อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Furipteridae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Furipteridae

class Mammalia
order Chiroptera
Furipteridae
สกุล Amorphochilus
สกุล Furipterus

ค้นหา Furipteridae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai