แฟ้มสัตว์โลก

แฟ้มสัตว์โลก ให้ข้อมูลของสัตว์ป่าแต่ละชนิด ทั้งด้านลักษณะทางกายภาพ อุปนิสัย การกระจายพันธุ์ และชีววิทยาโดยย่อ นอกจากนี้ยังมีเกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดอีก พร้อมทั้งแหล่งข้อมูลสำหรับผู้สนใจค้นคว้าเพิ่มเติม

ผู้เรียบเรียงพยายามรวบรวมข้อมูลสัตว์ให้ได้มากชนิดที่สุดเท่าที่จะทำได้ แม้ในความเป็นจริงจะทำได้ยาก แต่ในขั้นต้นจะเริ่มที่สัตว์ป่าที่มีอยู่ในเมืองไทยก่อน โดยเน้นหนักไปทางสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับนก ผู้เรียบเรียงจะพยายามเพิ่มข้อมูลให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละชนิด เมื่อครบถ้วนในส่วนของสัตว์ในเมืองไทยแล้วจึงค่อยเพิ่มเติมสัตว์จากต่างถิ่นเข้ามา

Powered by Wimut Wasalai