อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Leporidae

ผังอนุกรมวิธานของวงศ์ Leporidae

class Mammalia
order Lagomorpha
family Leporidae
genus Brachylagus
genus Bunolagus
genus Caprolagus
genus Lepus
genus Nesolagus
genus Oryctolagus
genus Pentalagus
genus Poelagus
genus Pronolagus
genus Romerolagus
genus Sylvilagus

ค้นหา Leporidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai