อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Bovidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Bovidae

class Mammalia
order Artiodactyla
Bovidae
วงศ์ย่อย Aepycerotinae
วงศ์ย่อย Alcelaphinae
วงศ์ย่อย Antilopinae
วงศ์ย่อย Bovinae
วงศ์ย่อย Caprinae
วงศ์ย่อย Cephalophinae
วงศ์ย่อย Hippotraginae
วงศ์ย่อย Reduncinae

ค้นหา Bovidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai