อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Chiroptera

ผังอนุกรมวิธานของอันดับ Chiroptera

class Mammalia
order Chiroptera
family Craseonycteridae
family Emballonuridae
family Furipteridae
family Hipposideridae
family Megadermatidae
family Molossidae
family Mormoopidae
family Mystacinidae
family Myzopodidae
family Natalidae
family Noctilionidae
family Nycteridae
family Phyllostomidae
family Pteropodidae
family Rhinolophidae
family Rhinopomatidae
family Thyropteridae
family Vespertilionidae

ค้นหา Chiroptera เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai