ค่าง

Leaf monkey

Colobinae

ค่างแว่นถิ่นใต้ 


ค่างเป็นวานรในวงศ์ย่อย colobinae ขนาดปานกลาง หางยาว รูปร่างเพรียว สีสันหลากหลาย ลูกอ่อนมักมีสีสันแตกต่างจากตัวเต็มวัยมาก

ค่างหากินเป็นฝูง ค่างส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้ มีบางชนิดที่หากินบนพื้นดินเป็นหลัก หากินในพื้นที่หลายประเภท ตั้งแต่ป่าฝน ป่าชายเลน ป่าภูเขาสูง และซะวันนาห์ แต่ไม่พบในทะเลทรายหรือในพื้นที่แห้งแล้ง กินพืชเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นใบไม้ ดอกไม้ และผลไม้ น้อยครั้งมากที่จะกินสัตว์เช่นแมลงหรือสัตว์เล็ก ๆ มีกระเพาะหลายตอนและซับซ้อน ไม่มีกระเปาะเก็บอาหารข้างแก้ม

ค่างตั้งท้องนานตั้งแต่ 6-7 เดือน ลูกอ่อนหย่านมเมื่ออายุ 3-6 ปี อายุขัยประมาณ 20 ปี

ในโลกมีในสัตว์ในวงค์ย่อยค่างประมาณ 60 ชนิด 10 สกุล ในประเทศไทยมี สกุล ชนิด ได้แก่ ค่างแว่นถิ่นเหนือ (Trachypithecus phayreiค่างแว่นถิ่นใต้ (Trachypithecus obscurusค่างดำ (Presbytis femoralisและค่างหงอก (Trachypithecus cristatus)

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 26 ส.ค. 64 แก้ไขครั้งล่าสุด : 29 ก.ย. 64

Powered by Wimut Wasalai