อนุกรมวิธานสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม - Mammal Taxonomy

ค้นหา หน่วยอนุกรมวิธาน ชื่ออังกฤษ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ Giraffidae

ผังอนุกรมวิธานของ วงศ์ Giraffidae

class Mammalia
order Artiodactyla
Giraffidae
สกุล Giraffa
สกุล Okapia

ค้นหา Giraffidae เพิ่มเติมจาก ADW : [รายละเอียด] [การจำแนกประเภท] [ภาพ]

Powered by Wimut Wasalai