง (Haliastur indus)
 • ๙๑๖ เหยี่ยวต่างสี (Spizaetus cirrhatus)
 • ๙๑๗ เหยี่ยวตีนแดง (Falco amurensis)
 • ๙๑๘ เหยี่ยวท้องแดง (Hieraaetus kienerii)
 • ๙๑๙ เหยี่ยวทะเลทราย (Buteo buteo)
 • ๙๒๐ เหยี่ยวทุ่ง (Circus spilonotus)
 • ๙๒๑ เหยี่ยวทุ่งแถบเหนือ (Circus cyaneus)
 • ๙๒๒ เหยี่ยวทุ่งพันธุ์ยูเรเซีย (Circus aeruginosus)
 • ๙๒๓ เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก (Accipiter virgatus)
 • ๙๒๔ เหยี่ยวนกกระจอกใหญ่ (Accipiter nisus)
 • ๙๒๕ เหยี่ยวนกเขาชิครา (Accipiter badius)
 • ๙๒๖ เหยี่ยวนกเขาท้องขาว (Accipiter gentilis)
 • ๙๒๗ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน (Accipiter soloensis)
 • ๙๒๘ เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น (Accipiter gularis)
 • ๙๒๙ เหยี่ยวนกเขาหงอน (Accipiter trivirgatus)
 • ๙๓๐ เหยี่ยวนิ้วสั้น (Circaetus gallicus)
 • ๙๓๑ เหยี่ยวปลาเล็กหัวเทา (Ichthyophaga humilis)
 • ๙๓๒ เหยี่ยวปลาใหญ่หัวเทา (Ichthyophaga ichthyaetus)
 • ๙๓๓ เหยี่ยวปีกแดง (Butastur liventer)
 • ๙๓๔ เหยี่ยวผึ้ง (Pernis ptilorhyncus)
 • ๙๓๕ เหยี่ยวเพเรกริน (Falco peregrinus)
 • ๙๓๖ เหยี่ยวภูเขา (Spizaetus nipalensis)
 • ๙๓๗ เหยี่ยวเมอร์ลิน (Falco columbarius)
 • ๙๓๘ เหยี่ยวแมลงปอขาดำ (Microhierax fringillarius)
 • ๙๓๙ เหยี่ยวแมลงปอขาแดง (Microhierax caerulescens)
 • ๙๔๐ เหยี่ยวรุ้ง (Spilornis cheela)
 • ๙๔๑ เหยี่ยวเล็กตะโพกขาว (Polihierax insignis)
 • ๙๔๒ เหยี่ยวหงอนสีน้ำตาลท้องขาว (Spizaetus nanus)
 • ๙๔๓ เหยี่ยวหน้าเทา (Butastur indicus)
 • ๙๔๔ เหยี่ยวออสเปร (Pandion haliaetus)
 • ๙๔๕ เหยี่ยวฮอบบี้ (Falco severus)
 • ๙๔๖ เหยี่ยวฮอบบี้ยุโรป (Falco subbuteo)
 • ๙๔๗ อีกา (Corvus macrorhynchos)
 • ๙๔๘ อีแก (Corvus splendens)
 • ๙๔๙ อีแร้งดำหิมาลัย (Aegypius monachus)
 • ๙๕๐ อีแร้งเทาหลังขาว (Gyps bengalensis)
 • ๙๕๑ อีแร้งสีน้ำตาล (Gyps indicus)
 • ๙๕๒ อีแร้งสีน้ำตาลหิมาลัย (Gyps himalayensis)

สัตว์ป่าจํ าพวกสัตว์เลื้อยคลาน

 • ๑ กิ้งก่าแก้ว (Calotes emma)
 • ๒ กิ้งก่าเขาเล็ก (Acanthosaura lepidogaster)
 • ๓ กิ้งก่าเขาหนามยาว (Acanthosaura armata)
 • ๔ กิ้งก่าเขาหนามสั้น (Acanthosaura crucigera)
 • ๕ กิ้งก่าดงคอสีฟ้า (Gonocephalus bellii)
 • ๖ กิ้งก่าดงคิ้วสัน (Gonocephalus doriae)
 • ๗ กิ้งก่าดงใหญ่ (Gonocephalus grandis)
 • ๘ กิ้งก่าบินคอดำ (Draco melanopogon)
 • ๙ กิ้งก่าบินคอแดง (Draco blanfordii)
 • ๑๐ กิ้งก่าบินคอสีส้ม (Draco fimbriatus)
 • ๑๑ กิ้งก่าบินปีกแดง (Draco haematopogon)
 • ๑๒ กิ้งก่าบินปีกลาย (Draco taeniopterus)
 • ๑๓ กิ้งก่าบินปีกส้ม (Draco maculatus)
 • ๑๔ กิ้งก่าบินปีกห้าแถบ (Draco quinquefasciatus)
 • ๑๕ กิ้งก่าบินมลายู (Draco obscurus)
 • ๑๖ กิ้งก่าบินหัวสีฟ้า (Draco volans)
 • ๑๗ กิ้งก่าป่าสีน้ำเงิน หรือ กิ้งก่าพระอินทร์ (Aphaniotis fusca)
 • ๑๘ กิ้งก่าหัวแดง หรือ กิ้งก่ารั้ว (Calotes versicolor)
 • ๑๙ กิ้งก่าหัวสีฟ้า หรือ กิ้งก่าสวน (Calotes mystaceus)
 • ๒๐ งูเขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum)
 • ๒๑ งูจงอาง (Ophiophagus hannah)
 • ๒๒ งูทางมะพร้าวเขียว (Gonyosoma prasina)
 • ๒๓ งูทางมะพร้าวดำ หรือ งูทางมะพร้าวมลายู หรือ งูหลุนชุน (Elaphe flavolineata)
 • ๒๔ งูทางมะพร้าวแดง (Elaphe porphyracea)
 • ๒๕ งูทางมะพร้าวลายขีด (Elaphe radiata)
 • ๒๖ งูทางมะพร้าวหางดำ หรือ งูใบ้ หรืองูทางมะพร้าวถ้ำ (Elaphe taeniura)
 • ๒๗ งูสิง (Ptyas korros)
 • ๒๘ งูสิงหางดำ (Ptyas carinatus)
 • ๒๙ งูสิงหางลาย หรือ งูสิงลาย (Ptyas mucosus)
 • ๓๐ งูแสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor)
 • ๓๑ งูหลาม (Python molurus bivittatus)
 • ๓๒ งูหลามปากเป็ด (Python curtus)
 • ๓๓ งูเหลือม (Python reticulatus)
 • ๓๔ จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)
 • ๓๕ จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)
 • ๓๖ จิ้งจกนิ้วยาวกำพล (Cnemaspis kumpoli)
 • ๓๗ จิ้งจกนิ้วยาวไทย (Cnemaspis siamensis)
 • ๓๘ จิ้งจกนิ้วยาวมลายู (Cnemaspis affinis)
 • ๓๙ จิ้งจกนิ้วยาวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)
 • ๔๐ ตะกวด (Varanus bengalensis nebulosus หรือ Varanus nebulosus)
 • ๔๑ ตะกอง หรือ ลั้ง หรือ กิ้งก่ายักษ์ (Physignathus cocincinus)
 • ๔๒ ตะโขง (Tomistoma schlegelii)
 • ๔๓ ตะพาบ หรือ ปลาฝา (Amyda cartilaginea)
 • ๔๔ ตะพาบแก้มแดง หรือ ปลาฝาดำ (Dogania subplana)
 • ๔๕ ตะพาบข้าวตอก หรือ ตะพาบดาว (Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis)
 • ๔๖ ตะพาบพม่า (Nilssonia formosa)
 • ๔๗ ตะพาบม่านลาย หรือ กราวลาย หรือ กริวลาย (Chitra chitra)
 • ๔๘ ตะพาบหัวกบ หรือ กราวเขียว หรือ กริวดาว (Pelochelys bibroni หรือ Pelochelys cantorii)
 • ๔๙ ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus)
 • ๕๐ ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii)
 • ๕๑ ตุ๊กแกบินหางแผ่น (Ptychozoon kuhli)
 • ๕๒ ตุ๊กแกบินหางเฟิน (Ptychozoon lionatum)
 • ๕๓ ตุ๊กแกป่าคอขวั้น (Cyrtodactylus oldhami)
 • ๕๔ ตุ๊กแกป่าโคนนิ้วติด (Cyrtodactylus brevipalmatus)
 • ๕๕ ตุ๊กแกป่าจารุจินต์ (Cyrtodactylus jarujini)
 • ๕๖ ตุ๊กแกป่าจุดลายผีเสื้อ (Cyrtodactylus papilionoides)
 • ๕๗ ตุ๊กแกป่าดงพญาเย็น (Cyrtodactylus angularis)
 • ๕๘ ตุ๊กแกป่าตะวันออก (Cyrtodactylus intermedius)
 • ๕๙ ตุ๊กแกป่าใต้ (Cyrtodactylus pulchellus)
 • ๖๐ ตุ๊กแกป่าไทรโยค (Cyrtodactylus feae)
 • ๖๑ ตุ๊กแกป่าน้ำหนาว (Cyrtodactylus interdigitalis)
 • ๖๒ ตุ๊กแกป่าพม่า (Cyrtodactylus variegatus)
 • ๖๓ ตุ๊กแกป่ามลายู (Cyrtodactylus consobrinus)
 • ๖๔ ตุ๊กแกป่าลายจุด (Cyrtodactylus peguensis)
 • ๖๕ ตุ๊กแกป่าลายสี่ขีด (Cyrtodactylus quadrivirgatus)
 • ๖๖ ตุ๊กแกหลังจุดคู่ (Gekko monarchus หรือ Gekko tuberculatus)
 • ๖๗ ตุ๊กแกหัวโต (Aeluroscalabotes felinus)
 • ๖๘ ตุ๊ดตู่ (Varanus dumerilii)
 • ๖๙ เต่ากระ (Eretmochelys imbricata)
 • ๗๐ เต่ากะอาน หรือ เต่าจาน (Batagur baska)
 • ๗๑ เต่าจักร (Heosemys spinosa)
 • ๗๒ เต่าดำ หรือ เต่ากา (Siebenrockiella crassicollis)
 • ๗๓ เต่าเดือย หรือ เต่าควะ หรือ เต่าเขาสูง (Manouria impressa)
 • ๗๔ เต่าตนุ (Chelonia mydas)
 • ๗๕ เต่าทะเลลอกเกอร์เฮด หรือ เต่าหัวฆ้อน หรือ เต่าหัวโต (Caretta caretta)
 • ๗๖ เต่าทับทิม (Notochelys platynota)
 • ๗๗ เต่านา (Malayemys subtrijuga)
 • ๗๘ เต่าบึงหัวเหลือง หรือ เต่าบัว หรือ เต่าหม้อ หรือเต่าวัดหัวเหลือง (Hieremys annandalii)
 • ๗๙ เต่าใบไม้ หรือ เต่าแดง (Cyclemys dentata)
 • ๘๐ เต่าปากเหลือง (Melanochelys trijuga)
 • ๘๑ เต่าปูลู (Platysternon megacephalum)
 • ๘๒ เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea)
 • ๘๓ เต่าลายตีนเป็ด หรือ เต่าหัวแดง (Callagur borneoensis)
 • ๘๔ เต่าหก หรือ เต่าหกเหลือง (Manouria emys)
 • ๘๕ เต่าหญ้าตาแดง หรือ เต่าสังกะสี หรือ เต่าทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea)
 • ๘๖ เต่าห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis)
 • ๘๗ เต่าหวาย (Heosemys grandis)
 • ๘๘ เต่าหับ (Cuora amboinensis)
 • ๘๙ เต่าเหลือง หรือ เต่าขี้ผึ้ง หรือ เต่าเทียน หรือ เต่าเพ็ก (Indotestudo elongata)
 • ๙๐ เห่าช้าง (Varanus rudicollis)
 • ๙๑ เหี้ย (Varanus salvator)

สัตว์ป่าจํ าพวกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก

 • ๑ กบเกาะช้าง (Linmonectes kohchangae หรือ Rana kohchangae)
 • ๒ กบดอยช้าง (Chaparana aenea หรือRana aenea)
 • ๓ กบท่าสาร (Ingerana tasanae)
 • ๔ กบทูด หรือ เขียดแลว (Limnonectes blythii หรือ Rana blythii)
 • ๕ กบอกหนาม (Paa fasciculispina หรือ Rana fasciculispina)
 • ๖ กะทั่ง หรือ กะท่าง หรือ จักกิ้มน้ำ (Tylototriton verrucosus)
 • ๗ คางคกขายาว (Leptophryne borbonica)
 • ๘ คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii)
 • ๙ คางคกเล็ก หรือ คางคกแคระ (Bufo parvus)
 • ๑๐ คางคกห้วยมลายู (Ansonia malayana)
 • ๑๑ คางคกหัวเรียบ (Bufo macrotis)
 • ๑๒ จงโคร่ง (Bufo asper)

สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลัง : แมลง

 • ๑ ด้วงกว่างดาว (Cheirotonus parryi Gray)
 • ๒ ด้วงคีมยีราฟ (Prosopocoilus (Cladognathus) giraffa Oliver)
 • ๓ ด้วงดินขอบทองแดง (Mouhotia batesi Lewis)
 • ๔ ด้วงดินปีกแผ่น (Mormolyce phyllodes Hagenbach)
 • ๕ ผีเสื้อไกเซอร์อิมพีเรียล (Teinopalpus imperialis Hope)
 • ๖ ผีเสื้อถุงทองปักษ์ใต้ (Troides amphrysus Cramer)
 • ๗ ผีเสื้อถุงทองป่าสูง (Troides helena Linnaeus)
 • ๘ ผีเสื้อนางพญากอดเฟรย์ (Stichophthalma godfreyi Rothschild)
 • ๙ ผีเสื้อนางพญาเขมร (Stichophthalma cambodia Hewitson)
 • ๑๐ ผีเสื้อนางพญาพม่า (Stichophthalma louisa Wood-Mason)
 • ๑๑ ผีเสื้อนางพญาเมืองเหนือ (Stichophthalma camadeva Westwood)
 • ๑๒ ผีเสื้อภูฐาน (Bhutanitis lidderdalii Atkinson)
 • ๑๓ ผีเสื้อรักแร้ขาว (Papilio protenor Cramer)
 • ๑๔ ผีเสื้อหางดาบตาลไหม้ (Meandrusa sciron Leech)
 • ๑๕ ผีเสื้อหางดาบปีกโค้ง (Meandrusa payeni Boisduval)
 • ๑๖ ผีเสื้อหางติ่งสพายเขียว (Papilio palinurus Fabricius)
 • ๑๗ ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายตรง (Actias rhodopneuma Röber)
 • ๑๘ ผีเสื้อหางยาวตาเคียวปีกลายหยัก (Actias maenas Doubleday)
 • ๑๙ ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายตรง (Actias selene Hübner)
 • ๒๐ ผีเสื้อหางยาวสี่ตาปีกลายหยัก (Actias sinensis Mell)

สัตว์ป่าจำพวกปลา

 • ๑ ปลาจาดถ้ำ (Poropuntius speleops)
 • ๒ ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus)
 • ๓ ปลาพลวงถ้ำ (Neolissochilus subterraneus)
 • ๔ ปลาผีเสื้อถ้ำ (Cryptotora thamicola)
 • ๕ ปลาค้อถ้ำ (Nemacheilus troglocataractus)
 • ๖ ปลาค้อตาบอด (Schistura oedipus)
 • ๗ ปลาค้อจารุธานินธร์ (Schistura jaruthanini)
 • ๘ ปลาค้อถ้ำพระวังแดง (Schistura spiesi)
 • ๙ ปลาค้อถ้ำพระไทรงาม (Schistura deansmarti)
 • ๑๐ ปลาชะโอนถ้ำ (Pterocryptis buccata)
 • ๑๑ ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
 • ๑๒ ปลาติดหิน หรือ ปลาค้างคาว (Oreoglanis siamensis)
 • ๑๓ ปลาเสือตอ หรือ ปลาเสือ หรือ ปลาลาด (Coius microlepis)
 • ๑๔ ปลาหมูอารีย์ (Botia sidthimunkii)

สัตว์ป่าไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ

 • ๑ กัลปังหาทุกชนิดในอันดับ (Order) Gorgonacea
 • ๒ กัลปังหาดำทุกชนิดในอันดับ (Order) Antipatharia
 • ๓ ดอกไม้ทะเลทุกชนิดในอันดับ (Order) Actinaria
 • ๔ ปะการังแข็งทุกชนิดในอันดับ (Order) Scleractinia และในอันดับ (Order) Stylasterina
 • ๕ ปะการังไฟทุกชนิดในสกุล (Genus) Milleporina
 • ๖ ปะการังสีฟ้าทุกชนิดในอันดับ (Order) Helioporacea
 • ๗ ปะการังอ่อนทุกชนิดในอันดับ (Order) Alcyonacea
 • ๘ ปูเจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn)
 • ๙ ปูทูลกระหม่อม หรือ ปูแป้ง (Thaipotamon chulabhorn)
 • ๑๐ ปูราชินี (Demanietta sirikit)
 • ๑๑ หอยมือเสือทุกชนิดในวงศ์ (Family) Tridacnidae
 • ๑๒ หอยสังข์แตร (Charonia tritonis)

หมายเหตุ

 • ชื่อไทยและชื่อวิทยาศาสตร์ที่แสดงไว้ คัดมาโดยตรงจากบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงฯ

อ่านเพิ่มเติม

Powered by Wimut Wasalai