อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Artiodactyla

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับ Artiodactyla

class Mammalia
Artiodactyla
วงศ์ Antilocapridae
วงศ์ Bovidae
วงศ์ Camelidae
วงศ์ Cervidae
วงศ์ Giraffidae
วงศ์ Hippopotamidae
วงศ์ Moschidae
วงศ์ Suidae
วงศ์ Tayassuidae
วงศ์ Tragulidae

ค้นหา Artiodactyla เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai