อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับย่อย Odontoceti

ผังอนุกรมวิธานของอันดับย่อย Odontoceti

class Mammalia
order Cetacea
suborder Odontoceti
family Delphinidae
family Iniidae
family Monodontidae
family Phocoenidae
family Physeteridae
family Platanistidae
family Ziphiidae

ค้นหา Odontoceti เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai