อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม - Mammal Taxonomy

หน้าหลัก ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

อันดับ Artiodactyla

ผังอนุกรมวิธานของอันดับ Artiodactyla

class Mammalia
order Artiodactyla
family Antilocapridae
family Bovidae
family Camelidae
family Cervidae
family Giraffidae
family Hippopotamidae
family Moschidae
family Suidae
family Tayassuidae
family Tragulidae

ค้นหา Artiodactyla เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]


ฐานข้อมูลจาก Third Edition of Mammal Species of the World (MSWIII) และ Animal Diversity Web (ADW)
ปรับปรุงครั้งล่าสุด 31 พฤษภาคม 2552

Powered by Wimut Wasalai