เรื่องวัดเสือไม่จบ พบบุกรุกป่าเกือบพันไร่

เรื่องวัดเสือไม่จบ พบบุกรุกป่าเกือบพันไร่

7 มิ.ย. 2559

ห้องข่าวกระทรวงทรรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากกรณีที่มีการขนย้ายเสือโคร่งออกจากวัดป่าหลวงตาบัว ญาณสัมปันโน หรือวัดเสือ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า เสือที่ย้ายออกมาจะมีสถานะเป็นสัตว์ของกลางของกรมอุทยานฯต่อไป สิ่งที่จะต้องทำต่อไปคือ ตั้งงบประมาณเพื่อขอใช้งบกลางสำหรับดูแลเรื่องอาหารและยารักษาโรคประจำปี เพราะที่ผ่านมา ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการเรื่องนี้ ส่วนเรื่องคดีความนั้น เป็นเรื่องของพนักงานสอบสวน ซึ่งจะต้องมีการขยายผลต่อเนื่องจากกรณีที่เป็นอยู่ ว่าด้วยเรื่องการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ
นายสมชาย เปรมพาณิชย์นุกูล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 ราชบุรี กรมป่าไม้ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดค่าพิกัดรอบอาณาเขตของวัดป่าหลวงตาบัว  ตามแนวกำแพงวัด โดยใช้เครื่องมือวัดค่าพิกัดด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม (จีพีเอส) คำนวณพื้นที่ได้ประมาณ  1,419 ไร่  และตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้ความว่าพื้นที่ที่ตรวจสอบอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ท้องที่ อ.ไทรโยค และอ.เมือง จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2520 โดยกรมการศาสนา (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ) ขอใช้ประโยชน์ เป็นเนื้อที่ประมาณ 391 ไร่ ตรวจสอบข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายละเอียดว่า พื้นที่ที่ตรวจสอบบางส่วน มีเอกสารเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3 ก.) โดยได้มีการแสดงหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3 ก.)  เนื้อที่ 24 ไร่ ออก ณ วันที่ เมษายน 2550 โดย นส.3 ก.ฉบับนี้ เดิมคือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส.3)  ที่ดินตั้งอยู่ ตำบลสิงห์ หมู่ที่ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 25 ไร่ ออก  ณ วันที่ มิถุนายน 2537


นายสมชาย กล่าวว่า จากการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ  พบว่า สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ขอใช้ประโยชน์ เป็นเนื้อที่ประมาณ 931 ไร่ คงเหลือพื้นที่ที่ไม่มีการขอใช้ประโยชน์จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ไม่อยู่ในพื้นที่ นส.3 ก.ที่นำมาแสดงทั้ง ฉบับ รวมจำนวนประมาณ  931  ไร่ คณะเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า พื้นที่ตามจำนวนประมาณ 931 เป็นพื้นที่ป่าตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484  ซึ่งเป็นการกระทำผิด ดังนี้ 
1. พ.ร.บ.ป่าไม้ พุทธศักราช 2484  มาตรา 54 55 และ 72 ตรี ฐานร่วมกันก่นสร้างแผ้วถาง หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต  
2. พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 มาตรา 9,108 ทวิ ฐานร่วมกันเข้าไปยึดถือครอบครอง รวมตลอดถึงการก่นสร้างหรือเผาป่า, ทำด้วยประการใดให้เป็นการทำลาย หรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดิน ที่หิน ที่กรวดหรือที่ทราย ในบริเวณรัฐมนตรีประกาศหวงห้ามในราชกิจจานุเบกษา, ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นอันตรายแก่ทรัพยากรในที่ดิน 
และ 3. พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 99 ฐานร่วมกันบุกรุกหรือครอบครองที่ดินของรัฐโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเข้าไปกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลาย ทำให้สูญหาย หรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ
Powered by Wimut Wasalai