อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Herpestidae

ผังอนุกรมวิธานของวงศ์ Herpestidae

class Mammalia
order Carnivora
suborder Feliformia
family Herpestidae
genus Atilax
genus Bdeogale
genus Crossarchus
genus Cynictis
genus Dologale
genus Galerella
genus Helogale
genus Herpestes
genus Ichneumia
genus Liberiictis
genus Mungos
genus Paracynictis
genus Rhynchogale
genus Suricata

ค้นหา Herpestidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai