ความหมาย และเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่า

ระดับความรุนแรงของสถานภาพสัตว์ป่า

ระดับความรุนแรงของสถานภาพสัตว์ป่า
คำย่อสถานภาพ
สูญพันธุ์EXExtinctสูญพันธุ์ไปจากโลก
EWExtinct in the Wildสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
ถูกคุกคามCRCritically Endangeredวิกฤต
ENEndangeredอันตราย
VUVulnerableเสี่ยงสูญพันธุ์
เสี่ยงน้อย
(LR)
CDConservation Dependentปลอดภัยภายใต้แผนงานอนุรักษ์
NTNear Threatenedใกล้ถูกคุกคาม
LCLeast Concernedมีความเสี่ยงน้อย
NENot Evaluatedยังไม่มีการประเมินสถานภาพ


ความหมายของสถานภาพ

EX Extinct สูญพันธุ์ไปจากโลก
สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์ โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของสัตว์ตัวสุดท้าย
CR Critically Endangered วิกฤต
มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในขณะนี้
EN Endangered อันตราย
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
VU Vulnerable เสี่ยงสูญพันธุ์
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภายหน้า
NE Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม
ถูกคุกคามในระดับที่ยังไม่ถึงขั้น CR, EN หรือ VU แต่ใกล้เคียง และอาจจัดให้อยู่ในระดับ Threatened ในอนาคตอันใกล้
LR Lower Risk เสี่ยงน้อย
มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์
CD Conservation Dependent ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์
ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์ที่ดี หากแผนงานนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อ จะเข้าสู่ threatened
NT Near Threatened ใกล้ถูกคุกคาม
ในภายภาคหน้า เป็นไปได้ว่าจะเข้าสู่ VU
LC Least Concerned ไม่ถูกคุกคาม
มีการประเมินสถานภาพแล้ว พบว่ายังไม่ถูกคุกคามถึงขั้น NE ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น CD หรือ NT
DD Data Deficient
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน
NE Not Evaluated
ยังไม่มีการพิจารณาประเมินสถานภาพ


ที่มา IUCN 2001 Red List Categories (Version 3.1)

เขียนโดย วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เผยแพร่ : 29 ก.ย. 66 แก้ไขครั้งล่าสุด : 29 ก.ย. 66

Powered by Wimut Wasalai