ความหมาย และเกณฑ์การประเมินสถานภาพสัตว์ป่า

Extinct - สูญพันธุ์ไปจากโลก
สูญพันธุ์โดยสมบูรณ์ โดยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับการตายของสัตว์ตัวสุดท้าย
Threatened - ถูกคุกคาม
ถูกคุกคามจนเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
CR - Critically Endangered - วิกฤต
มีความเสี่ยงสูงมากที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในขณะนี้
EN - Endangered - อันตราย
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
VU - Vulnerable - เสี่ยงสูญพันธุ์
มีความเสี่ยงสูงที่จะสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภายหน้า
NE - Near Threatened - ใกล้ถูกคุกคาม
ถูกคุกคามในระดับที่ยังไม่ถึงขั้น CR, EN หรือ VU แต่ใกล้เคียง และอาจจัดให้อยู่ในระดับ Threatened ในอนาคตอันใกล้
LR - Lower Risk - เสี่ยงน้อย
มีความเสี่ยงน้อยต่อการสูญพันธุ์
CD - Conservation Dependent - ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์
ปลอดภัยโดยแผนงานอนุรักษ์ที่ดี หากแผนงานนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อ จะเข้าสู่ threatened
NT - Near Threatened - ใกล้ถูกคุกคาม
ในภายภาคหน้า เป็นไปได้ว่าจะเข้าสู่ VU
LC - Least Concerned - ไม่ถูกคุกคาม
มีการประเมินสถานภาพแล้ว พบว่ายังไม่ถูกคุกคามถึงขั้น NE ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็น CD หรือ NT
DD - Data Deficient
ข้อมูลไม่เพียงพอที่จะประเมิน
NE - Not Evaluated
ยังไม่มีการพิจารณาประเมินสถานภาพ

ระดับความรุนแรงของสถานภาพสัตว์ป่า

ระดับความรุนแรงของสถานภาพสัตว์ป่า
คำย่อสถานภาพสถานภาพ
สูญพันธุ์EXExtinctสูญพันธุ์ไปจากโลก
EWExtinct in the Wildสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ
ถูกคุกคามCRCritically Endangeredวิกฤต
ENEndangeredอันตราย
VUVulnerableเสี่ยงสูญพันธุ์
เสี่ยงน้อย
(LR)
CDConservation Dependentปลอดภัยภายใต้แผนงานอนุรักษ์
NTNear Threatenedใกล้ถูกคุกคาม
LCLeast Concernedมีความเสี่ยงน้อย
NENot Evaluatedยังไม่มีการประเมินสถานภาพ

ที่มา

Powered by Wimut Wasalai