อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Rhinocerotidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Rhinocerotidae

class Mammalia
order Perissodactyla
Rhinocerotidae
สกุล Ceratotherium
สกุล Dicerorhinus
สกุล Diceros
สกุล Rhinoceros

ค้นหา Rhinocerotidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai