อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Chiroptera

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับ Chiroptera

class Mammalia
Chiroptera
วงศ์ Craseonycteridae
วงศ์ Emballonuridae
วงศ์ Furipteridae
วงศ์ Hipposideridae
วงศ์ Megadermatidae
วงศ์ Molossidae
วงศ์ Mormoopidae
วงศ์ Mystacinidae
วงศ์ Myzopodidae
วงศ์ Natalidae
วงศ์ Noctilionidae
วงศ์ Nycteridae
วงศ์ Phyllostomidae
วงศ์ Pteropodidae
วงศ์ Rhinolophidae
วงศ์ Rhinopomatidae
วงศ์ Thyropteridae
วงศ์ Vespertilionidae

ค้นหา Chiroptera เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai