อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Perissodactyla

ผังอนุกรมวิธานของ อันดับ Perissodactyla

class Mammalia
Perissodactyla
วงศ์ Equidae
วงศ์ Rhinocerotidae
วงศ์ Tapiridae

ค้นหา Perissodactyla เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai